Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia szkła
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-709-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia i doboru surowców szklarskich, otrzymywania szkieł i powłok amorficznych oraz metod wyznaczania i analizy ich właściwości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii szkła TCH1A_W04, TCH1A_W07 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_W002 Student zna surowce szklarskie oraz zasady ich doboru. TCH1A_W04, TCH1A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi prawidłowo dobierać surowce szklarskie TCH1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi zbadać właściwości technologiczne szkła oraz oznaczać cechy użytkowe wyrobów szklanych TCH1A_U05, TCH1A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła TCH1A_K03, TCH1A_K01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii szkła - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna surowce szklarskie oraz zasady ich doboru. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo dobierać surowce szklarskie - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać właściwości technologiczne szkła oraz oznaczać cechy użytkowe wyrobów szklanych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 50 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (50h):
Tematyka laboratoriów:

A-Określenie parametrów formowania szkieł i emalii M.REBEN
B-Kontrola procesu odprężania i hartowania szkieł M.CIECIŃSKA
C-Określenie parametrów krystalizacji szkła K.CHOLEWA – KOWALSKA
D-Procesy termiczne powstawania masy szklanej M.ŚRODA
E-Analiza termomechaniczna szkieł M.ŚRODA
F-Powłoki ochronne dla podłoży metalicznych A.GIL
G-Ocena przyczepności powłok emalierskich A.GIL
H-Badania modelowe procesu topienia szkła E. GREINER-WRONA
I-Otrzymywanie warstw amorficznych metodą elektroforetyczną M.NOCUŃ
J-Kontrola napięć powierzchniowych szkieł w procesie formowania powłoki J.PAWLIK

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest:
- aktywny udział i wykonanie ćwiczeń i opracowanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich
laboratoriów prowadzonych w ramach modułu.
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych jest warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.6 E + 0.4 L

Gdzie:
E – ocena z egzaminu
L – ocena z zajęć laboratoryjnych, L=(L1+L2+..Ln)/n, gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych,

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student uzyskuje zaliczenie z zajęć laboratoryjnych, pod warunkiem uczestniczenia, wykonania i zaliczenia wszystkich ćwiczeń przewidzianych w semestrze

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2012.
2.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak