Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia technologii chemicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-210-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Współcześnie stosowane technologie materiałowe. Wybrane zagadnienia analityka i kontrola jakości w technologiach materiałów. Wybrane zagadnienia nowoczesnych technologii materiałów stosowanych w budownictwie. Wybrane zagadnienia technologii otrzymywania cementu. Wybrane zagadnienia nowoczesnych technologii materiałów ceramicznych. Wybrane zagadnienia nowoczesnych technologii materiałów polimerowych. Wybrane zagadnienia nowoczesnych technologii materiałów szklistych i amorficznych. Przegląd wybranych branż technologii materiałów w Polsce i na Świecie – stan aktualny i perpektywy rozwoju.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat stosowanych technologii materiałowych oraz perpektyw rozwoju wybranych branż technologicznych w Polsce i na Świecie. TCH2A_W06, TCH2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą sposobu realizacji wybranych procesów przemysłowych oraz wpływu stosowanej technologii na otoczenie. TCH2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi kompleksowo uwzględniać aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne przy rozwiązywaniu problemów technicznych TCH2A_U09, TCH2A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy znaczenia technologii chemicznej i stosowanych technologii materiałowych w rozwoju współczesnego społeczeństwa TCH2A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat stosowanych technologii materiałowych oraz perpektyw rozwoju wybranych branż technologicznych w Polsce i na Świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą sposobu realizacji wybranych procesów przemysłowych oraz wpływu stosowanej technologii na otoczenie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi kompleksowo uwzględniać aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne przy rozwiązywaniu problemów technicznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy znaczenia technologii chemicznej i stosowanych technologii materiałowych w rozwoju współczesnego społeczeństwa + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Wybrane zagadnienia technologii chemicznej

W ramach wykładów studenci uzyskują wiedzę ogólną w obszarze technologii chemicznej oraz szczegółową w wybranych obszarach technologii materiałów.
Tematyka wykładów obejmuje:
1) Rola technologii materiałowych we współczesnym świecie.
Tematyka dalszych wykładów obejmuje wybrane zagadnienia w obszarze nowoczesnych technologii:
2) materiałów do zastosowań w budownictwie.
3) otrzymywania cementu.
4) materiałów ceramicznych.
5) materiałów szklistych i amorficznych.
6) materiałów polimerowych i tworzyw sztucznych.
7) Metod analitycznych stosowanych w technologiach materiałowych (kontrola procesów, kontrola jakości).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego (z treści wykładów).
Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium odbywa się w ramach ostatniego wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z regulaminem Studiów AGH, w porozumieniu z Prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podana przez Wykładowców na każdym z wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje zebrane w specjalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Informacje dodatkowe:

Moduł współprowadzony przez Wykładowców z Katedr technologicznych WIMiC w obszarach analityki, inżynierii chemicznej i technologii materiałowych