Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium inżynierskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-104-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie, jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej TCH2A_W02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej TCH2A_W04 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej TCH2A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji TCH2A_U06 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej TCH2A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie, jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
Seminarium inżynierskie

Student przygotowuje prezentację opisującą postępy pracy podczas przygotowania swojej pracy inżynierskiej. Podczas prezentacji studenta, pozostali uczestnicy seminarium biorą czynny udział w dyskusji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Szczegółowe zasady obliczania oceny końcowej podaje prowadzący na początku zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wymagana literatura jest określana indywidualnie dla każdego projektu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak