Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of corrosion processes
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-512-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students obtain essential information about corrosion processes of metallic materials applied at a number of aggressive environments. They will gain knowledge on protection methods against corrosion.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawy procesów korozji. TCH1A_W02, TCH1A_W04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność interpretacji wyników badań kinetyki i mechanizmu procesów korozyjnych. TCH1A_U05, TCH1A_U03 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie dobrać właściwe metody do ochrony materiałów przed korozją. TCH1A_K03 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie znaczenie pozatechnicznych aspektów związanych z ochroną przed korozją. TCH1A_K03, TCH1A_K01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy procesów korozji. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność interpretacji wyników badań kinetyki i mechanizmu procesów korozyjnych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie dobrać właściwe metody do ochrony materiałów przed korozją. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie pozatechnicznych aspektów związanych z ochroną przed korozją. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1. Introduction to the fundamentals of corrosion
2. Fundamentals of electrochemical corrosion thermodynamics
3. Kinetics of aqueous corrosion
4. Aqueous corrosion reaction mechanisms
5. Passivity
6. Methods for determining aqueous corrosion reaction rates
7. Thermodynamics of gaseous corrosion
8. Kinetics of gaseous corrosion processes
9. Gaseous corrosion mechanisms
10. Corrosion in molten salts and liquid metals
11. Atmospheric corrosion
12. Microbiologically influencing corrosion
13. Evaluating forms of corrosion
14. Methods of corrosion protection
15. Designing for corrosion control and prevention

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0.7 x grade from oral presentation +0.3 x grade from participation in discussions

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Prerequisites and additional requirements not specified

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

ASM Handbook, vol. 13, Corrosion: Fundamentals, Testing and Protection. Ed. ASM International, Materials Park, Ohio USA, 2003.

S. Mrowec, An Introduction to the Theory of Metal Oxidation, National Bureau of Standards and
National Science Foundation, Washington D.C., 1982.

P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London 1988.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Z. Grzesik, H. Habazaki, K. Hashimoto and S. Mrowec, „The sulphidation behavior of Mo-Al alloys with
low aluminum contents”, Corrosion Science, 36, 1499-1511 (1994).
2.Z. Grzesik, H. Mitsui, K. Asami, K. Hashimoto and S. Mrowec, „The Sulfidation of sputter-deposited
niobium-base aluminum alloys”, Corrosion Science, 37, 1045-1058 (1995).
3.Z. Grzesik, M. B. Dickerson, K. Sandhage, „Incongruent reduction of tungsten carbide by a
zirconiumcopper melt”, Journal of Materials Research, 18, 2135-2140 (2003).
4.S. Mrowec, Z. Grzesik, B. Rajchel, „Oxidation of nickel and Ni-Cr and Ni-Na alloys at high
temperatures”, High Temperature Materials and Processes, 23, 59-72 (2004).
5.K. Adamaszek, Z. Jurasz, L. Swadzba, Z. Grzesik, S. Mrowec, „The Influence of Hybrid Coatings on
Scaling-resistant Properties of X33CrNiMn23-8 Steel”, High Temperature Materials and Processes, 26,
115-122 (2007).
6.Z. Grzesik and K. Przybylski, „Sulfidation of metallic materials”, in „Developments in high temperature
corrosion and protection of metals”, Ed. Wei Gao and Zhengwei Li, Woodhead Publishing Limited,
Cambridge, England, pp. 599-638, 2008.
7.Z. Grzesik, S. Mrowec, „On the sulphidation mechanism of niobium and some Nb-alloys at high
temperatures”, Corrosion Science, 50, 605-613 (2008).
8.Z. Grzesik, M. Danielewski, S. Mrowec, „Metal Dusting Corrosion of Carbon Steel”, High Temperature
Materials and Processes, 27, 103-111 (2008).
9.Z. Jurasz, K. Adamaszek, R. Janik, Z. Grzesik, S. Mrowec, „High temperature corrosion of valve steels
in atmosphere containing water vapor”, Journal of Solid State Electrochemistry, 13, 1709-1714 (2009).
10.Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „Thermal shock corrosion of valve steel
utilized in automobile industry”, Oxidation of Metals, 80, 147-159 (2013).
11.Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „High Temperature corrosion of Valle steels
in combustion gases of petrol containing ethanol addition”, Corrosion Science, 77, 369-374 (2013).
12.Z. Grzesik, A. Poczekajlo, G. Smola, S. Mrowec, „Marker method in studying the defect structure in
products of the oxidation of highly disordered substrates”, High Temperature Materials and Processes,
35, 21-28 (2016).

Informacje dodatkowe:

None