Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane ceramiczne materiały techniczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-702-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Bućko Mirosław (bucko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentom uzyskanie wiedzy na temat nowoczesnych technicznych materiałów ceramicznych, które w związku ze stałym rozwojem koncepcji technologicznych i stale rosnącymi wymaganiami są niezbędne do dalszego rozwoju gospodarczego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą studentowi poszerzyć swoje horyzonty w projektowaniu niekonwencjonalnych materiałów ceramicznych o ściśle określonych profilach właściwości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa wiedzę dotyczącą nowoczesnych materiałów ceramicznych. Metod ich wytwarzania, właściwości, możliwości modyfikacji ich własności i właściwości oraz zasad prawidłowych kierunków ich zastosowania. TCH1A_W01, TCH1A_W07, TCH1A_W03, TCH1A_W04 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru surowców pierwotnych i wtórnych niezbędnych do zaprojektowania nowoczesnych materiałów ceramicznych, biorąc pod uwagę również niezbędne operacje technologiczne niezbędne do jego wytworzenia. TCH1A_W06, TCH1A_W05, TCH1A_W04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada szczegółową wiedzę dotyczącą rodzaju surowców wykorzystywanych do produkcji zaawansowanych ceramicznych materiałów technicznych; zna podstawowe procesy technologiczne związane z ich produkcją; zna zakres i metodykę badań ich podstawowych cech użytkowych oraz zna ich charakterystykę techniczną. TCH1A_U08, TCH1A_U07, TCH1A_U05, TCH1A_U06 Referat,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa, zasad ochrony środowiska naturalnego, zna zasady zrównoważonego rozwoju, jak również ma świadomość możliwości, potrzeb i ograniczeń wykorzystywania materiałów ceramicznych technicznych. Student ponadto doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badawczego. TCH1A_K02, TCH1A_K03, TCH1A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę dotyczącą nowoczesnych materiałów ceramicznych. Metod ich wytwarzania, właściwości, możliwości modyfikacji ich własności i właściwości oraz zasad prawidłowych kierunków ich zastosowania. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru surowców pierwotnych i wtórnych niezbędnych do zaprojektowania nowoczesnych materiałów ceramicznych, biorąc pod uwagę również niezbędne operacje technologiczne niezbędne do jego wytworzenia. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada szczegółową wiedzę dotyczącą rodzaju surowców wykorzystywanych do produkcji zaawansowanych ceramicznych materiałów technicznych; zna podstawowe procesy technologiczne związane z ich produkcją; zna zakres i metodykę badań ich podstawowych cech użytkowych oraz zna ich charakterystykę techniczną. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa, zasad ochrony środowiska naturalnego, zna zasady zrównoważonego rozwoju, jak również ma świadomość możliwości, potrzeb i ograniczeń wykorzystywania materiałów ceramicznych technicznych. Student ponadto doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badawczego. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Wykłady Tematyka wykładów związana jest z najnowszymi osiągnięciami w obszarze tradycyjnych, technicznych, budowlanych i ogniotrwałych materiałów ceramicznych oraz szkła. Zagadnienia przedstawiane w trakcie zajęć są zazwyczaj związane z aktualnymi badaniami prowadzonymi przez wykładowców. Tematy wykładów:

1. Nowoczesne tworzywa porcelano-podobne – masy VC i FFC, porcelana elektrotechniczna, masy do jednokrotnego wypału, masy samoszkliwne;
2. Szkliwa o podwyższonych parametrach;
3. Materiały ścierne – zjawiska zużycia ściernego, proszki i pasty ścierne, materiały polerskie;
4. Innowacyjne rozwiązania w technologii korundowych betonów ogniotrwałych modyfikowanych związkami tlenkowymi i nietlenkowymi;
5. Oszklenie intuicyjne;
6. Szkła dla optoelektroniki;
7. Szkła cienkie i ultracienkie;
8. Szkło i materiały szklano-krystaliczne do zastosowań medycznych;
9. kompozyty cementowo-włókniste,
10. materiały budowlane w ochronie środowiska,
11. nowoczesne techniki formowania betonu – beton drukowany, porowate materiały budowlane, beton architektoniczny,
12. materiały inteligentne w budownictwie.

Zajęcia seminaryjne (30h):

Zajęcia seminaryjne poszerzają zakres wiedzy przedstawiony na wykładach w oparciu o analizę najnowszych publikacji w czasopismach naukowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia zajęć seminaryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz przygotowanie prezentacji na wybrany przez studenta temat z oferty przygotowanej przez prowadzącego zajęcia oraz wygłoszenie referatu na forum grupy w sposób interesujący i zrozumiały dla innych uczestników zajęć. W przypadku dyskusji czy pytań dotyczących treści referatu konieczne jest branie aktywnego udziału w tej dyskusji i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa dla każdego uczestnika zajęć jest średnią ważoną z oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego, oceny za prezentację przedstawioną w ramach zajęć seminaryjnych oraz ewentualnych dodatkowych ocen uzyskanych za szczególną aktywność podczas zajęć w trakcie trwania całego semestru.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach obowiązkowych istnieje możliwość wyrównania zaległości poprzez udział w zajęciach z inną grupą seminaryjną.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student ma podstawową wiedzę z zakresu surowców mineralnych oraz konwencjonalnych materiałów ceramicznych. Student ma podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak