Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-107-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres modułu obejmuje wiedzę dotyczącą produkcji i właściwości różnych rodzajów materiałów budowlanych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Brak wyników do wyświetlenia
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Brak wyników do wyświetlenia
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (60h):

Historia rozwoju i znaczenie materiałów budowlanych w budownictwie. Perspektywy rozwoju. Kryteria podziału materiałów budowlanych. Rodzaje materiałów wiążących. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji spoiw powietrznych – wapno i gips. Właściwości i zakres stosowania. Podstawowe operacje przy produkcji klinkieru portlandzkiego. Skład mineralny i chemiczny klinkieru portlandzkiego. Kryteria podziału cementów i ich podstawowe właściwości. Proces hydratacji cementów. Kryteria podziału betonów. Rodzaje i właściwości kruszyw stosowanych do betonów. Domieszki chemiczne do betonów. Podstawy projektowania betonów zwykłych. Trwałość betonów. Wyroby wapienno-piaskowe. Autoklawizowany beton komórkowy. Rodzaje i zastosowanie zapraw. Parametry kształtujące współczynnik przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych. Kryteria podziału materiałów termoizolacyjnych i hydroizolacyjnych. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji materiałów izolacyjnych. Podstawy właściwości materiałów izolacyjnych i zakres stosowania. Klasyfikacja ceramicznych materiałów budowlanych i ich podstawowe właściwości użytkowe. Surowce do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych: surowce ilaste i dodatki technologiczne. Domieszki szkodliwe w surowcach ceramiki budowlanej i ich wpływ na właściwości wypalonych wyrobów. Metody produkcji ceramiki budowlanej (ściennej, stropowej, dekarskiej) – fazy produkcji; funkcje technologiczne urządzeń. Sposoby poprawy izolacyjności cieplnej ceramiki budowlanej. Technologia i właściwości ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym. Technologia i właściwości sztucznych kruszyw lekkich spęcznianych. Problemy środowiskowe towarzyszące produkcji materiałów budowlanych. Zrównoważony rozwój

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z regulaminem AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak