Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy technologii chemicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-602-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Gajerski Ryszard (gajerski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej, zna podstawowe procesy i operacje jednostkowe jako elementy procesów technologicznych TCH1A_W04 Egzamin
M_W002 zna podstawowe technologie wykorzystywane na skalę masową zarówno w przemyśle organicznym jak i nieorganicznym TCH1A_W04 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii chemicznej TCH1A_U04 Projekt
M_U002 potrafi wykonać bilans masy i ciepła dla prostego procesu technologicznego TCH1A_U05 Kolokwium
M_U003 Potrafi wykonać uproszczony projekt technologiczny procesu chemicznego obejmujący koncepcję technologiczną, operacje i procesy jednostkowe, bilans masowy, uproszczony bilans cieplny, zagospodarowanie odpadów. TCH1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie znaczenie podstawowej wiedzy chemicznej w rozwoju nowoczesnych technologii TCH1A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o różnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych TCH1A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej, zna podstawowe procesy i operacje jednostkowe jako elementy procesów technologicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe technologie wykorzystywane na skalę masową zarówno w przemyśle organicznym jak i nieorganicznym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii chemicznej - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać bilans masy i ciepła dla prostego procesu technologicznego - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać uproszczony projekt technologiczny procesu chemicznego obejmujący koncepcję technologiczną, operacje i procesy jednostkowe, bilans masowy, uproszczony bilans cieplny, zagospodarowanie odpadów. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie podstawowej wiedzy chemicznej w rozwoju nowoczesnych technologii + - - - - - - - - - -
M_K002 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o różnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Proces chemiczno-technologiczny a reakcja chemiczna.
2. Rozwój metody technologicznej – koncepcja chemiczna,
koncepcja technologiczna, projekt procesowy. Zasady technologiczne.
3. Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej: periodyczne, półciągłe, ciągłe, katalityczne, wysokotemperaturowe, ciśnieniowe.
4. Schematy technologiczne.
5. Wybrane procesy technologiczne przemysłowej syntezy nieorganicznej i organicznej, elektrochemiczne, destruktywnego przerobu ropy naftowej, petrochemiczne, lekkiej syntezy, w zakresie chemii gospodarczej.
6. Polimery i tworzywa sztuczne – metody otrzymywania, właściwości mechaniczne, związek między budową a właściwościami. Elastomery i plastomery.
7. Wybrane grupy polimerów: poliolefiny, polimery winylowe, kauczuki, poliestry, poliamidy, poliuretany. Polimery specjalne. Polimery naturalne.
8. Modyfikacja i przetwarzanie polimerów. Recykling materiałów polimerowych.
9. Materiały metaliczne, stopy.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Dobór chemicznej koncepcji metody otrzymywania produktu. Charakterystyka surowców, produktów i ewentualnych produktów odpadowych. Bilans masowy i cieplny rozpatrywanego procesu chemicznego (wykresy strumieniowe Sankeya). Dobór urządzeń do przeprowadzenia operacji i procesów jednostkowych dla projektowanego procesu. Wykonanie projektu technologicznego procesu chemicznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 x ocena projektu + 0,6 x średnia ocena egzaminu (ocena średnia to średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich terminów egzaminu)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na wykładach i ćwiczeniach projektowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Bortel, H. Konieczny, Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa 1992
2. K. Schmidt-Szałowski, J. Setek, J. Raabe, E. Bobryk, Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym, Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, 2004
3. K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, 2001
4. L. Synoradzki (red.), J. Wisialski (red.), Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej, . Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, 2006
5. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, WNT, Warszawa 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nie ma