Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-108-TS-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala Studentowi zdobyć wiedzę związaną z podstawami technologii, właściwościami i charakterystyką szklistych materiałów stosowanych w budownictwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawy technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz zna ich właściwości użytkowe TCH2A_W02, TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi klasyfikować materiały szkliste stosowane w budownictwie TCH2A_U01, TCH2A_U02 Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi określić parametry użytkowe materiałów szklistych stosowanych w budownictwie TCH2A_U02 Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do prawidłowej interpretacji i rozwiązywania problemów związanych z technologią wytwarzania i użytkowaniem szklistych materiałów stosowanych w budownictwie TCH2A_K02, TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawy technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz zna ich właściwości użytkowe + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi klasyfikować materiały szkliste stosowane w budownictwie + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić parametry użytkowe materiałów szklistych stosowanych w budownictwie + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do prawidłowej interpretacji i rozwiązywania problemów związanych z technologią wytwarzania i użytkowaniem szklistych materiałów stosowanych w budownictwie + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

1.Właściwości użytkowe szkła: twardość, właściwości termiczne, akustyczne, elektryczne, chemiczne, optyczne, mechaniczne.
2.Modyfikacja właściwości szkła i materiałów szklistych pod kątem ich zastosowania w budownictwie.
3.Klasyfikacja szkła budowlanego.
4.Rodzaje szkła płaskiego oraz metody formowania: szkło płaskie ciągnione, walcowane, float, kształtki budowlane.
5.Proces technologiczny wytwarzania szkła płaskiego metodą float.
6.Szkła otrzymywane w procesach przetwórstwa: szkło bezpieczne (hartowane, klejone), szyby zespolone, szkło polerowane, szkło ognioochronne.
7.Powłoki nanoszone na szkło.
8.Szkło stosowane w architekturze.
9.Włókna szklane :materiały konstrukcyjne z dodatkiem włókie szklanych.
10.Szkło piankowe.
11.Wykorzystanie stłuczki szklanej oraz materiałów szklistych do budowy dróg
i autostrad
12.Substancja szklista w granulowanych żużlach wielkopiecowych i popiołach lotnych.
13.Metody badań szkła stosowanego w budownictwie.
14.Możliwości aplikacji szkła i materiałów szklistych w budownictwie.
15.Kierunki i możliwości rozwoju technologii szkieł budowlanych

Zajęcia seminaryjne (30h):
Tematyka seminariów

1.Metody badań szkła stosowanego w budownictwie.
2.Metody wyznaczania izolacyjności akustycznej, termicznej szyb zespolonych
3.Projektowanie oszklenia przy wykorzystaniu programu Pilkington Spectrum.
4.Kierunki i możliwości rozwoju szklenia strukturalnego.
5.Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem.
6.Dyrektywy, normy dotyczące wyrobów szklanych wynikające z prawa budowlanego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział studenta w wykładach, aktywny udział i opracowanie zagadnień naukowych na seminariach.

Zaliczenie seminarium jest warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6*E+0,4*S (S,E-oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach)

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie ze Studentem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy technologii szkła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.W. Grześkowiak, „Obróbka szkła”, Wyd. Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3.L. B. Klindt, W. Klein, „Szkło jako materiał budowlany“, wyd. Arkady, W-wa 1982.
4.B. Weller, S. Unnewehr, K. Harth, S. Tasche, Glass in building: principles, applications, examples, Birkhauser Verlag AG, 2009.

Czasopisma:
1.„Szkło i Ceramika”, wyd. W-wa, red. D. Pruszkowska.
2.“Świat szkła”, Euro-Media Sp. z o.o.
3.Glass in Building Magazine (on-line).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowa obecność na zajęciach seminaryjnych.