Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia metriałów wiążących i betonów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zapoznaje z praktycznym aspektem badania wybranych cech materiałowych i użytkowych dla spoiw, zapraw budowlanych i betonów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu technologii i właściwości wiążących materiałów budowlanych i betonów. TCH1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie surowców przynależnych technologiom materiałów wiążących i betonów TCH1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o stosowaniu materiałów wiążących i betonów TCH1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykonać i zbadać właściwości mieszanki wiążącej i betonu TCH1A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość wpływu technologii materiałów wiążących i betonów na środowisko TCH1A_K03 Zaliczenie laboratorium,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu technologii i właściwości wiążących materiałów budowlanych i betonów. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie surowców przynależnych technologiom materiałów wiążących i betonów - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o stosowaniu materiałów wiążących i betonów - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i zbadać właściwości mieszanki wiążącej i betonu - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu technologii materiałów wiążących i betonów na środowisko - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 50 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (50h):

Oznaczanie cech użytkowych cementów portlandzkich; Badania właściwości użytkowych spoiw powietrznych; Badania mikrostruktury materiałów budowlanych; Badania właściwości zapraw budowlanych; Badania wytrzymałości betonów; Oznaczanie składu fazowego mineralnych materiałów budowlanych; Oznaczanie składu ziarnowego i powierzchni właściwej spoiw mineralnych; Projektowanie i wykonanie betonów; Badanie wpływu domieszek chemicznych na właściwości betonów i zapraw; Oznaczanie zawartości Cl-, PO43- i Cr6+ w spoiwach mineralnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium wstępne, aktywny udział w zajęciach, sporządzenie i przedstawienie pisemnego sprawozdania z badań.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Według regulaminu AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uczestnictwo w zajęciach z inną grupą ćwiczeniową lub uzyskanie zaliczenia w trybie uzgodnionym z prowadzącym konkretne ćwiczenie. Dopuszczalny brak zaliczenia jednego ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak