Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów wiążących
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-242-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę z zakresu technologii spoiw TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 ma pogłebioną wiedzę na temat nowoczesnych materiałów kompozytowych z udziałem spoiw posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko potrafi wytworzyć spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych TCH2A_U05, TCH2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 potrafi wytworzyć spoiwa o okreslonych parametrach użytkowych TCH2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych TCH2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 rozumie znaczenie chemii w technologii TCH2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
180 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu technologii spoiw + - + - - + - - - - -
M_W002 ma pogłebioną wiedzę na temat nowoczesnych materiałów kompozytowych z udziałem spoiw posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko potrafi wytworzyć spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
M_U002 potrafi wytworzyć spoiwa o okreslonych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych + - + - - - - - - - -
M_K002 rozumie znaczenie chemii w technologii + - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 270 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 180 godz
Przygotowanie do zajęć 43 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Technologia i fizykochemia materiałów wiążących

Przemysł materiałów wiążących – tradycja i współczesność. Podział materiałów wiążących. Surowce naturalne i przemysłowe stosowane w technologii cementu, wapna i gipsu. Procesy rozdrabniania i urządzenia. Prehomogenizacja i homogenizacja. Eksploatacja pieców i innych urządzeń cieplnych w przemyśle spoiw; wymienniki ciepła i chłodniki. Fizykochemia dekarbonatyzacji kamienia wapiennego; fizykochemia dehydratacji gipsu. Fizykochemia syntezy klinkieru. Systemy mielące i separatory. Dodatki mineralne i rodzaje cementów. Właściwości spoiw/zapraw wapiennych i gipsowych. Zagadnienia normalizacji. Fizykochemia procesu hydratacji. Bilanse materiałowe i cieplne mielenia/obróbki cieplnej. Przemysł materiałów wiążących a ochrona środowiska

Ćwiczenia laboratoryjne (90h):

Praktyczne zapoznanie się z procedurami analitycznymi stosowanymi w przemyśle materiałów wiążących i badaniem cech użytkowych oraz trwałości materiałów metodami standardowymi. Badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych (mikroskopia, kalorymetria, termiczna analiza różnicowa, dyfraktometria rentgenowska). Wykorzystanie komputerów do opracowywania wyników badań i obliczeń namiarów surowcowych

Zajęcia seminaryjne (60h):

Poszerzenie tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o referaty studenckie, dyskusje i podsumowania prowadzących. Na przykład: surowce wtórne nowej generacji; składniki akcesoryczne w syntezie klinkieru; dodatki ułatwiające mielenie, wtórny i opóźniony ettringit w procesie hydratacji; niektóre cementy specjalne; sorbenty wapienne, możliwości wykorzystania gipsu w technologii nowoczesnych materiałów budowlanych. Jak również wybrane nowoczesne rozwiązania dotyczące poszczególnych procesów jednostkowych (systemy mielenia, transportu, procesy wysokotemperaturowe, paliwa alternatywne,), trendy światowe zaznaczające się w technologiach objętych specjalnością i kierunkach zastosowania wytwarzanych produktów, modyfikowanie właściwości materiałów w pożądanym kierunku i otrzymywanie produktów o założonych parametrach użytkowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona z oceny zajęć laboratoryjnych, seminaryjnych i egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przygotowanie do realizacji bloku specjalistycznego w oparciu o zdane egzaminy i zaliczenia przedmiotów IV r., takie jak na przykład „Technologia materiałów budowlanych” na poziomie ogólnym czy „Maszynoznawstwo”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Kurdowski – „Poradnik technologa przemysłu cementowego”, wyd. Arkady, Warszawa 1981
2. W. Kurdowski – „Chemia cementu” PWN 2010
3. „Cement. Właściwości. Wybrane kierunki stosowania” – praca zbiorowa pod redakcją W. Nocuń-Wczelik, wyd. AGH, Kraków 2010
4. J. Małolepszy, J. Deja, W. Brylicki, M. Gawlicki – „Technologia betonu – metody badań”, Wyd. AGH (skrypt 1447) 1995
Roczniki czasopism „Cement-Wapno-Gips”, „Cement-Wapno-Beton”, „Zement Kalk Gips”, „Cement and Concrete Research”, wybrane monografie wydane jako Zeszyty Naukowe AGH,
normy, dokumenty CEMBUREAU i innych organizacji związanych z przemysłem materiałów wiążących

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak