Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika i zarządzanie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-703-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Ostrowski Bartosz (bartoszo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

“Ekonomika i zarządzanie” umożliwia studentom zapoznanie się z różnymi formami prawnymi podmiotów gospodarczych działających na rynku oraz zasadami ich funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Pozwala na poznanie metod i narzędzi efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem – zarówno jako całością, jak i jego poszczególnymi częściami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, wybranych koncepcji zarządzania, planowania biznesowego na poziomie operacyjnym i strategicznym. TCH1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w analizie i ocenie zagadnień i problemów występujących w gospodarce rynkowej. TCH1A_U08 Wykonanie ćwiczeń,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi uwzglednić normy i regulacje prawne w zarządzaniu przedsiębiorstwem TCH1A_U08 Wykonanie ćwiczeń,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U003 potrafi zastosować metody i narzędzia zarządzania poszczególnymi częściami przedsiębiorswa. TCH1A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U004 potrafi przeanalizować i ocenić efektywność funkcjonowania przedsiębiostwa. TCH1A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość racjonalnego działania w gospodarce rynkowej. TCH1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_K002 przestrzega obowiązujących przepisów prawnych TCH1A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, wybranych koncepcji zarządzania, planowania biznesowego na poziomie operacyjnym i strategicznym. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w analizie i ocenie zagadnień i problemów występujących w gospodarce rynkowej. + - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi uwzglednić normy i regulacje prawne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi zastosować metody i narzędzia zarządzania poszczególnymi częściami przedsiębiorswa. - - - - - - - - - - -
M_U004 potrafi przeanalizować i ocenić efektywność funkcjonowania przedsiębiostwa. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość racjonalnego działania w gospodarce rynkowej. + - - - - + - - - - -
M_K002 przestrzega obowiązujących przepisów prawnych + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Dochód jako klucz do zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstw.

  1. Definicje przychodów i kosztów oraz dochodu w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości.
  2. Rodzaje i źródła przychodów.
  3. Klasyfikacja kosztów – układ rodzajowy i kalkulacyjny, koszty stałe i zmienne.
  4. Analiza progu rentowności wraz z analizą wrażliwości oraz efekt skali.
  5. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 2. Charakterystyka sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

  1. Charakterystyka rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.
  2. Struktura i charakterystyka bilansu przedsiębiostwa.
  3. Charakterystyka rachunku przepływu środków pieniężnych – metoda bezpośrednia i pośrednia.
  4. Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych.
  5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych – płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania i inne.
  6. Analiza piramidy du Ponta.

 3. Metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem i jego składnikami.

  1. Zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa, amortyzacja środków trwałych.
  2. Zasady zarządzania majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa.
  3. Metody zarządzania zapasami w przedsiebiorstwie.
  4. Metody zarządzania należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi.
  5. Zasady zarządzania kapitałem własnym przedsiębiorstwa.
  6. Finansowanie kapitałów obcych w przedsiębiorstwie, rodzaje kredytów bankowych.
  7. Wartość pieniądza w czasie oraz dochodowe metody wyceny majątku przedsiębiorstwa.

 4. Zarządzanie przedsiębiorstwem jako nauka.

  1. Formy prawne podmiotów gospodarczych.
  2. Formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw: formy kooperacyjne i koncentracyjne.
  3. Misja i cel funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  4. Struktura organizacyjna, a zarządzanie przedsiębiorstwem.
  5. Metody i narzędzia zarządzania strategicznego – od analizy SWOT do analizy łańcucha wartości.
  6. Metody i narzędzia zarządzania operacyjnego – planowanie działalności przedsiębiorstw, budżetowanie.
  7. Podstawowe zasady marketingu.
  8. Podstawy systemu motywowania w przedsiębiorstwie.
  9. Historia nauki o zarządzaniu, wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia seminaryjne (15h):

1. Analiza progu rentowności, analiza wrażliwości, efekt skali.
2. Wybrane zagadnienia analizy ekonomicznej.
3. Zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa – amortyzacja środków trwałych.
4. Zarządzanie zapasami w przedsiebiorstwie – materiałochłonność produkcji, normy technologiczne, ekonomiczna wielkość dostawy.
5. Zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa – cykl gotówkowy.
6. Analiza wskaźnikowa, piramida du Ponta.
7. Analiza zależności pomiędzy elementami sprawozdań finansowych, planowanie działalności przedsiębiorstwa.
8. Wartość pieniądza w czasie oraz dochodowe metody wyceny majątku przedsiębiorstwa.
9. Analiza strategiczna: analiza SWOT, model 5 sił Portera, mapy grup strategicznych, cykl życia produktu, analiza łańcucha wartości.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych rozwiązywane są zadania, zagadnienia i problemy przygotowane przez prowadzącego, zgodnie z tematyką omawianą na wykładach. Treści przekazywane są w formie prezentacji multimedialnych w połączeniu z klasycznymi ćwiczeniami tablicowymi. Kolejnym ważnym elementem kształcenia jest analiza otrzymanych wyników oraz ich ocena, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie przewiduje się dodatkowych warunków zaliczenia przedmiotu.
Każdy student ma prawo przystąpić do kolokwium zaliczeniowego, które odbędzie się na ostatnich zajęciach.
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z kolokwium, student ma prawo przystąpić do zaliczenia poprawkowego zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Indywidualnie lub w grupach, studenci rozwiązują zadania przygotowane przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad analizą i oceną otrzymanych rezultatów. Ocenie podlega zaangażowanie studentów w rozwiązanie przedstawionego problemu oraz umiejętność oceny wyników i wyciągnięcia odpowiednich wniosków.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OCK = 0,7*KOL + 0,15*WYK + 0,15*SEM

gdzie:
OCK – ocena końcowa
KOL – ocena z kolokwium zaliczeniowego
WYK – udział w wykładach i aktywność w dyskusji
SEM – obecność na zajęciach seminaryjnych i aktywność w trakcie ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach odbywa się w formie:

 • samodzielnego lub grupowego studiowania tematyki zajęć przez studentów,
 • w trakcie dodatkowych godzin kontaktowych – konsultacji z prowadzącym.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. A. Bednarski „Zarys teorii organizacji i zarządzania.”; Wydawnictwo TNOiK Toruń 1998.
2. J. Duraj „Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa”; PWE Warszawa 2004.
3. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski „Zarządzanie. Teoria i praktyka’; PWN Warszawa 2005
4. Praca zbiorowa pod red. J. Lichtarskiego, „Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.”; Wyd. AE Wrocław 1999.
5. Strategor „Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość.” Wyd. PWE Warszawa 1997 (Tłumaczenie Krystyna Bolesta-Kukułka).

Literatura uzupełniająca:
1. J. Altkorn „Podstawy marketingu.” Instytut Marketingu Kraków1996.
2. S. Kaczmarczyk „Badania marketingowe. Metody i techniki.” PWE Warszawa 1991.
3. Praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego „Wycena przedsiębiorstw.” Wyd. AE w Krakowie i TNOiK Warszawawa i Kraków 1992.
4. M. Sierpińska, T. Jachna „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”; PWN Warszawa 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak