Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwórstwo szkła
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-102-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentowi rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przetwórstwa szkła, obróbki mechanicznej i termicznej. Zajęcia zapoznają studenta z doborem technik i projektowaniem procesów wzmacniania i zdobienia szkła.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu przetwórstwa szkła, obróbki mechanicznej, termicznej. TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni rodzaj obróbki szkła do jego zastosowań, prawidłowo zaprojektować proces wzmacniania powierzchni szkła TCH2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi zaprojektować metodę zdobienia szkła z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych TCH2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, student prawidłowo interpretuje problemy związane z przetwórstwem szkła TCH2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu przetwórstwa szkła, obróbki mechanicznej, termicznej. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni rodzaj obróbki szkła do jego zastosowań, prawidłowo zaprojektować proces wzmacniania powierzchni szkła + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować metodę zdobienia szkła z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, student prawidłowo interpretuje problemy związane z przetwórstwem szkła + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów:

1. Ogólna charakterystyka technologii przetwórstwa szkła.
2.Obróbka mechaniczna szkła-podstawy cięcia szkła
3. Obrobka mechaniczna szlifowanie, fazowanie, polerowanie
4. Obróbka termoplatsyczna,przetwórstwo rur i prętów –
5. Zdobienie szkieł-metody
6.Przetwórstwo szkła płaskiego.
7.Proces hartowania termicznego szkieł. Wzmacnianie szkieł poprzez wymianę jonową – wymiana nisko- i wysokotemperaturowa.
8.Nanoszenie cienkich powłok na szkło – metody nanoszenia warstw.
9.Powłoki refleksyjne i antyrefleksyjne. Powłoki szkliste nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel. Powłoki hybrydowe organiczno-nieorganiczne o różnej funkcjonalności.
10.Produkcja i właściwości szyb zespolonych.
11.Szyby gięte dla motoryzacji. Produkcja szkieł bezpiecznych: szyby hartowane, szyby klejone laminowane.. 12.Przetwórstwo włókien.
13. Szkło piankowe.
14. Materiały typu szkło-ceramika.

Zajęcia seminaryjne (30h):
Tematyka seminariów:

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych technologii przetwórstwa szkła z uwzględnieniem nowoczesnych trendów i technologii (produkcja szyb zespolonych, laminowanych, bezpiecznych i in.). Zjawiska fizyko-chemiczne, towarzyszące procesom przetwórstwa szkła takim jak: hartowanie, obróbka termoplastyczna, wymiana jonowa, krystalizacja szkła. Zasady projektowania parametrów hartowania i obróbki chemicznej. Szczegółowa charakterystyka metod fizycznych i chemicznych nanoszenia cienkich powłok na szkło.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student uzyskuje zaliczenie modułu na podstawie:
- aktywnego udziału w wykładach
- aktywnego udziału oraz opracowania materiałów naukowych w zajęciach seminaryjnych
- pozytywnej oceny z egzaminu

Udział w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowy a zaliczenie zajęć seminaryjnych jest warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6*E+0,4*S

gdzie:
S,E-oceny uzyskane z seminarium (S)/egzaminu (E) w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy technologii szkła

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.W. Grześkowiak, „Obróbka szkła”, Wyd. Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3. W. Nowotny, „Zdobienie szkła”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1985.

Czasopisma:
1.„Szkło i Ceramika”, wyd. W-wa, red. D. Pruszkowska.
2.“Świat szkła”, Euro-Media Sp. z o.o.
3. Glass and Ceramics.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak