Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-214-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach omawiane są metody spektroskopii optycznej (spektroskopia oscylacyjna, spektroskopia UV-Vis) pod katem powiązania postaci widm z budową materii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów TCH2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej TCH2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej TCH2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej TCH2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych TCH2A_K02, TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Podstawy teoretyczne spektroskopii optycznej i jej zastosowanie jako metody analitycznej

1. Definicja i rodzaje spektroskopii
2. Promieniowanie elektromagnetyczne.Formy energii molekuły
3. Widmo spektroskopowe.
4. Molekuła jako oscylator.
5. Reguły wyboru.
6. Rodzaje drgań normalnych
7. Zastosowanie teorii grup do klasyfikacji drgań i określania reguł wyboru (analiza grupowo-teoretyczna)
8. Absorpcja promieniowania. Analiza ilościowa
9. Rozproszenie promieniowania – efekt Ramana
10. Czynniki wpływające na postać widm.
11. Interpretacja widm
11. Spektrometry IR, UV/VIS i Ramana
12. Metoda fourierowska w spektroskopii
13. Techniki pomiarowe
14. Zastosowanie spektroskopii optycznej

Zajęcia seminaryjne (30h):
Zastosowanie spektroskopii optycznej w badaniach analitycznych

1. Zastosowania spektroskopii optycznej.
2. Budowa działanie spektrometrów fourierowskich i dyspersyjnych.
3. Obsługa spektrometrów.
4. Wykorzystanie różnych przystawek spektroskopowych w wersjach wysoko- i niskotemperaturowych cz. I.
5. Wykorzystanie różnych przystawek spektroskopowych w wersjach wysoko- i niskotemperaturowych cz. II.
6. Korzystanie z baz danych widm i oprogramowania umożliwiającego matematyczną obróbkę i interpretacje widm. 7. 7. Dekompozycja widm.
8. Preparatyka próbek.
9. Eliminacja błędów w pomiarach widm.
10. Przykłady zastosowań spektroskopii w odniesieniu do różnych materiałów.
11. Pomiary widm wybranych materiałów cz. I.
12. Pomiary widm wybranych materiałów cz. II.
13. Komputerowe opracowanie otrzymanych wyników.
14. Interpretacja wyników
15. Zajęcia kończące

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywna obecność na zajęciach seminaryjnych.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej (I i II termin) lub ustnej ( III termin). Ocena z egzaminu przyznawana jest zgodnie z regulaminem studiów. W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach (jeżeli średnia jest niższa niż 3,0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3,0).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z egzaminu (waga 0,6) i zajęć seminaryjnych (waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowy. Znajomość treści prezentowanych na wykładach należy nadrobić samodzielnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza o spektroskopowych metodach badań materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

. A. Bolewski, W. Żabiński: „Metody badań minerałów i skał”, WG, Warszawa 1988.
2. Z.Kęcki: „Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1992.
3. J. Konarski: „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1991.
4. J.M. Janik (red.): „Fizyka Chemiczna”, PWN, Warszawa 1989.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

. W. Mozgawa: “Spektroskopia oscylacyjna zeolitów”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.

Informacje dodatkowe:

Brak