Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia betonu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-241-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość surowców stosowanych do produkcji betonów, procesów fizyko-chemicznych zachodzących podczas twardnienia betonów, metod projektowania betonów, procesów wytwarzania betonów zwykłych, lekkich i specjalnych, metodyki badań betonów oraz procesów korozji wyrobów betonowych. TCH2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność badania właściwości kruszyw zwykłych i lekkich oraz właściwości spoiw mineralnych. Umiejętność projektowania betonów zwykłych, betonów SCC, betonów do wyrobów wibroprasowanych oraz betonów komórkowych oraz badania ich właściwości. Umiejętność badania wpływu domieszek na właściwości mieszanki betonowej. Umiejętność oceny betonu w konstrukcji oraz badania odporność betonu na działanie czynników fizycznych i chemicznych. TCH2A_U05, TCH2A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student nabywa umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, baz danych i innych źródeł, interpretować, wyrażać swoją opinię oraz krytyczną ocenę zebranych materiałów. Potrafi również przygotować na podstawie posiadanych materiałów prezentacje multimedialne, wygłaszać je oraz skłaniać słuchaczy do dyskusji na temat poruszanych zagadnień. TCH2A_U05, TCH2A_U02 Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 umiejętność realizowania pracy w zespole badawczym, podporządkowania przełożonym, odpowiedzialności za swoje działania jak i działania zespołu. TCH2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
180 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość surowców stosowanych do produkcji betonów, procesów fizyko-chemicznych zachodzących podczas twardnienia betonów, metod projektowania betonów, procesów wytwarzania betonów zwykłych, lekkich i specjalnych, metodyki badań betonów oraz procesów korozji wyrobów betonowych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność badania właściwości kruszyw zwykłych i lekkich oraz właściwości spoiw mineralnych. Umiejętność projektowania betonów zwykłych, betonów SCC, betonów do wyrobów wibroprasowanych oraz betonów komórkowych oraz badania ich właściwości. Umiejętność badania wpływu domieszek na właściwości mieszanki betonowej. Umiejętność oceny betonu w konstrukcji oraz badania odporność betonu na działanie czynników fizycznych i chemicznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, baz danych i innych źródeł, interpretować, wyrażać swoją opinię oraz krytyczną ocenę zebranych materiałów. Potrafi również przygotować na podstawie posiadanych materiałów prezentacje multimedialne, wygłaszać je oraz skłaniać słuchaczy do dyskusji na temat poruszanych zagadnień. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 umiejętność realizowania pracy w zespole badawczym, podporządkowania przełożonym, odpowiedzialności za swoje działania jak i działania zespołu. - - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 267 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 180 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Rola betonu w budownictwie. Charakterystyka składników stosowanych do mieszanki betonowej. Wzajemne oddziaływanie mieszanki betonowej z kruszywem. Właściwości mieszanki betonowej. Rola domieszek i dodatków do betonu zwykłego. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji betonu zwykłego i komórkowego. Podstawowe właściwości betonów zwykłych i lekkich. Korozja chemiczna betonów. Korozja i ochrona stali zbrojeniowej w betonie.

Ćwiczenia laboratoryjne (90h):

Badanie właściwości kruszyw zwykłych i lekkich. Badanie właściwości spoiw mineralnych. Domieszki stałe w technologii suchych zapraw. Projektowanie betonów zwykłych oraz badanie ich właściwości. Badanie wpływu domieszek na właściwości mieszanki betonowej. Projektowanie betonów SCC i sprawdzanie ich właściwości. Korozja stali w betonie. Ocena betonu w konstrukcji. Projektowanie betonów do wyrobów wibroprasowanych. Projektowanie betonów komórkowych i badanie ich właściwości. Odporność betonu na działanie czynników fizycznych.

Zajęcia seminaryjne (60h):

Rodzaje cementów i metody badań cementów. Norma betonowa PN-EN 206-1. Skład chemiczny i mineralny klinkieru portlandzkiego a właściwości cementu. Współczesne poglądy na temat hydratacji cementu. Mikrostruktura stwardniałego zaczynu cementowego. Faza ciekła w stwardniałym betonie. Spoiwa specjalne (m.in. bezgipsowe, ekspansywne żużlowo-alkaliczne) i ich znaczenie w technologii betonu. Immobilizacja metali ciężkich w betonie. Metody badania pucolanowości dodatków mineralnych. Dyfuzja gazów i cieczy w betonie. Betony wysokowartościowe (BWW i BUWW). Betony samozagęszczalne (SCC). Betony RPC. Beton a zrównoważony rozwój. Metody obliczeniowe projektowania betonów zwykłych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Składnikami oceny końcowej są: wynik egzaminu – 50%, ocena z laboratorium – 25%, ocena z seminarium – 25%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Książki i Podręczniki :
Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010
Kurdowski W. – Chemia cementu, PWN Warszawa 1991
Bukowski B. – Budownictwo betonowe, tom 1, Technologia betonu. Arkady Warszawa 1963
Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
Piasta J., Piasta G. – Beton zwykły, Arkady Warszawa 1994
Piasta J. – Technologia betonów z kruszyw łamanych. Arkady Warszawa 1974
Jamroży Z. – Beton i jego technologie, PWN Warszawa 2006
Roszak W., Kubiczek F. – Technologia betonów z kruszyw lekkich. Arkady Warszawa 1979
Jatymowicz M., Siejko J., Zapotoczna-Sytek G. – Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Arkady Warszawa 1980
Abramowicz M. – Roboty betonowe na placu budowy. Arkady Warszawa 1992.
Gruener M. – Korozja i ochrona betonu. Arkady Warszawa 1983
Szwabowski J. – Reologia mieszanek betonowych. Wyd. Politechniki Śląskiej 1999
Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych Wyd. AGH Kraków 1999
Czarnecki L., Emmous P.H. – Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
Pielichowski J. J., Puszyński A. A. – Technologia tworzyw sztucznych. Wyd. Nauk.-Tech. Warszawa 1992, 1994
Giergiczny Z. i inni – Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement. Heidelberg Cement Group. Opole 2002
Czarnecki L. i inni (praca zbiorowa) – Beton według normy PN-EN 206-1 – Komentarz. Wyd. Polski Cement + P.K.N. Kraków 2004
Fagerlund C. – Trwałość konstrukcji betonowych. Arkady Warszawa 1997
Ściślewski Z. – Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady Warszawa 1999

Czasopisma:

Cement Wapno Beton
Kwartalnik “Budownictwo, Technologie, Architektura” – SPC Kraków
Inżynieria i Budownictwo
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Archiwum Inżynierii – Archives of Civil Engineering
Zement Kalk Gips – ZKG International

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak