Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagospodarowanie surowców wtórnych w przemyśle materiałów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-116-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student ma możliwość zapoznania się ze sposobami wykorzystania odpadów w przemyśle materiałów budowlanych. Na zajęciach są prezentowane sposoby zagospodarowania typowych odpadów obecnie wykorzystywanych na dużą skalę jak i nietypowe odpady, które jak dotąd nie znalazły swojego zastosowania. Celem zajęć jest zainteresowanie studenta potencjalnymi kierunkami wykorzystania surowców wtórnych w przyszłości, nawet jeśli obecnie, pewne kierunki zastosowania nie znajdują uzasadnienia ekonomicznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o wytwarzaniu i użytkowaniu materiałów budowlanych. W tym otrzymywanych z odpadowych surowców przemysłowych TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę o zagospodarowaniu odpadów przemysłowych zgodnie z wymaganiami BAT TCH2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zagospodarować produkty uboczne i odpady w przemyśle materiałów budowlanych TCH2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej TCH2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o wytwarzaniu i użytkowaniu materiałów budowlanych. W tym otrzymywanych z odpadowych surowców przemysłowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę o zagospodarowaniu odpadów przemysłowych zgodnie z wymaganiami BAT + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zagospodarować produkty uboczne i odpady w przemyśle materiałów budowlanych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

Tematyka wykładów:
Zasady zrównoważonego rozwoju.
Działalność gospodarcza a środowisko.
Odpady przemysłowe.
Zasady zagospodarowania surowców wtórnych.
Podstawowe źródła produktów ubocznych, które mogą być wykorzystane w przemyśle materiałów budowlanych.
Czynniki determinujące przydatność produktów ubocznych w określonej technologii. Charakterystyka produktów ubocznych powstających w energetyce, górnictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym i innych dziedzinach gospodarki.
Podstawowe metody badań i kierunki zagospodarowania popiołów lotnych, pyłów krzemionkowych, żużli energetycznych i desulfogipsów w przemyśle materiałów wiążących i w produkcji betonu.
Wykorzystanie popiołów i żużli elektrownianych w procesach wytwarzania ceramicznych materiałów budowlanych (wypalanych i niewypalanych).
Paliwa alternatywne.
Możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych.
Recykling materiałów budowlanych.
Przykłady i ocena możliwości wykorzystania różnego rodzaju produktów ubocznych w poszczególnych technologiach.

Zajęcia seminaryjne (30h):

Charakterystyka poszczególnych rodzajów produktów ubocznych, które mogą być wykorzystane przez przemysł materiałów budowlanych. Systemy klasyfikacji i zasady zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów przemysłowych. Przykłady i ocena możliwości wykorzystania różnego rodzaju produktów ubocznych w poszczególnych technologiach. Opracowanie w zespołach własnej koncepcji wykorzystania nietypowego odpadu w poznanych technologiach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z seminarium – na podstawie przedstawionej prezentacji.
Ocena z egzaminu – egzamin testowy

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,5E+0,5S

E-ocena z egzaminu
S-ocena z seminarium

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności, termin prezentacji jest przekładany na kolejny wolny termin.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej i organicznej.
Znajomość procesów/technologii wytwarzania podstawowych materiałów budowlanych.
Znajomość przebiegu hydratacji typowych spoiw mineralnych.
Wiedza dotycząca sposobów modyfikacji właściwości znanych spoiw budowlanych przy pomocy dodatków i domieszek chemicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

•Duda J., Weryński B. (red.): Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych. Wyd. IMMB Opole 2004
•Pawłowski L. (red.): Ochrona i inżynieria środowiska. Zrównoważony rozwój. Wyd. PAN KIŚ, Kraków 2004
•Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement, Opole 2000
•Nocuń-Wczelik W.: Mikrokrzemionka właściwości i zastosowanie w betonie. Wyd. Polski Cement, Kraków 2005
•Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. Wyd. PWN, Warszawa 1975
•Kurdowski W.: Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu. Monografia 106. Politechnika Krakowska, Krakw 1990
•Neville A.Ł Właściwości betonu. Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2012
•Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami z lat 1997-2004. Wyd. AGH ZGP, Kraków
•Materiały Konferencji Popioły z Energetyki z lat 2001-2008. Wyd. Biuro Informacji Gospodarczej. Szczecin
•Giergiczny Z. Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Monografia 325. Seria Inż. Lądowa. Politechnika Krakowska. Kraków 2006
•Czasopisma fachowe, informatory, materiały konferencyjne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Coal-biomass fly ashes for cement production of CEM II/A–V 42.5R / Ewelina Tkaczewska, Radosław MRÓZ, Grzegorz Łój // Construction and Building Materials — 2012 vol. 28 iss. 1, S. 633–639
Mechanical recycling of EOL concrete into high-grade aggregates / Somayeh Lotfi ,Jan Deja, Peter Rem, Radosław MRÓZ, Eric van Roekel, Hans van der Stelt // Resources Conservation and Recycling — 2014 vol. 87, S. 117–125
Badania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych zawierających popioły lotne / Marek Gawlicki, Radosław MRÓZ // Kwartalnik BTA: “Budownictwo, Technologie, Architektura”, Wydawnictwo: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, Wydanie 2(66)/2014, S. 64-66
Problem(atyka) gruzu betonowego / Radosław MRÓZ // Kwartalnik BTA: “Budownictwo, Technologie, Architektura”, Wydawnictwo: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, Wydanie 4(68)/2014, S. 64-68
Performance of recycled aggregate concrete based on a new concrete recycling technology / Somayeh Lotfi, Manuel Eggimann, Eckhard Wagner, Radosław MRÓZ, Jan Deja //Construction and Building Materials 95 (2015), S. 243–256
The effect of FBC ash in cement on the thaumasite formation / Jan Małolepszy, Radosław MRÓZ // W: WASCON 2006 : sixth international conference on the Environmental and technical implications of construction with alternative materials science and engineering of recycling for environmental protection : Belgrade, Serbia & Montenegro, May 30 – June 2, 2006 : [proceedings] / eds. Marina Ilic [et al.] ; Technology Transfer Promotion ISCOWA TTPI Foundation. — [Belgrade : Institute of General and Physical Chemistry, 2006] — S. 119–129
Properties of two- and three- component blended cements with different types of fly ashes / Jan Małolepszy, Marek Gawlicki, Radosław MRÓZ // W: Ninth CANMET/ACI international conference on fly ash, silica fume, slag, and natural pozzolans in concrete : Warsaw, Poland, May 20–25, 2007 : proceedings / ed. V. M. Malhotra ; CANMET, American Concrete Institute. — Michigan : ACI, cop. 2007 — (ACI SP-242) — S. 525–535
Właściwości spoiw drogowych zawierających popioły lotne z kotłów fluidalnych / Marek Gawlicki, Radosław MRÓZ, Krzysztof Pytel // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009
Wykorzystanie odpadów w procesach wytwarzania spoiw mineralnych / Marek Gawlicki, Radosław MRÓZ // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; (Monografie / AGH. WIMiR ; nr 38) — S. 75–89
Parameters developed durability of building materials based on mineral binders modified by significant amounts of fly ash from brown coal burnt in fluidized bed combustion/ Artur Łagosz, Radosław MRÓZ // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], 2012 — S. 1
Popioły lotne z kotłów fluidalnych jako składnik spoiw hydraulicznych i chudych betonów / Marek Gawlicki, Radosław MRÓZ, Wojciech Wons // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja /red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012 — S. 503–512
Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych: praca zbiorowa pod red. Andrzeja M. Brandta; autorzy: Andrzej M. Brandt, [et al.], Jan Deja, [et al.], Łukasz Kołodziej, [et al.], Artur Łagosz, Jan Małolepszy, [et al.], Radosław MRÓZ, [et al.]. — Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN — Studia z Zakresu Inżynierii / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki; nr 72, 2010 — 360 s.

Informacje dodatkowe:

Studenci w ramach zajęć mają możliwość doświadczalnego sprawdzenia opracowanej koncepcji wykorzystania nietypowego odpadu w poznanych technologiach (Praca zespołowa).