Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do chemii i technologii materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-213-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Współcześnie stosowane technologie materiałowe. Wybrane zagadnienia dotyczące analityki i kontroli jakości w technologiach materiałów. Wybrane zagadnienia dotyczące nowoczesnych materiałów stosowanych w budownictwie. Wybrane zagadnienia technologii otrzymywania cementu. Wybrane zagadnienia dotyczące nowoczesnych materiałów ceramicznych. Wybrane zagadnienia dotyczące nowoczesnych materiałów polimerowych. Wybrane zagadnienia dotyczące nowoczesnych materiałów szklistych i amorficznych. Przegląd wybranych branż technologii materiałów w Polsce i na Świecie – stan aktualny i perpektywy rozwoju.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą istniejącego rynku pracy w branżach z wobszarze technologii chemicznej i technologii materiałow oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przesiębiorczości TCH1A_W08 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii chemicznej i podstawowe sposoby rozwiązywania problemów inżynierskich w obszarze technologia chemiczna, w szczególności w obszarze technologii materiałowych TCH1A_W07 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dostrzegać złożoność stosowanych procesów technologicznych i dokonywać oceny ich przydatności do realizacji danego procesu produkcyjnego TCH1A_U02 Prezentacja,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość zalet i ograniczeń stosowanych materiałów i technologii ich wytwarzania oraz wpływu na rozwój społeczny i środowisko naturalne TCH1A_K01 Prezentacja,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą istniejącego rynku pracy w branżach z wobszarze technologii chemicznej i technologii materiałow oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przesiębiorczości + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii chemicznej i podstawowe sposoby rozwiązywania problemów inżynierskich w obszarze technologia chemiczna, w szczególności w obszarze technologii materiałowych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dostrzegać złożoność stosowanych procesów technologicznych i dokonywać oceny ich przydatności do realizacji danego procesu produkcyjnego + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zalet i ograniczeń stosowanych materiałów i technologii ich wytwarzania oraz wpływu na rozwój społeczny i środowisko naturalne + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Wybrane zagadnienia chemii i technologii materiałów – wykład

W ramach wykładów studenci uzyskują wiedzę ogólną w obszarze technologii chemicznej oraz szczegółową w wybranych obszarach technologii materiałów.
Tematyka wykładów obejmuje:
1) Rola technologii materiałowych we współczesnym świecie.
Tematyka dalszych wykładów obejmuje wybrane zagadnienia w obszarze nowoczesnych technologii:
2) materiałów do zastosowań w budownictwie.
3) otrzymywania cementu.
4) materiałów ceramicznych.
5) materiałów szklistych i amorficznych.
6) materiałów polimerowych i tworzyw sztucznych.
7) Metod analitycznych stosowanych w technologiach materiałowych (kontrola procesów, kontrola jakości).

Zajęcia seminaryjne (30h):
Wybrane zagadnienia chemii i technologii materiałów – seminarium

W ramach seminarium studenci przygotowują i wygłaszają prezentację w wybranych obszarach technologii materiałów.
2) materiałów do zastosowań w budownictwie.
3) otrzymywania cementu.
4) materiałów ceramicznych.
5) materiałów szklistych i amorficznych.
6) materiałów polimerowych i tworzyw sztucznych.
7) Metod analitycznych stosowanych w technologiach materiałowych (kontrola procesów, kontrola jakości).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Treści prezentowane na wseminarium są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z dyskusją.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego (z treści wykładów) oraz pozytywnej oceny z zprezentacji przygotowanej w ramach zajęć seminaryjnych.
Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z prezentacji wygłoszonej na seminarium i kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium odbywa się w ramach ostatniego wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z regulaminem Studiów AGH, w porozumieniu z Prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podana przez Wykładowców na każdym z wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje zebrane w specjalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Informacje dodatkowe:

Moduł współprowadzony przez Wykładowców z Katedr technologicznych WIMiC w obszarach analityki, inżynierii chemicznej i technologii materiałowych.