Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-208-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentowi pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie fizykochemii stanu szklistego, metod wytwarzania szkieł, emalii i powłok amorficznych. W trakcie zajęć zostaną przedstawione i scharakteryzowane branżowe technologie produkcji oraz przetwórstwo szkła.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa. TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 student ma poszerzonę wiedzę o surowcach wykorzystywanych w technologii mszkła w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić warunki istnienia stanu szklistego, zaprojektować zestaw szklarski, wytworzyć szkło oraz wskazać kierunki jego zastosowania i przetwórstwa TCH2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie technologgi i przetwórstwa szkła TCH2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Studnet rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój technologii szkła i powłok amorficznych TCH2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
180 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa. + - + - - + - - - - -
M_W002 student ma poszerzonę wiedzę o surowcach wykorzystywanych w technologii mszkła w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić warunki istnienia stanu szklistego, zaprojektować zestaw szklarski, wytworzyć szkło oraz wskazać kierunki jego zastosowania i przetwórstwa + - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie technologgi i przetwórstwa szkła + - + - - + - - - - -
M_K002 Studnet rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój technologii szkła i powłok amorficznych + - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 251 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 180 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów:

1.Charakterystyka stanu szklistego i przemiany witryfikacyjnej.
2.Pojecie zdolności szkłotwórczej stopów. Surowce szkłotwórcze. Topniki i modyfikatory. Surowce pomocnicze: klarujące, przyspieszające topienie,, barwiące, odbarwiające.
3. Mechanizmy barwienia i odbarwiania szkieł.
4. Proces topienia zestawów surowcowych – procesy fizyczne i reakcje chemiczne.
5.Właściwości stopów szkłotwórczych – lepkość, napięcia powierzchniowe, skłonność do krystalizacji.
6.Praktyka topienia w warunkach przemysłowych. Procesy klarowania i ujednaradniania szkła.
7.Technologie formowania ze stopów: wydmuchiwanie, ciągnienie, formowanie na kąpieli metalicznej (float), walcowanie, prasowanie, rozwłóknianie.
8.Technologie branżowe produkcji szkła.
9.Charakterystyka składów chemicznych emalii. Emalie gruntowe i kryjące.
10.Metody nanoszenia emalii na wyroby.
11.Powłoki nieorganiczne i organiczno-nieorganiczne nanoszone na szkło metodami fizycznymi i chemicznymi.
12.Przetwórstwo szkła: hartowanie termiczne, wymiana jonowa, obróbka termoplastyczna

Ćwiczenia laboratoryjne (90h):
Tematyka laboratoriów:

1.Obliczenia zestawów szklarskich. Obliczanie właściwości szkieł na podstawie składu chemicznego
2.Przygotowanie zestawów szklarskich. Kontrola jednorodności zestawu
3.Mikroskopia grzewcza szkieł i zestawów szklarskich
4.Właściwości mechaniczne szkieł
5.Pomiar współczynnika załamania światła
6.Właściwości termiczne szkieł. Analiza rentgenowska szkieł i zestawów szklarskich 7.Przepuszczalność świetlna szkieł. Ilościowa charakterystyka barwy
8.Wytop szkieł
9.Odporność chemiczna szkieł
10.Szyby zespolone
11.Elektrostatyczne techniki nanoszenia powłok
12.Wyznaczanie różnicy barw powłok amorficznych
13.Właściwości elektryczne szkieł i powłok amorficznych
14.Kolokwium zaliczeniowe-zespół pracowników.

Zajęcia seminaryjne (60h):

Seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące metodyki badań szkła, szkło-ceramiki, emalii, powłok amorficznych oraz zagadnienia dotyczące aktualnego stanu wiedzy związanej z problemami przemysłu szklarskiego oraz przetwórstwa szkła.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez:
- aktywny udział studenta w wykładach,
- aktywny udział i wykonanie ćwiczeń na zajęciach laboratoryjnych.
- aktywny udział i opracowanie zagadnień naukowych na zajęciach seminaryjnych.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich
laboratoriów prowadzonych w ramach modułu.
Warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych i seminaryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest wg. wzoru:
OK=0,6E+0,2*L+0,2S

gdzie:
E-ocena z egzaminu,
L-ocena z zajęć laboratoryjnych, gdzie L=(L1+L2+…Ln)/n, gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych
S-ocena z zajęć seminaryjnych

Procent uzyskanych punktów w ocenie końcowej przeliczany jest na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obowiązkowa obecność na zajęciach laboratoryjnych oraz seminaryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2012.
2.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.
3.Pr. zb., Technologia szkła” t. 1 i 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
4.M.Łączka, „Optyka i spektroskopia szkieł”, Ceramika 58, Kraków 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak