Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Powłoki amorficzne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-109-TS-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedze z zakresu powłok amorficznych TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu technologii warstw amorficznych TCH2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wytworzyć warstwy amorficzne w oparciu o technologię emalii TCH2A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest kompetentny w zakresie określania jakości powłok amorficznych TCH2A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedze z zakresu powłok amorficznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu technologii warstw amorficznych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wytworzyć warstwy amorficzne w oparciu o technologię emalii - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest kompetentny w zakresie określania jakości powłok amorficznych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Powłoki amorficzne i powłoki na szkle

Program wykładów:
1.Tradycyjne powłoki szkliste – emalie, historia rozwoju, ogólna charakterystyka technologii, przygotowanie szkliwa, przygotowanie podłoża, techniki nakładania, przygotowanie gęstwy,
a. emaliowanie stali
b. emaliowanie żeliwa
c. emaliowanie metali kolorowych
d. emaliowanie metali szlachetnych
e. emaliowanie szkła
f. przyczepność, zjawiska fizykochemiczne warunkujące przyczepność
g. wady powłok i ich przyczyny
2. Warstwy amorficzne nieorganiczne otrzymywane technika zol-żel
a. chemia procesu
b. struktura i morfologia otrzymanych warstw
c. techniki nakładaniad. wybrane zastosowania
3. Warstwy amorficzne nieorganiczno-organiczne (hybrydowe) otrzymywane techniką zol-żel
4. Warstwy amorficzne otrzymywane technikami próżniowymi, wprowadzenie do technik próżniowych
4.1 warstwy otrzymywane poprzez rozpylanie jonowe
a. fizyczne podstawy zjawiska
b. odmiany procesu
c. technika magnetronowa
d. aparatura
e. struktura i morfologia otrzymywanych warstw
f. wybrane zastosowania
4.2 Warstwy amorficzne otrzymywane techniką CVD
a. chemia procesu
b. odmiany techniki
c. aparatura
d. stosowane związki
e. praktyczne zastosowania
5. Wybrane zastosowania praktyczne powłok na szkle
a. warstwy o przewodnictwie elektronowym
b. warstwy o przewodnictwie jonowym
c. warstwy antyrefleksyjne
d. warstwy refleksyjne
e. warstwy o specjalnej charakterystyce optycznej (solar-control)
f. warstwy dekoracyjne
g. warstwy katalityczne
h. warstwy bakteriobójcze
i. warstwy hydrofobowe i hydrofilowe
j. układy wielowarstwowe (układy elektrochromowe)
6. Podstawowe metody badań powłok amorficznycha. pomiary własności optycznych
b. pomiary grubości
c. odporność chemiczna i mechaniczna
d. analiza składu chemicznego
e. analiza morfologii

Zajęcia seminaryjne (30h):

Program seminariów:
Charakterystyka technologii emaliowania metali, przygotowanie emalii, techniki nakładania, przygotowanie podłoży, techniki zdobienia, emalie specjalne – jubilerskie, witrażowe itp.. Technika próżniowa, metody uzyskiwania próżni, rodzaje pomp, metody pomiaru niskich ciśnień. Charakterystyka technik PVD otrzymywania cienkich powłok na szkle, typowe zastosowania. Charakterystyka technik CVD otrzymywania cienkich powłok na szkle, właściwości, typowe zastosowania. Wybrane metody badań powłok, Wady powłok i ich przyczyny.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin 60%
Referat na seminarium – przygotowanie i wygłoszenie – 30%
Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji – 10%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii, fizyki i nauki o materiałach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zalecana:
1. Pr. zb., Technologia szkła” t. 1 i 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
2. M.Ciecińska i in., „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.
3. M.Ciecińska i in., „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.
4. M.Łączka, „Optyka i spektroskopia szkieł”, Ceramika 58, Kraków 1999.
5. A. Tomsia, B. Zapytowski, Technologia przemysłu emalierskiego
6. A. Appen, Chemia szkła
7. M. Nocuń, Amorficzne warstwy ochronne na bazie materiałów hybrydowych, Ceramics vol.98 Kraków 2007
8. B. Krause, Thin films on glass, Springer, Berlin 1977
9. H.K. Pulker, Coating on glass, Elsevier, Amsterdam 1984

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak