Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-257-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu opisu technologii ceramiki i materiałów ogniotrwałych TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu surowców dla przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie okreslenia właściwości i badań właściwości tworzyw ceramicznych i materiałów ogniotrwalych w tym badań normowych TCH2A_W02, TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Posiada wiedze z zakresu zasad zrównowazonego rozwoju w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwalych TCH2A_W01 Egzamin
M_W005 Posiada umiejętności zaprojektowania i wykonania w skali laboratoryjnej wyrobów ceramicznych i materiałów ogniotrwałych TCH2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności opisu technologii wytwarzania wyrobów przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Posiada umiejętności opisu i badania operacji jednostkowych stosowanych w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwałych TCH2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Posiada umiejętności pracy zespołowej w laboratorium technologii chemicznej TCH2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie opisu i doboru technologii wytwarzania ceramiki i materiałów ogniotrwałych TCH2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy zespołowej TCH2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
180 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu opisu technologii ceramiki i materiałów ogniotrwałych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu surowców dla przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie okreslenia właściwości i badań właściwości tworzyw ceramicznych i materiałów ogniotrwalych w tym badań normowych + - + - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedze z zakresu zasad zrównowazonego rozwoju w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwalych + - + - - + - - - - -
M_W005 Posiada umiejętności zaprojektowania i wykonania w skali laboratoryjnej wyrobów ceramicznych i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności opisu technologii wytwarzania wyrobów przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności opisu i badania operacji jednostkowych stosowanych w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności pracy zespołowej w laboratorium technologii chemicznej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie opisu i doboru technologii wytwarzania ceramiki i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 267 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 180 godz
Przygotowanie do zajęć 65 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów obejmuje technologie wyrobów ceramiki i materiałow ogniotrwałych

Wykłady
1. Rodzaje tworzyw ceramicznych z ceramice szlachetnej i technicznej, definicje, parametry, właściwości
2. Surowce ceramiczne stosowane w ceramice szlachetnej i technicznej
3. Reologia przemysłowa
4. Przygotowywanie mas ceramicznych
5. Formowanie wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
6. Zjawiska zachodzące podczas wypalania wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
7. Ceramiczne wyroby elektroizolacyjne
8. Szkliwa ceramiczne
9. Ceramika tlenkowa i nietlenkowa
10. Wprowadzenie do projektowania wyrobów ceramicznych
11. Typy i rodzaje materiałów ogniotrwałych
12. Korozja materiałów ogniotrwałych
a. typy korozji materiałów ogniotrwałych
b. czynniki wpływające na korozję materiałów ogniotrwałych
c. Metody badań korozji (metody laboratoryjne: statyczne, dynamiczne; testy przemysłowe
13. Przykłady korozji wyrobów zasadowych po pracy w piecach przemysłów: stalowym, metali nieżelaznych, cementowym
14. Przykłady korozji wyrobów glinokrzemianowych z pieców stosujących odpady wtórne (paliwa alternatywne i surowce wtórne)
15. Wprowadzenie do biomateriałów

Ćwiczenia laboratoryjne (90h):
Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wytwarzania wyrobów ceramiki i materiałow ogniotrwałych

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych plastycznych mas ceramicznych.
2. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych lejnych mas ceramicznych.
3. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych proszków i granulatów mas ceramicznych.
4. Charakterystyka wybranych tworzyw ceramiki szlachetnej i technicznej.
5. Badanie odporności materiałów ogniotrwałych na zmiany temperatury (OWT).
6. Oznaczanie charakterystycznych temperatur dla materiałow ogniotrwałych w mikroskopie
wysokotemperaturowym.
7. Projektowanie mas ogniotrwałych.

Zajęcia seminaryjne (60h):
Celem zajęć seminaryjnych jest utrwalenie i rozszerzenie wiedzy prezentowanej na wykładach

1. Rodzaje tworzyw ceramicznych z ceramice szlachetnej i technicznej, definicje, parametry, właściwości
2. Surowce ceramiczne stosowane w ceramice szlachetnej i technicznej
3. Reologia przemysłowa
4. Przygotowywanie mas ceramicznych
5. Formowanie wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
6. Zjawiska zachodzące podczas wypalania wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
7. Ceramiczne wyroby elektroizolacyjne
8. Szkliwa ceramiczne
9. Ceramika tlenkowa i nietlenkowa
10. Wprowadzenie do projektowania wyrobów ceramicznych
11. Typy i rodzaje materiałów ogniotrwałych
12. Korozja materiałów ogniotrwałych
a. typy korozji materiałów ogniotrwałych
b. czynniki wpływające na korozję materiałów ogniotrwałych
c. Metody badań korozji (metody laboratoryjne: statyczne, dynamiczne; testy przemysłowe
13. Przykłady korozji wyrobów zasadowych po pracy w piecach przemysłów: stalowym, metali nieżelaznych, cementowym
14. Przykłady korozji wyrobów glinokrzemianowych z pieców stosujących odpady wtórne (paliwa alternatywne i surowce wtórne)
15. Wprowadzenie do biomateriałów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik egzaminu: 50%
Ocena z seminarium: 20%
Ocena z laboratorium: 30%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przedmiot przeznaczony specjalnie dla studentów kierunku technologia chemiczne, specjalność technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych.
Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura specjalistyczna podawana na wykładach, seminariach i laboratoriach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak