Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-106-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres modułu obejmuje wiedzę dotyczącą metod badań surowców oraz otrzymanych z nich ceramicznych i termoizolacyjnych materiałów budowlanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę o surowcach i zasadach ich doboru dla danej technologii oraz o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców TCH2A_W01 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 ma wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych surowców i otrzymanych z nich ceramicznych materiałów budowlanych TCH2A_W01 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zastosować kompleksowe metody badań surowców do oceny ich przydatności do produkcji materiałów budowlanych o założonych wlaściwościach użytkowych TCH2A_U01 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych (ściennych, dekarskich), materiałow termoizolacyjnych i kruszyw lekkich TCH2A_U02 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii TCH2A_K02 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę o surowcach i zasadach ich doboru dla danej technologii oraz o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców - - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych surowców i otrzymanych z nich ceramicznych materiałów budowlanych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować kompleksowe metody badań surowców do oceny ich przydatności do produkcji materiałów budowlanych o założonych wlaściwościach użytkowych - - + - - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych (ściennych, dekarskich), materiałow termoizolacyjnych i kruszyw lekkich - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

Przedmiot zapoznaje z zakresem i metodami badań właściwości surowców pod kątem oceny ich technologicznej przydatności dla produkcji ceramicznych materiałów budowlanych (elementów murowych, stropowych, elewacyjnych, dekarskich) oraz materiałów termoizolacyjnych i kruszyw lekich. Uczy metod badań struktury i mikrostruktury tworzyw ceramicznych oraz wpływu tych właściwości na cechy użytkowe w/w materiałów. Zapoznaje z metodami badania cech użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów termoizolacyjnych oraz wymaganymi wielkościami tych parametrów, które decydują o warunkach zastosowań i eksploatacji materiałów.
Ćwiczenia laboratoryjne:
1.Badanie właściwości surowców i mas ceramicznych w mikroskopie wysokotemperaturowym
2.Badania surowców i mas ceramicznych metodą dylatometrii
3.Badanie surowców i mas ceramicznych metodą termicznej analizy różnicowej i termograwimetrii
4.Badanie właściwości reologicznych mas ceramicznych
5.Badania mikrostruktury ceramicznych materiałów budowlanych; oznaczanie porowatości i gęstości materiałów budowlanych
6.Oznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych
7.Oznaczanie składu fazowego ceramicznych materiałów budowlanych
8.Badanie właściwości użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych
9.Badanie właściwości kruszyw lekkich
10.Badanie właściwości materiałów termoizolacyjnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena z kolokwium oraz opracowanie sprawozdania.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK= średnia arytmetyczna ocen wszystkich ćwiczeń

Uzyskana wartość liczbowa OK jest przeliczana na ocenę końcową przedmiotu zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć z inną grupą laboratoryjną.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw technologii materiałów budowlanych i budowy surowców ceramicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Łagosz A., Malata G., Małolepszy J. (red.), Nocuń-Wczelik W., Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J., Reben M. – Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań. Wyd.AGH. Kraków 2013
2. Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane-metody badań surowców i wyrobów. Wyd.AGH. Kraków 2014
3.Bolewski A., Budkiewicz M, Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wyd. Geologiczne. Warszawa 1991
4.Stoch L. – Minerały ilaste. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974
5.Sikora w., Helios-Rybicka E. – Surowce ilaste. Wyd.AGH 1994
6.Kubisz J., Babiński W. – Materiały do ćwiczeń z mineralogii. Wyd.AGH. Kraków 1995
7.Tokarski Z. i in. – Surowce ceramiki budowlanej. Zeszyty PAN Ceramika 1.Warszawa1964
8.Tokarski Z., Wolfke S. – Korozja ceramicznych materiałów budowlanych. Wyd. Arkady. Warszawa 1969
9.Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych. SU AGH 1698. Kraków 2000
10.Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. PWN, Warszawa 1975
11.Pogorzelski J. A. – Fizyka cieplna budowli. PWN. Warszawa 1976
12.Bieniasz B.(red)- Wymiana ciepła i masy. Laboratorium. Wyd.2 OWPRz. Rzeszów 2001
13.Polskie Normy dotyczące właściwości, stosowania i metod badań materiałów budowlanych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Łagosz A., Malata G., Małolepszy J. (red.), Nocuń-Wczelik W., Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J., Reben M. – Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań. Wyd.AGH. Kraków 2013
2. Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane-metody badań surowców i wyrobów. Wyd.AGH. Kraków 2014

Informacje dodatkowe:

Brak