Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to Scanning Probe Microscopy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-507-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Niemiec Wiktor (wniemiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module presents the basics of Scanning Probe Miscroscopies, mainly Scanning Tunneling Microscopy and Atomic Force Microscopy, as well as selected derivative microscopies.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is familiarized with the basics of different scanning probe microscopy methods, mostly Scanning Tunneling Microscopy and Atomic Force Microscopy, as well as various derivative microscopies (e.g. Magnetic Force Microscopy, Conductive AFM, Force Spectroscopy). Student knows which microscopy acquires information about different sample properties. They are also familiar with basic limits of these microscopies and the sample preparation and properties needed to perform these measurements. TCH1A_W01 Prezentacja
M_W002 Student knows which Scanning Probe Microscopy acquires information about different sample properties. Student is familiar with basic limits of these microscopies and the sample preparation and properties needed to perform these measurements. TCH1A_W01 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to understand scientific presentation and formulate on that basis questions, for which answers can give better insight into discussed topic. TC1A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to prepare and show a presentation in english about the results of various scientific experiments. Student is familiarized with the need to adjust the presentation contents depending on the predicted audience knowledge. TCH1A_K02, TCH1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is familiarized with the basics of different scanning probe microscopy methods, mostly Scanning Tunneling Microscopy and Atomic Force Microscopy, as well as various derivative microscopies (e.g. Magnetic Force Microscopy, Conductive AFM, Force Spectroscopy). Student knows which microscopy acquires information about different sample properties. They are also familiar with basic limits of these microscopies and the sample preparation and properties needed to perform these measurements. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows which Scanning Probe Microscopy acquires information about different sample properties. Student is familiar with basic limits of these microscopies and the sample preparation and properties needed to perform these measurements. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to understand scientific presentation and formulate on that basis questions, for which answers can give better insight into discussed topic. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to prepare and show a presentation in english about the results of various scientific experiments. Student is familiarized with the need to adjust the presentation contents depending on the predicted audience knowledge. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

The classes are divided into two parts. The first part consist of a series of lectures about:
- history of microscopy, optical and electron microscopies as basic methods of surface morphology investigation;
- the basics of Scanning Tunneling Microscopy and Atomic Force Microscopy, the physics behind the measurements, schematic construction of these microscopes, working modes, sample properties measured, error sources, sample usage;
- the basics of selected derivative microscopies like Magnetic Force Microscopy, Conductive AFM and Force Spectroscopy, and their usefulness in different fields of science.
The second part consists of students’ presentations about different researches in which Scanning Probe Microscopy played a vital role. Students are able to choose article from any field of science (the one that interests them is recommended).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Students can earn between 3.0 to 5.0 points for presentation. Additional points can be acquired by:
- answering questions regarding presentation given by the student (0.0-0.2 per answer);
- asking relevant questions after another student’s presentation (0.1-0.3 per question);
- being present on every seminar (0.3);
- preparing the presentation for first two seminars with students’ presentation (varies).
The points are converted to the closest mark (i.e. 3.0-3.2 points to 3.0, 3.3-3.7 to 3.5, 3.8-4.2 to 4.0, 4.3-4.7 to 4.5 and 4.8+ to 5.0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Review articles about the use of scanning probe microscopy methods in different fields of science (the exact articles can vary depending on student’s scientific interests).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Handke, B., Klita, Ł., Niemiec, W., Self-assembly of dodecaphenyl POSS thin films (2017) Surface Science, 666, pp. 70-75. DOI: 10.1016/j.susc.2017.08.023
Klimek, K., Przekora, A., Benko, A., Niemiec, W., Blazewicz, M., Ginalska, G., The use of calcium ions instead of heat treatment for β-1,3-glucan gelation improves biocompatibility of the β-1,3-glucan/HA bone scaffold (2017) Carbohydrate Polymers, 164, pp. 170-178. DOI: 10.1016/j.carbpol.2017.02.015
Wesełucha-Birczyńska, A., Stodolak-Zych, E., Turrell, S., Cios, F., Krzuś, M., Długoń, E., Benko, A., Niemiec, W., Błazewicz, M., Vibrational spectroscopic analysis of a metal/carbon nanotube coating interface and the effect of its interaction with albumin (2016) Vibrational Spectroscopy, 85, pp. 185-195. DOI: 10.1016/j.vibspec.2016.04.008
Długoń, E., Szymańska, M., Leśniak, M., Jeleń, P., Niemiec, W., Sitarz, M., Investigation on bioactivity of zirconium-calcium coatings on titanium surface obtained by sol-gel and electrophoretic deposition (EPD) methods (2016) Key Engineering Materials, 687, pp. 65-70. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.687.65
Wytrwal, M., Koczurkiewicz, P., Zrubek, K., Niemiec, W., Michalik, M., Kozik, B., Szneler, E., Bernasik, A., Madeja, Z., Nowakowska, M., Kepczynski, M., Growth and motility of human skin fibroblasts on multilayer strong polyelectrolyte films (2016) Journal of Colloid and Interface Science, 461, pp. 305-316. DOI: 10.1016/j.jcis.2015.09.039
Dlugon, E., Simka, W., Fraczek-Szczypta, A., Niemiec, W., Markowski, J., Szymanska, M., Blazewicz, M., Carbon nanotube-based coatings on titanium (2015) Bulletin of Materials Science, 38 (5), pp. 1339-1344. DOI: 10.1007/s12034-015-1019-4
Długoń, E., Niemiec, W., Fra̧czek-Szczypta, A., Jeleń, P., Sitarz, M., Błazewicz, M., Spectroscopic studies of electrophoretically deposited hybrid HAp/CNT coatings on titanium (2014) Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 133, pp. 872-875. DOI: 10.1016/j.saa.2014.06.064
Kopeć, M., Niemiec, W., Laschewsky, A., Nowakowska, M., Zapotoczny, S., Photoinduced energy and electron transfer in micellar multilayer films (2014) Journal of Physical Chemistry C, 118 (4), pp. 2215-2221. DOI: 10.1021/jp410808z
Plewa, A., Niemiec, W., Filipowska, J., Osyczka, A.M., Lach, R., Szczubiałka, K., Nowakowska, M., Photocrosslinkable diazoresin/pectin films – Synthesis and application as cell culture supports (2011) European Polymer Journal, 47 (8), pp. 1503-1513. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2011.06.002
Wybrańska, K., Niemiec, W., Szczubiałka, K., Nowakowska, M., Morishima, Y., Adenine molecularly imprinted polymer-coated submicrometer silica gel particles (2010) Chemistry of Materials, 22 (18), pp. 5392-5399. DOI: 10.1021/cm100845u
Niemiec, W., Zapotoczny, S., Szczubiałka, K., Laschewsky, A., Nowakowska, M., Nanoheterogeneous multilayer films with perfluorinated domains fabricated using the layer-by-layer method (2010) Langmuir, 26 (14), pp. 11915-11920. DOI: 10.1021/la1012044

Informacje dodatkowe:

Brak