Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia analityczna narkotyków i związków biologicznie aktywnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-206-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zyskuje informację o wpływie różnych substancji na centralny układ nerwowy

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu neurochemii, toksykologii narkotyków oraz technik analitycznych umoliwiających zaprojektowanie metody identyfikacji substancji psychoaktywnych oraz metabolitów oraz związków endogennych (peptydy, białka). Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania substancji narkotycznych na organizm oraz układ nerwowy TCH2A_W02 Egzamin
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania układu nerwowego oraz wpływu substancji psychoaktywnych TCH2A_W02 Egzamin
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu analizy substancji psychoaktywnych i związków biologicznie aktywnych TCH2A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednią technikę analityczną i zinterpretować uzyskane wyniki TCH2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu neurochemii, toksykologii narkotyków oraz technik analitycznych umoliwiających zaprojektowanie metody identyfikacji substancji psychoaktywnych oraz metabolitów oraz związków endogennych (peptydy, białka). + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania substancji narkotycznych na organizm oraz układ nerwowy - - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania układu nerwowego oraz wpływu substancji psychoaktywnych - - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu analizy substancji psychoaktywnych i związków biologicznie aktywnych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednią technikę analityczną i zinterpretować uzyskane wyniki - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 41 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 47 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Neurobiologia

Wykład ma na celu zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z działaniem leków psychoaktywnych. Na początku zostanie ogólnie przedstawiona budowa centralnego układu nerwowego, oraz te jego elementy na które wpływają substancje psychoaktywne (działanie synaps, receptorów, przenoszenie sygnału). Następnie przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z substancjami psychoaktywnymi (takie jak np. uzależnienie od tych substancji), oraz rola ośrodków i struktur centralnego układu nerwowego na które one wpływają. Kolejno, zostaną omówione substancje psychoaktywne – opioidy, psychostymulanty, halucynogeny, kanabinoidy alkohol i nikotyna. Zostanie przedstawiona charakterystyka ich działania, metabolizm i wpływ na zachowanie człowieka. Omówione zostaną również leki psychotropowe, przeciwdepresyjne, uspokajające i nasenne.

Zajęcia seminaryjne (30h):

W czasie seminarium omawiane są podstawy spektrometrii mas, analizy wyników i interpretacji widm. Przedstawiane są również zwierzęce modele uzależnień. Studenci zyskują wiedzę o zaawansowanych technikach analitycznych takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC. Z wykorzystaniem techniki ESI MS wykonują analizę tauryny i kofeiny w napojach oraz zapoznają się z działaniem narkotestów. Omawiane są również podstawy obrazowania powierzchni za pomocą spektrometrii mas.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładzie i seminariach. 100% obecność na wykładzie pozwala uzyskać dodatkowe 2 punkty. Obecność na więcej niż 80% wykładów pozwala uzyskać dodatkowy 1 punkt na egzaminie.

Zasady zaliczeń poprawkowych: dostępne dwa terminy zaliczeń poprawkowych w sesji egzaminacyjnej – daty uzgadniane ze Starostą Roku. W zależności od liczby studentów możliwa jest ustna forma egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z końcowego egzaminu, która może zostać podniesiona ze względu na obecność studenta na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładzie student może prosić prowadzącego o wskazanie odpowiednich materiałów do przestudiowania, w celu nadrobienia zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazana znajomość podstaw chemii organicznej, chemii analitycznej i biochemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

MAteriał z Wykładu
Dodatkowo, wybrane zagadnienia z podręczników:
Proteomika i metabolomika (A. Kraj, A. Drabik, J. Silberring red.) WUW, 2010
L. Stryer Biochemia (dowolne wydanie po 2000r.)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak