Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reaktory chemiczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-101-TS-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Udział w wykładach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach projektowych zapewnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie ogólnych równań bilansowych, kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, zasad doboru optymalnego procesu technologicznego oraz typu reaktora, charakteryzowania pracy reaktorów różnych typów, określania warunków stosowania reaktorów chemicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie ogólnych równań bilansowych, kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakteryzowania pracy reaktorów różnych typów oraz określania warunków stosowania reaktorów chemicznych. TCH2A_W02, TCH2A_U02, TCH2A_W01 Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad doboru optymalnego procesu technologicznego oraz typu reaktora. TCH2A_K02, TCH2A_W02, TCH2A_W01 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie wykonać obliczenia z zakresu bilansu masy, bilansu ciepła oraz doboru reaktora. TCH2A_U02 Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student potrafi uwzględniać aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne przy rozwiązywaniu problemów technicznych TCH2A_U03, TCH2A_U09 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student posiada umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej TCH2A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi scharakteryzować proces technologiczny oraz dobrać odpowiedni reaktor. TCH2A_K02 Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie ogólnych równań bilansowych, kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakteryzowania pracy reaktorów różnych typów oraz określania warunków stosowania reaktorów chemicznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad doboru optymalnego procesu technologicznego oraz typu reaktora. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykonać obliczenia z zakresu bilansu masy, bilansu ciepła oraz doboru reaktora. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi uwzględniać aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne przy rozwiązywaniu problemów technicznych - - - - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi scharakteryzować proces technologiczny oraz dobrać odpowiedni reaktor. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Reaktory chemiczne – wykład

Miejsce i zadania procesów reaktorowych w przemyśle.
Klasyfikacja reakcji chemicznych i reaktorów.
Reaktory chemiczne dla procesów homogenicznych i heterogenicznych.
Reaktory periodyczne i reaktory przepływowe.
Analiza stechiometryczna, termodynamiczna i kinetyczna procesu technologicznego zachodzącego w rektorze chemicznym.
Zasady sporządzania bilansu masowego i cieplnego reaktorów chemicznych.
Typy reaktorów chemicznych.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Reaktory chemiczne – projekt

Ćwiczenia projektowe, w trakcie których omawiane są szczegółowe przykłady obliczeniowe związane z zagadnieniami poruszanymi w trakcie wykładów, dotyczącymi:
- bilansu masy,
- bilansu ciepła,
- kinetyki procesów,
- obliczeń reaktorów.
Ponadto, studenci przedstawiają postępy oraz problemy w przygotowaniu projektów wybranych przez siebie procesów technologicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warukiem uzyskania zaliczenia jest pozytywne zaliczenie wszystkich kolowiów (czesć teoretyczna) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania i prezentacji projektu (część praktyczna).
W przypadku nie zaliczenia kolokwiów lub projektu, studentówi przysługują dwa terminy poprawkowe, w terminach ustalanych indywidualnie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zajęć projektowych.
Ocena z zajęć projektowych jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z części teoretycznej i praktycznej. Obie te oceny muszą być pozytywne.
Ocena z części teoretycznej jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z kolokwiów pisemnych. Każde kolokwium musi być zaliczone pozytywnie.
Ocena z części praktycznej jest równa średniej arytmetycznej ocen z przygotowania projektu i jego prezentacji (obrony). Obie oceny muszą być pozytywne.
Szczegółowe zasady uzyskania zaliczenia oraz tematy projektów są podawane przez prowadzącego w ciągu pierwszych dwóch zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
W przypadku nieobecności konieczne jest jej usprawiedliwienie u prowadzącego zajęcia oraz ustalenie zakresu i terminu nadrobienia powstałych zaległości, w szczególności dotyczące przygotowania projektu oraz napisania zaległego kolokwium (-ów).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Spis literatury pomocniczej (pozycje nie wymagane).
Literatura z zakresu inżynierii chemicznej i reaktorów chemicznych:
„Aparatura Chemiczna”, J. Pikoń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978
„Przykłady obliczeń z termodynamiki i kinetyki procesów inżynierii chemicznej”, S. Wroński, R. Pohorecki, J. Siwiński, , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 1979
„Zasady Inżynierii Chemicznej i Procesowej”, M. Serwiński, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982
„Podstawy Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, J. Szarawara, J. Skrzypek, A. Gawdzik, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991
„Zasady Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, Blolesław Tabiś, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 2000
„Przykłady i Zadania z Zakresu Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, – Podręcznik dla studentów studiów technicznych, B. tabiś, W. Żukowski, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000
„Inżynieria Reaktorów Chemicznych”, TOM I – Reaktory dla układów homogenicznych, A. Burghardt, G. Bartelmus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
„Inżynieria Reaktorów Chemicznych”, TOM II – Reaktory dla układów heterogenicznych, A. Burghardt, G. Bartelmus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
„Obliczeniowe Zagadnienia Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, M. Palica, A. Burghardt, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009
„Pomoce Projektowe z Inżynierii Chemicznej i Procesowej”, praca zbiorowa pod redakcją Michała Palicy i Jerzego Raczka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
Literatura z zakresu technologii chemicznej:
„Technologia Chemiczna Organiczna”, TOM I oraz II, praca zbiorowa pod redakcją S. Malinowski, T. Ślebodziński T. Urbański, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957
„Technologia Chemiczna”, J. Molenda, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1971
„Ogólna Technologia Chemiczna”, I.P. Muchlenow, D.A. Kuzniecow, A.J. Awerbuch, J.S. Tumarkina, I.E. Furmer, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 1974
„Zarys Technologii Chemicznej”, E. Bortel, H. Koneczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
„Podstawy Technologii Chemicznej – Organizacja procesów produkcyjnych”, K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
„Technologia Podstawowych Syntez Organicznych”, TOM I oraz II, E. Grzywa, J. Molenda, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 2008
„Technologia Biochemiczna”, K.W. Szewczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
„Podstawy Technologii Chemicznej – Procesy w przemyśle nieorganicznym”, K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, J. Raabe, E. Bobryk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
„Projektowanie Procesów Technologicznych – Od laboratorium do instalacji przemysłowej”, praca zbiorowa pod redakcją L. Synoradzkiego i J. Wisialskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
Podręcznik anglojęzyczny:
“Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup”, E. B. Nauman, McGraw-Hill, New York 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak