Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań strukturalnych ciała stałego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-215-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Król Magdalena (mkrol@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o sposobach badania struktury i właściwości ciała stałego. Celem wykładu jest omówienie problemów związanych z możliwościami wykorzystania różnych metod badawczych, jako narzędzi pozwalających na badanie struktury ciała stałego oraz jego właściwości fizykochemicznych. W ramach tej tematyki poruszone zostaną również zagadnienia związane budową aparatury i zasadami jej użytkowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań struktury materiałów. TCH2A_W02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod badania struktury ciała stałego. TCH2A_W02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student poznaje teoretyczne podstawy działania aparatury stosowanej w badaniach naukowych. TCH2A_W02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykazać się znajomością podstaw metod badań struktury ciała stałego. TCH2A_U02, TCH2A_U08 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi samodzielnie dobrać metodę badawczą i warunki pomiaru, przeanalizować uzyskany wynik i wyciągać wnioski odnośnie struktury badanego materiału. TCH2A_U02, TCH2A_U08 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim. TCH2A_U02, TCH2A_U08 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat podstawowych zagadnień chemicznych i osiągnięć w tej dyscyplinie. TCH2A_K01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań struktury materiałów. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod badania struktury ciała stałego. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student poznaje teoretyczne podstawy działania aparatury stosowanej w badaniach naukowych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykazać się znajomością podstaw metod badań struktury ciała stałego. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie dobrać metodę badawczą i warunki pomiaru, przeanalizować uzyskany wynik i wyciągać wnioski odnośnie struktury badanego materiału. + - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat podstawowych zagadnień chemicznych i osiągnięć w tej dyscyplinie. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Założeniem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o sposobach analizy struktury ciała stałego z wykorzystaniem rożnych metod i technik badawczych.

Treści wykładów obejmują miedzy innymi:
1. Powtórzenie wiadomości o wiązaniach chemicznych i ich roli w kształtowaniu struktury i właściwościach materiałów.
2. Metody analizy mikrostruktury ciał stałych.
3. Metody spektroskopowe w badaniach materiałów.
4. Rentgenostrukturalne metody badań.

Zajęcia seminaryjne (30h):

Studenci samodzielnie przygotowują prezentacje o tematyce poszerzającej wiedzę prezentowaną na wykładzie. Zdobywają też umiejętność interpretacji wyników uzyskanych metodami prezentowanymi na wykładach oraz zapoznają się z możliwościami ich wykorzystania w analizie struktury ciała stałego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: wykład z prezentacją multimedialną
 • Zajęcia seminaryjne: temat do samodzielnego opracowania, dyskusja, ćwiczenia rachunkowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć seminaryjnych jest wygłoszenie prezentacji na zadany temat oraz aktywny udział w zajęciach. Ocenę stanowić będzie średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta za wygłoszony referat oraz aktywność studenta na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć seminaryjnych. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i obejmuje zagadnienia prezentowane zarówno na wykładach, jak i seminariach. Ocena z egzaminu przyznawana jest zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z planem zajęć i realizowane są zgodnie z przedłożonym harmonogramem.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z planem zajęć i realizowane są zgodnie z przedłożonym harmonogramem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6) oraz zajęć seminaryjnych (waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowy. Dopuszcza się uzasadnione dwie nieobecności w semestrze, a zaległy materiał należy nadrobić samodzielnie.

Zakres materiału prezentowany na wykładzie student powinien nadrobić samodzielnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemi organicznej i nieorganicznej oraz chemii ciała stałego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Bolewski , W. Żabiński (red.): „Metody badań minerałów i skał”, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak