Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Studium inżynierskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-112-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studium inżynierskie jest przedmiotem mającym na celu uzupełnienie, w ramach pracy własnej,
wiedzy inżynierskiej przez studenta po pierwszym stopniu studiów licencjackich na kierunkach
pokrewnych. W ramach “Studium inżynierskiego” studiuje samodzielnie (ale pod nadzorem Opiekuna pracy
inżynierskiej) zagadnienia inżynierskie (nie objęte programem semestru “0”) a w szczególności te, które niezbędne są dla realizowanego przez studenta projektu inżynierskiego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę inżynierską z zakresu surowców, technologii chemicznej i metod obliczeniowych TCH2A_W01 Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi projektowania inżynierskiego i weryfikacji projektu TCH2A_W02, TCH2A_W01 Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty proces produkcyjny/technologiczny lub wyrób ceramiczny lub stanowisko pomiarowe lub metodę pomiarową TCH2A_U02 Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi oszacować ekonomiczne aspekty wykonywanego projektu TCH2A_U08 Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie zadania TCH2A_K01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Potrafi myśleć w sposób kreatywny TCH2A_K01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę inżynierską z zakresu surowców, technologii chemicznej i metod obliczeniowych - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi projektowania inżynierskiego i weryfikacji projektu - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty proces produkcyjny/technologiczny lub wyrób ceramiczny lub stanowisko pomiarowe lub metodę pomiarową - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi oszacować ekonomiczne aspekty wykonywanego projektu - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie zadania - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć w sposób kreatywny - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 295 godz
Punkty ECTS za moduł 10 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 290 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Opracowanie pisemne dotyczące wybranych materiałów inżynierskich i ich właściwości.
Indywidualny lub grupowy projekt testowy obejmujący wszystkie etapy procesu projektowania oraz
wykorzystujący narzędzia inżynierskie. Ocena końcowa “Studium inżynierskiego” jest wystawiana przez Opiekuna na podstawie: aktywności na konsultacjach, prac pisemnych oraz innych form sprawdzenia wiadomości.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 ocena projektu testowego + 0,4 ocena opracowania pisemnego + 0,2 aktywność na konsultacjach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przedmiot polega na pracy własnej studenta. Godziny konsultacji ustalane są indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Studium inżynierskie jest przedmiotem mającym na celu uzupełnienie, w ramach pracy własnej,
wiedzy inżynierskiej przez studenta po pierwszym stopniu studiów licencjackich na kierunkach
pokrewnych. Realizując semestr 1 studiów inżynierskich drugiego stopnia, student realizuje
niektóre przedmioty inżynierskie ze studentami pierwszego stopnia studiów inżynierskich. W
ramach “Studium inżynierskiego” studiuje samodzielnie (ale pod nadzorem Opiekuna pracy
inżynierskiej) pozostałe zagadnienia inżynierskie a w szczególności te, które niezbędne są dla
realizowanego przez studenta projektu inżynierskiego. Zakres zagadnień studiowanych w
ramach “Studium inżynierskiego” określa Opiekun projektu inżynierskiego biorąc pod uwagę
specyfikę realizowanego projektu. Postępy w zdobywaniu wiedzy inżynierskiej Opiekun
kontroluje w ramach cotygodniowych konsultacji. Opiekun na podstawie konsultacji i
ewentualnie innych form sprawdzenia wiedzy (np. praca pisemna na zadany temat) zalicza
studentowi “Studium inżynierskie”. Część godzin “Studium inżynierskiego” jest przeznaczona na
realizację projektu inżynierskiego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literaturę poleca Opiekun w zależności od ukończonego kierunku licencjackich studiów I stopnia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W.W.Kubiak i M.Dudek, “Źródła kontaminacji próbki i ich eliminacja w oznaczeniach śladowych metali ciężkich metodą woltamperometrii inwersyjnej”, Biuletyn Instytutu Leków 44/3-4(2000)550-562
W.W.Kubiak, R-M.Latonen and A.Ivaska, “The Sequential Injection System With Adsorptive Stripping Voltammetric Detection”, Talanta, 53(2001)1211-1219
B.Baś, M.Jakubowska, Z.Kowalski i W.W.Kubiak, “Wykorzystanie analizatora elektrochemicznego EA9 do nauczania i badania korozji elektrochemicznej”, Ochrona przed korozją, Wydanie specjalne 2002 – Proceedings KOROZJA 2002, p190-194
W.W.Kubiak and E.Niewiara, “Influence of Electrolyte on Triton X-100 Adsorption on Fumed Silica”, Electroanalysis 14/17(2002)1169,
M.Jakubowska, R.Piech, T.Dzierwa, J.Wcisło and W.W.Kubiak, “The Evaluation Method of Smoothing Algorithms in Voltammetry”, Electroanalysis, 15 (2003) 1729-1736
R.Piech, B.Baś, E.Niewiara, W.W.Kubiak, “Renewable copper and silver amalgam film electrodes of prolonged application for the determination of elemental sulfur using stripping voltammetry” Electroanalysis 20(2008)809–815
M.Jakubowska, E.Hull, R.Piech, W.W.Kubiak, “Selection of optimal smoothing algorithm for voltammetric curves”, Chem.Anal(Warsaw) 53(2008)215–226
R.Piech, B.Baś, W.W.Kubiak, “The cyclic renewable mercury film silver based electrode for determination of manganese(II) traces using anodic stripping voltammetry” Journal of Electroanalytical Chemistry 621(2008)43–48
M.Jakubowska, B.Baś, W. W.Kubiak, “End-point detection in potentiometric titration by continuous wavelet transform”, Talanta 79(2009)1398–1405
Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „A calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes”, Electroanalysis 22(2010)1763–1764
Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „New multipurpose electrochemical analyzer for scientific and routine tasks”, Instrumentation Science & Technology 38(2010)421–435
Robert PIECH, Anna BUGAJNA, Sebastian Baś, Władysław W. KUBIAK, „Ultrasensitive determination of tungsten(VI) on pikomolar level in voltammetric catalytic adsorptive catechol-chlorate(V) system”, Journal of Electroanalytical Chemistry 644(2010) 74–79
Łukasz GÓRSKI, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK, „Baseline correction in standard addition voltammetry by discrete wavelet transform and splinem” Electroanalysis 23(2011)2658–2667
Łukasz GÓRSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK, „Application of genetic algorithm for baseline optimization in standard addition voltammetry” Journal of Electroanalytical Chemistry 684(2012)38–46
Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK, Beata PACZOSA-BATOR, „Fast cathodic stripping voltammetric determination of elemental sulfur in petroleum fuels using renewable mercury film silver based electrode” Fuel: the science and technology of fuel and energy 97(2012)876–878
Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „Rapidly renewable silver and gold annular band electrodes” Electrochimica Acta 73(2012)98–104
K. Pamin, M. Prończuk, S. Basąg, W. KUBIAK, Z. Sojka, J. Połtowicz, „A new hybrid porphyrin-heteropolyacid material : synthesis, characterization and investigation as catalyst in Baeyer-Villiger oxidation : synergistic effect”, Inorganic Chemistry Communications,
59(2015)13–16
Beata PACZOSA-BATOR, Leszek CABAJ, Magdalena PIĘK, Robert PIECH, Władysław W. KUBIAK, „Carbon-supported platinum nanoparticle solid-state ion selective electrodes for the determination of potassium”, Analytical Letters 48(2015)2773–2785
Francesco Bozza, Karolina Bator, Władysław W. Kubiak, Thomas Graule, „Effects of Ni doping on the sintering and electrical properties of BaZr0.8Y0.2O3-? proton conducting electrolytr prepared by Flame Spray Synthesis”, J.Europ.Ceramic Society 36(2016)101-107
Edyta Tabor, Jan Połtowicz, Katarzyna Pamin, Sylwia Basąg, Władysław Kubiak, “Influence of substituents in meso-aryl groups of iron µ-oxo porphyrins on their catalytic activity in the oxidation of cycloalkanes”, Polyhedron 119(2016)342-349
Małgorzata Dziubaniuk, Jan Wyrwa, Mieczysław Rękas, Władysław Kubiak, „Własności elektryczne elektrolitu stałego Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3”, Materiały Ceramiczne 68(2016)140-144
GÓRSKI Łukasz , KUBIAK Władysław W., JAKUBOWSKA Małgorzata: “Independent components analysis of the overlapping voltammetric signals”, Electroanalysis, 28(2016) 1470-1477

Informacje dodatkowe:

Ogólny plan projektu inżynierskiego z metod analitycznych (metoda analityczna):
1. Zakres projektu (formułowanie zadania projektowego, czego projekt dotyczy, czemu ma służyć). Etap formułowania zadania projektowego ma na celu określenie celu projektowania, a więc określenie istoty potrzeby, jaka ma być zaspokojona. Z tego więc względu zadanie projektowe powinno być sformułowane ogólnie, tak aby nie ograniczać liczby możliwych rozwiązań. Jednocześnie powinno konkretyzować potrzebę, a tym samym umożliwić efektywne rozwiązanie problemu.
2. Analiza zadania projektowego: ustalenie zasadniczych warunków jego wykonania, w tym przede wszystkim:
1) wymagania projektowe,
2) optymalizacja wymagań projektowych
3. Cel projektu (co chcemy osiągnąć) – krótko i zwięźle
4. Część wstępna projektu:
- Założenia techniczne, eksploatacyjne, ekonomiczne
- Struktura funkcjonalna i istota działania
- Koncepcje rozwiązań
- Wybór rozwiązań najkorzystniejszych dla każdej funkcji cząstkowej
5. Projekt (dokumentacja zadania projektowego) – przykładowo metoda analityczna
a. sprzęt i materiały (opisać wymagany sprzęt wraz z danymi technicznymi – raczej bez podawania producenta [chyba, że aparatura unikalna], nie tylko instrument pomiarowy ale także sprzęt pomocniczy [np. urządzenie do pobierania próbek, sprzęt do przygotowania próbki np. mineralizator, szkło miarowe, odczynniki, wzorce, CRM, wymagane roztwory [wraz ze sposobem ich sporządzenia])
b. postępowanie analityczne (opisać poszczególne etapy od pobrania próbki poprzez przygotowanie do pomiaru i interpretacji danych, zilustrować obliczeniami projektowymi np. jaka powinna być wielkość próbki aby określić czy woda jest zdatna do picia)
c. w jaki sposób będą prezentowane wyniki, jakie informacje można z nich uzyskać
6. Eksperymentalna weryfikacja projektu (opcjonalna)
7. Podsumowanie i wnioski
Uwagi
- Wszędzie gdzie to jest możliwe stosować projektowe narzędzia inżynierskie (wymiarowane rysunki techniczne, obliczenia inżynierskie).
- Punkty 1 i 2 oparte są na studiach literaturowych (ewentualnie na eksperymentalnych badaniach wstępnych).
- Część 4 zawiera koncepcje projektowe częściowo bazujące na literaturze częściowo na pracy twórczej Projektanta
- Część 5 to techniczny opis projektu – konkretnie co Projektant proponuje (bez dyskusji rozwiązań alternatywnych).