Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-606-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres modułu obejmuje wiedzę dotyczącą sposobów produkcji i właściwości różnych rodzajów materiałów budowlanych, w szczególności spoiw mineralnych, zapraw i betonu, tworzyw autoklawizowanych, materiałów termoizolacyjnych oraz ceramiki budowlanej. Procesy produkcji przedstawiane są w kontekście wpływu na środowisko, minimalizacji zużycia energii i wykorzystania odpadów z innych procesów i gałęzi przemysłu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii materiałów budowlanych TCH1A_W04
M_W002 Student zna zagadnienia dotyczące wykorzystania i optymalizacji zużycia energii w procesach produkcji materiałów budowlanych TCH1A_W02
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować wiedzę o prawidłowym wykorzystaniu surowców i odpadów do projektowania technologii oraz ocenić i przewidzieć właściwości materiałów budowlanych TCH1A_U05
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna rolę nowoczesnych składników i elementów technologii oraz ich wpływ na właściwości wytwarzanych materiałów, ma świadomość wpływu technologii na środowisko TCH1A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zagadnienia dotyczące wykorzystania i optymalizacji zużycia energii w procesach produkcji materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować wiedzę o prawidłowym wykorzystaniu surowców i odpadów do projektowania technologii oraz ocenić i przewidzieć właściwości materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna rolę nowoczesnych składników i elementów technologii oraz ich wpływ na właściwości wytwarzanych materiałów, ma świadomość wpływu technologii na środowisko + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (60h):

Historia rozwoju i znaczenie materiałów budowlanych w budownictwie. Perspektywy rozwoju. Kryteria podziału materiałów budowlanych. Rodzaje materiałów wiążących. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji spoiw powietrznych – wapno i gips. Właściwości i zakres stosowania. Podstawowe operacje przy produkcji klinkieru portlandzkiego. Skład mineralny i chemiczny klinkieru portlandzkiego. Kryteria podziału cementów i ich podstawowe właściwości. Proces hydratacji cementów. Kryteria podziału betonów. Rodzaje i właściwości kruszyw stosowanych do betonów. Domieszki chemiczne do betonów. Podstawy projektowania betonów zwykłych. Trwałość betonów. Wyroby wapienno-piaskowe. Autoklawizowany beton komórkowy. Rodzaje i zastosowanie zapraw. Parametry kształtujące współczynnik przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych. Kryteria podziału materiałów termoizolacyjnych i hydroizolacyjnych. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji materiałów izolacyjnych. Podstawy właściwości materiałów izolacyjnych i zakres stosowania. Klasyfikacja ceramicznych materiałów budowlanych i ich podstawowe właściwości użytkowe. Surowce do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych: surowce ilaste i dodatki technologiczne. Domieszki szkodliwe w surowcach ceramiki budowlanej i ich wpływ na właściwości wypalonych wyrobów. Metody produkcji ceramiki budowlanej (ściennej, stropowej, dekarskiej) – fazy produkcji; funkcje technologiczne urządzeń. Sposoby poprawy izolacyjności cieplnej ceramiki budowlanej. Technologia i właściwości ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym. Technologia i właściwości sztucznych kruszyw lekkich spęcznianych. Problemy środowiskowe towarzyszące produkcji materiałów budowlanych. Zrównoważony rozwój

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest i dopuszczenia do egzaminu jest obecność na co najmniej 50% wykładów. Egzamin pisemny

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca własna

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dostępne w bibliotece podręczniki w j. polskim lub angielskim dotyczące technologii materiałów budowlanych wydana po 1990 roku

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak