Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Immoblilizacja substancji nieb. w matrycach mineralnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-120-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Królicka Agnieszka (krolicka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna regulacje prawne dotyczące oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Potrafi wybrać procedurę badawczą pozwalającą ocenić oddziaływanie wyrobu na środowisko. Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Zna przydatność matryc mineralnych do unieruchamiania metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych. Zna mechanizmy immobilizacji substancji niebezpiecznych w matrycach mineralnych. Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaproponować metodę utylizacji wybranych odpadów przemysłowych z wykorzystaniem matryc mineralnych. Potrafi ocenić wpływ wyrobu na środowisko. Kolokwium,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi wybrać optymalną dla danego analitu metodę oznaczania. Kolokwium,
Prezentacja,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w szczególności oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna regulacje prawne dotyczące oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Potrafi wybrać procedurę badawczą pozwalającą ocenić oddziaływanie wyrobu na środowisko. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna przydatność matryc mineralnych do unieruchamiania metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych. Zna mechanizmy immobilizacji substancji niebezpiecznych w matrycach mineralnych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaproponować metodę utylizacji wybranych odpadów przemysłowych z wykorzystaniem matryc mineralnych. Potrafi ocenić wpływ wyrobu na środowisko. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać optymalną dla danego analitu metodę oznaczania. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w szczególności oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Regulacje prawne dotyczące wpływu obiektów budowlanych na zdrowie i środowisko
Procedury badania uwalniania substancji szkodliwych z wyrobów budowlanych
Czynniki kontrolujące uwalnianie substancji toksycznych
Metale ciężkie i ich oddziaływanie na organizmy żywe. Metale ciężkie a produkcja wyrobów budowlanych.
Odpady przemysłowe utylizowane w trakcie produkcji wyrobów budowlanych.
Przegląd materiałów budowlanych wraz z określeniem ich potencjału immobilizacyjnego.
Mechanizm unieruchamiania metali ciężkich w matrycy cementowej
Instrumentalne metody analityczne w badaniach uwalniania substancji toksycznych wyrobów budowlanych

Zajęcia seminaryjne (15h):

Poszerzenie tematyki wykładów z wykorzystaniem oryginalnych publikacji naukowych. Analiza przypadków uwalniania bądź stabilizowania substancji toksycznych dla wybranych wyrobów budowlanych przygotowana na podstawie danych udostępnionych przez prowadzącego zajęcia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,5 zaliczenie (kolokwium) + 0,5 seminarium (prezentacja)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura
1) W. Kurdowski, Chemia materiałów budowlanych, rozdział 17. Budowlane materiały wiążące.
2) http://ceramika.agh.edu.pl/index.php?id=318&tx_ttnews%5Btt_news%5D=494&cHash=325181de1f56ae0f6caa4b2df6effc3a (oraz literatura cytowana w artykule)
3) M.L.D. Gougar, B.E. Scheetz and D.M. Roy, Waste management 16 (1996) 295-303.
4) WWW.leaching.net

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak