Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia szkła i ceramiki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-110-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkła i powłok amorficznych Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru surowców w technologii szkła Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi klasyfikować i dobrać surowce szklarskie, oraz przetwrzać je w procesie technologicznym szkła i powłok amorficznych Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Student potrafi wymienić właściwości technologiczne szkła oraz cechy użytkowe wyrobów ze szkła Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_K002 Student ma świadomość wpływu chemii na rozwój technologii szkła Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkła i powłok amorficznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru surowców w technologii szkła + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi klasyfikować i dobrać surowce szklarskie, oraz przetwrzać je w procesie technologicznym szkła i powłok amorficznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wymienić właściwości technologiczne szkła oraz cechy użytkowe wyrobów ze szkła + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu chemii na rozwój technologii szkła + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (60h):

1. Klasyfikacja i właściwości szkła
2. Podstawy procesu technologicznego syntezy szkieł.
3. Proces technologiczny otrzymywania szkła w piecu/reaktorze topliwnym.
4. Metody formowania szkła.
5. Kontrola struktury, jakości i właściwości szkła.
6. Klasyfikacja i właściwości powłok amorficznych i emalii.
7. Podstawy procesu emaliowania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu plus aktywność na wykładach
Ocena z egzaminu OK=0,9 E+0,1 A
OK=3.5 dla (3,25-3,75)
OK=4.0 dla (3,75-4,25)
OK=4.5 dla (4,25-4,75)
OK=5 dla (4,74 i powyżej)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.J.E.Shelby, Introduction to glass science and technology, Royal Society of Chemistry, Mar 29, 2005 – Technology &Engineering.
3. E. Görlich, „Stan szklisty”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1989.
4. J. Zarzycki,”Glass and Vitrous state, Pergamon Press, Oxford 1991.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak