Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia ceramiki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-710-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie studiów student zapoznaje się od strony praktycznej z właściwościami mas i szkliw ceramicznych. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych projektuje, zgodnie z wytycznymi, masy ceramiczne, przygotowuje je i bada wszystkie właściwości technologiczne. Ćwiczenie obejmują przygotowanie i badania ceramicznych mas lejnych i granulowanych oraz szkliw ceramicznych. Zajęcia laboratoryjne mają na celu poznanie parametrów technologicznych mas i szkliw, sposobu ich pomiaru i wpływie na końcowe cechy produktu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi wybrać odpowiednie techniki badań i przeprowadzić oznaczenia właściwości technologicznych surowych mas i szkliw ceramicznych. TCH1A_W01, TCH1A_W07, TCH1A_W05, TCH1A_W04 Sprawozdanie
M_W002 Umie zaplanować badania laboratoryjne oraz podjąć działanie korekcyjne w przypadku wystąpienia problemów produkcyjnych TCH1A_K02, TCH1A_W01, TCH1A_U04, TCH1A_W06, TCH1A_W07, TCH1A_K01, TCH1A_U07, TCH1A_U01, TCH1A_W05, TCH1A_U03, TCH1A_W03, TCH1A_U06, TCH1A_W04 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dobrać surowce, sprawdzić ich przydatność, ocenić właściwości mas i szkliw oraz podjąć technologiczne decyzje dotyczące ich użyteczności. TCH1A_U04, TCH1A_U07, TCH1A_U01, TCH1A_U03 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Pozyskuje kompetencje oceny wyników eksperymentów. Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania. TCH1A_K02, TCH1A_K01 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi wybrać odpowiednie techniki badań i przeprowadzić oznaczenia właściwości technologicznych surowych mas i szkliw ceramicznych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Umie zaplanować badania laboratoryjne oraz podjąć działanie korekcyjne w przypadku wystąpienia problemów produkcyjnych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać surowce, sprawdzić ich przydatność, ocenić właściwości mas i szkliw oraz podjąć technologiczne decyzje dotyczące ich użyteczności. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Pozyskuje kompetencje oceny wyników eksperymentów. Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 50 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (50h):
 1. Masy lejne

  Student dobiera surowce, oblicza skład masy, przygotowuje masę zgodnie z założeniami. Dobiera dodatki reologiczne sprawdzając parametry reologiczne masy i ich wpływ na formowanie metodą odlewania.

 2. Masy granulowane

  Student dobiera surowce, oblicza skład masy, dobiera dodatki reologiczne, następnie przygotowuje granulat, zgodnie z założeniami, przy użyciu laboratoryjnego granulatora. Sprawdza parametry reologiczne granulatu i ich wpływ na formowanie metodą prasowania w formach stalowych.

 3. Szkliwa ceramiczne

  Student wybiera typ szkliwa, dobiera do niego surowce i oblicza recepturę roboczą. Przygotowuje szkliwo w młynku laboratoryjnym. Następnie przygotowuje próbki do badania wybranych parametrów technologicznych szkliw. Na podstawie uzyskanych wyników, dobiera rodzaj tworzywa ceramicznego do szkliwienia. Po wypalanie próbek szkliw student zapoznaje się z metodami badania podstawowych parametrów gotowego szkliwa

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność obowiązkowa. Konieczność posiadania fartucha ochronnego. Dopuszczenie do laboratorium na podstawie sprawdzenie wiedzy studenta nt. planowanego ćwiczenia. Zaliczenie wszystkich zaplanowanych ćwiczeń u prowadzącego ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z laboratorium 40%
Ocena z egzaminu 60%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne odrabianie zaległych ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z technologii mas lejnych, granulowanych oraz szkliw ceramicznych. Metody i techniki formowania. Obliczanie składów mas i szkliw ceramicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak