Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia w przemyśle budowlanym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-118-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Sidor Jan (jsidor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę w zakresie urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle budowlanym Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Potrafi opracować zaawansowane technologicznie i technicznie rozwiązania projektowe urządzeń, maszyn oraz instalacji technologicznych z zakresu dziedziny chemii budowlanej Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dokonać analizę oraz przeprowadzić wybór najkorzystniejszych rozwiązań urządzeń, uzasadnić to i zastosować nowoczesne rozwiązania obiektów i urządzeń w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 posiada umiejętność samodzielnego kształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych . Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę w zakresie urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle budowlanym + - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi opracować zaawansowane technologicznie i technicznie rozwiązania projektowe urządzeń, maszyn oraz instalacji technologicznych z zakresu dziedziny chemii budowlanej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dokonać analizę oraz przeprowadzić wybór najkorzystniejszych rozwiązań urządzeń, uzasadnić to i zastosować nowoczesne rozwiązania obiektów i urządzeń w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 posiada umiejętność samodzielnego kształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych . - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
1. Klasyfikacja maszyn, urządzeń i układów technologicznych stosowanych w przemyśle chemicznym. Podstawowe wymagania technologiczne i bezpieczeństwa i

1. Klasyfikacja maszyn, urządzeń i układów technologicznych stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych. Podstawowe wymagania technologiczne i bezpieczeństwa ich użytkowania.
2. Urządzenia do składowania materiałów uziarnionych, w tym proszków oraz materiałów plastycznych.
3. Urządzenia do składowania i magazynowania cieczy i gazów.
4. Urządzenia do dozowania volumetrycznego i wagowego, pakowania i konfekcjonowania proszków, cieczy i zawiesin.
5. Maszyny i urządzenia do kruszenia i uszlachetniania uziarnionych surowców i produktów.
6. Maszyny i urządzenia do mielenia surowców i wyrobów finalnych.
7. Urządzenia do klasyfikacji ziarnowej surowców i produktów: przesiewacze wibracyjne, obrotowe.
8. Urządzenia do separacji pneumatycznej: separatory grawitacyjne, inercyjne, wirowe i turbinowe. Układy do separacji pneumatycznej proszków.
9. Urządzenia do okresowego i ciągłego mieszania układów jedno- i wielofazowych proszków cieczy, zawiesin.
10. Maszyny i urządzenia transportu ciągłego, przenośniki.
11. Maszyny i urządzenia transportu okresowego, samochody ciężarowe, wozidła, samochody specjalne.
12. Maszyny do robót ziemnych: koparki, ładowarki, zagęszczarki.
13. Urządzenia do zagęszczania, formowania klasycznego i izostatycznego.
14. Urządzenia do robót wykończeniowych w budownictwie.
15. Urządzenia pomocnicze w budownictwie: agregaty prądotwórcze, sprężarki, wentylatory, nagrzewnice, wózki widłowe, wózki wysokiego podnoszenia, rusztowania.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Projekt koncepcyjny węzła transportu lub dozowania materiału uziarnionego lub cieczy. Dobór urządzenia technologicznego oraz urządzeń pomocniczych.
Projekt koncepcyjny układu mielenia – wytwarzania proszków wysokiej jakości. Dobór młyna, urządzeń pomocniczych oraz ochrony środowiska.
Projekt koncepcyjny węzła do formowania wyrobów z materiałów uziarnionych i plastycznych. Dobór urządzenia technologicznego oraz urządzeń pomocniczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Algorytm obliczania oceny końcowej
OC = 0,6x(ocena z projektów) + 0,3 (ocena z kolokwium – xx) + 0,1 (obecność na wykładach)

xx – do algorytmu wliczana jest tylko ocena pozytywna – powyżej 3,0. Ocena 2,0 wliczana jest jako “0”

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z przedmiotów: Grafika Inzynierska, Maszynoznawstwo ceramiczne, Procesów i technologii ceramicznych i chemicznych, Matematyka, Fizyka

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura
1. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa, Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej Warszawa 2004
2. Bieszk H. Urządzenia do realizacji procesów mechanicznych w inżynierii chemicznej. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Wyd. II Gdańsk 2007
3. Koch R., Noworyta A. : Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT Warszawa 1995.
4. Heim A.: Procesy mechaniczne w inżynierii procesowej i urządzenia do ich realizacji. Wyd. Politechnika Łódzka 1998.
5. H. Otwinowski. Przeróbka mechaniczna surowców mineralnych : rozdrabianie strumieniowe i klasyfikacja pneumatyczna, Wyd. Pol. Częstochowskiej, Częstochowa 2013
6. Laboratorium z przeróbki mechanicznej i fluidyzacji materiałów ziarnistych Otwinowski H. red. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010
7. Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992,
8. Projektowanie Procesów Technologicznych, red. Synoradzki L. Ofic. Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 2001 – cz I÷IV
9. Sidor J. Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych UWND AGH Kraków 2005
10. Grzelak E. : Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych, WNT Warszawa 1975.
11. Pikoń J. : Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, PWN, Warszawa 1979
12. Pikoń J. : Aparatura chemiczna, PWN, Warszawa 1983.
13. Stręk F. : Mieszanie i mieszalniki, WNT Warszawa 1981.
14.Stępniewskii M. Pompy WNT Warszawa 1985
15. Czasopisma: Materiały Ceramiczne, Aparatura Chemiczna i Procesowa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak