Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemistry of organosilicon compounds
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-511-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the course students get acquainted with the main classes of organosilicon compounds. The course can be treated as the one that expands the knowledge of chemistry acquired during previous studies.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 is familiar with the main classes of organosilicon compounds, knows how to name them TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 knows the methods of preparation of various organosilicon compounds, knows their physical and chemical properties TCH1A_W01 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to select an organosilicon compound for a given application TCH1A_U02, TCH1A_U05, TCH1A_U03 Prezentacja
M_U002 can give a proper name to an organosilicon compound, can identify it based on IR and NMR spectra TCH1A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 is aware of the consequences of application of organosilicon compounds in everyday life and in chemical technology TCH1A_K02, TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 is familiar with the main classes of organosilicon compounds, knows how to name them - - - - - + - - - - -
M_W002 knows the methods of preparation of various organosilicon compounds, knows their physical and chemical properties - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to select an organosilicon compound for a given application - - - - - + - - - - -
M_U002 can give a proper name to an organosilicon compound, can identify it based on IR and NMR spectra - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is aware of the consequences of application of organosilicon compounds in everyday life and in chemical technology - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1. Silicon – its atomic properties, bonds formed with other elements in the Periodic Table.
2. Main organosilicon compounds and their nomenclature. General synthetic routes to organosilicon compounds.
3. Principles of IR spectroscopy. Characterization of organosilicon compounds by IR spectroscopy.
4. Principles of NMR spectroscopy. Characterization of organosilicon compounds by NMR spectroscopy.
5. Compounds containing Si-H bonds (organohydrosilanes, organohydrosiloxanes). Hydrosilylation.
6. Organosilanes and polyorganosilanes – chemical structure and synthesis, properties and applications.
7. Ladder and polyhedral oligomeric silsesquioxanes.
8. Organosilanes and polyorganosilanes – chemical structure and synthesis, properties and applications.
9. Carbo- and Polycarbosilanes – chemical structure and synthesis, properties and applications.
10. Silane coupling agents.
11. Organosilicon compounds in biological environment.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is based on activity during the classes, homework and presentations on selected topics in organosilicon chemistry prepared by the student.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

During the course, each student has to make an oral presentation on a selected topic in organosilicon chemistry.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.A. Brook, “Silicon in Organic, Organometallic and Polymer Chemistry”, Wiley, NY 2000
2. R.G. Jones, W. Ando, J. Chojnowski (editors) “Silicon-containing polymers”, Kluwer Academic Press, Dordrecht 2000
3. scientific papers devoted to organosillicon compounds

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Nyczyk, C. Paluszkiewicz, A. Pyda, M. Hasik “Preceramic polysiloxane networks obtained by hydrosilylation of 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane”, Spectrochimica Acta 79 (2011) 801-808.
2. A. Nyczyk, C. Paluszkiewicz, M. Hasik, M. Cypryk, P. Pospiech “Cross-linking of linear vinylpolysiloxanes by hydrosilylation – FTIR spectroscopic studies”, Vibrational Spectroscopy 59 (2012) 1-8.
3. M. Hasik, M. Wójcik-Bania, A. Nyczyk, T. Gumuła “Polysiloxane-POSS systems as precursors to SiCO ceramics”, Reactive & Functional Polymers 73 (2013) 779-788.
4. A. Nyczyk-Malinowska, E. Dryzek, M. Hasik, J. Dryzek “Various types of polysiloxanes studied by positron annihilation lifetime spectroscopy” Journal of Molecular Structure 1065-1066 (2014) 254-261.
5. A. Nyczyk-Malinowska, M. Wójcik-Bania, T. Gumuła, M. Hasik, M. Cypryk, Z. Olejniczak “New precursors to SiCO ceramics derived from linear poly(vinylsiloxanes) of regular chain composition” Journal of the European Ceramic Society 34 (2014) 889-902.
6. M. Wójcik-Bania, J. Olejarka, T. Gumuła, A. Łącz, M. Hasik “Influence of metallic palladium on thermal properties of polysiloxane networks” Polymer Degradation and Stability 109 (2014) 249-260.
7. M. Wójcik-Bania, A. Krowiak, J. Strzezik, M. Hasik “Pt supported on cross-linked poly(vinylsiloxanes) and SiCO ceramics – new materials for catalytic applications” Materials & Design 96 (2016) 171-179.
8. M. Wójcik-Bania, A. Łącz, A. Nyczyk-Malinowska, M. Hasik “Poly(methylhydrosiloxane) networks of different structure and content of Si-H groups: Physicochemical properties and transformation into silicon oxycarbide ceramics”, Polymer 130 (2017) 170-181.
9. J. Olejarka, A. Łącz, Z. Olejniczak, M. Hasik “Non-porous and porous materials prepared by cross-linking of polyhydrothylsiloxane with silazane compounds”, European Polymer Journal 97 (2018) 150-164.

Informacje dodatkowe:

Brak