Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stan szklisty
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-107-TS-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentowi uzyskanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie charakterystyki stanu szklistego. Student zostanie zaznajomiony z termodynamiką stanu szklistego, krystalizacją szkieł, zdolnością szkłotwórczą a także niekonwencjonalnymi technikami wytwarzania szkieł.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie charakterystykę fizykochemiczną oraz budowę szkieł. TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student zna uwarunkowania istnienia stanu szklistego, a także różnice pomiędzy witryfikacją a krystalizacją. Zna metody otrzymywania szkieł. TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować szkło o zadanych właściwościach, dla danego zestawu umie wstępnie określić zdolność szkłotwórczą oraz możliwość krystalizacji TCH2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces wytwarzania szkieł przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod ich otrzymywania. TCH2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do stosowania nowoczesnych technologii w przemyśle, ma świadomość wpływu badań podstawowych na aplikacyjne aspekty materiałowe. TCH2A_K02, TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie charakterystykę fizykochemiczną oraz budowę szkieł. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna uwarunkowania istnienia stanu szklistego, a także różnice pomiędzy witryfikacją a krystalizacją. Zna metody otrzymywania szkieł. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować szkło o zadanych właściwościach, dla danego zestawu umie wstępnie określić zdolność szkłotwórczą oraz możliwość krystalizacji + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces wytwarzania szkieł przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod ich otrzymywania. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do stosowania nowoczesnych technologii w przemyśle, ma świadomość wpływu badań podstawowych na aplikacyjne aspekty materiałowe. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 133 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

Zdolność szkłotwórcza stopów i jej uwarunkowania; wiązania chemiczne a zdolność szkłotwórcza, definicje szkła. Charakterystyka stanu szklistego pod względem jego struktury i tekstury, właściwości materiałów szklistych i sposobów ich otrzymywania; porównanie z materiałami krystalicznymi. Przemiana witryfikacyjna; kinetyka studzenia stopów a możliwość zeszklenia substancji chemicznych. Termodynamika stanu szklistego – energia swobodna i entropia szkieł. Relaksacja strukturalna szkieł. Niekonwencjonalne metody wytwarzania szkieł – synteza zol-żel, metoda CVD. Specyficzne właściwości materiałów szklistych – refrakcja, dyspersja, barwa, luminescencja, zjawisko laserowe.

Zajęcia seminaryjne (30h):
Tematyka seminariów

Teorie budowy wewnętrznej szkieł. Metody strukturalne i ich użyteczność do badań struktury materiałów szklistych. Witryfikacja a krystalizacja; charakterystyka i porównanie obydwu przemian. Materiały szkliste otrzymywane metodą zol-żel. Szkła dla optyki niekonwencjonalnej – szkła nieliniowe, szkła gradientowe; charakterystyka składów chemicznych i właściwości. Szkła dla techniki światłowodowej. Szkła hybrydowe organiczno-nieorganiczne. Szkła metaliczne – specyfika procesu zeszklenia i właściwości szkieł metalicznych w porównaniu z metalami krystalicznymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez:
- aktywny udział studenta w wykładach,
- aktywny udział i opracowanie zagadnień naukowych na seminariach

Zaliczenie seminarium jest warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu.
Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6*E+0,4*S

Gdzie:
S,E-oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniany indywidualnie z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy technologii szkła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Technologia szkła, właściwości fizykochemiczne, metody badań, część 1, Ceramika Polski Biuletyn Ceramiczny vol. 73, 2012
Technologia szkła, właściwości fizykochemiczne, metody badań, część 2, Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny vol. 113, 2012
Stan szklisty,E. Gorlich, Wydawnictwo AGH. Kraków 1989.
Properties and Application of Glass, H. Rawson, 1980
Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
Fundamentals of Inorganic Glasses Arun K. Varshneya, John C. Mauro, Elsevier 2019

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak