Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia szkła i ceramiki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-608-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkła i powłok amorficznych TCH1A_W01, TCH1A_W04 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru surowców w technologii szkła TCH1A_W01, TCH1A_W04 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi klasyfikować i dobrać surowce szklarskie, oraz przetwarzać je w procesie technologicznym szkła i powłok amorficznych TCH1A_U02, TCH1A_U01, TCH1A_U05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wymienić właściwości technologiczne szkła oraz cechy użytkowe wyrobów ze szkła TCH1A_U05, TCH1A_U03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość wpływu chemii na rozwój technologii szkła TCH1A_K01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkła i powłok amorficznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru surowców w technologii szkła + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi klasyfikować i dobrać surowce szklarskie, oraz przetwarzać je w procesie technologicznym szkła i powłok amorficznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wymienić właściwości technologiczne szkła oraz cechy użytkowe wyrobów ze szkła + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu chemii na rozwój technologii szkła + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (60h):
Tematyka wykładów:

1. Klasyfikacja i właściwości szkła
2. Podstawy procesu technologicznego syntezy szkieł.
3. Proces technologiczny otrzymywania szkła w piecu/reaktorze topliwnym.
4. Metody formowania szkła.
5. Kontrola struktury, jakości i właściwości szkła.
6. Klasyfikacja i właściwości powłok amorficznych i emalii.
7. Podstawy procesu emaliowania.
8. Klasyfikacja ceramiki.
9. Charakterystyka podstawowych tworzyw ceramicznych (porcelana, porcelit, fajans, majolika, gres porcellanato, porcelana elektrotechniczna).
10. Procesy technologiczne produkcji typowych wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej:
- surowce
- przygotowanie mas i ich charakterystyka
- formowanie (metody klasyczne i RP)
- suszenie. Podstawy teoretyczne procesu suszenia
- wypalanie: tradycyjne, szybkościowe
- szkliwienie. Szkliwa ceramiczne
- zdobienie ceramiki
11. Zarys produkcji i właściwości materiałów ogniotrwałych.
12. Ceramika zaawansowana. Bioceramika.
13. Znaczenie ceramiki i perspektywy jej rozwoju.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest:
- obecność oraz aktywność Studenta na wykładach
- uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu OK=0,6 Ob+0,4 A

Gdzie:
Ob – obecność Studenta na zajęciach
A – aktywność Studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.J.E.Shelby, Introduction to glass science and technology, Royal Society of Chemistry, Mar 29, 2005 – Technology &Engineering.
3. E. Görlich, „Stan szklisty”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1989.
4. J. Zarzycki,”Glass and Vitrous state, Pergamon Press, Oxford 1991.
5. R.B. Heimann: Classic and Advanced Ceramics. From Fundamentals to Applications, ed. Wiley-Vch Verlag GmbH 2010.
6. G. Bickley, J. Remmey: Firing Ceramics, ed. world Scientific Publishing Co. 1996.
7. J. Piech: operacje suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym, Uczeln. Wyd. Nauk.-Dyd., Kraków, 2003.
8. J. Lis, R. Pampuch, Spiekanie" Uczeln. Wyd. Nauk.-Dyd., Kraków, 2000.
9. K. E. Oczoś, Kształtowanie ceramicznych materiałów technicznych, Rzeszóe, 1996.
10. M. Kordek, Ceramika szlachetna i techniczna, uczeln. wyd. Nauk.-Dydakt., Kraków, 2001.
11. R. Pampuch, Siedem wykladów o ceramice, Uczeln. Wyd. Nauk. Dyd. Kraków, 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak