Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie surowców mineralnych i odpadów przemysłowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-217-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł wprowadza w tematykę współczesnych technologii zarówno surowców mineralnych, jak i odpadów przemysłowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych metod wzbogacania kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych w aspekcie pozyskiwania surowców ceramicznych. TCH2A_W01, TCH2A_W02 Egzamin,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych technologii, ich kompleksowego i bezodpadowego przetwarzania. TCH2A_W03, TCH2A_W02, TCH2A_W04 Egzamin,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opisać najważniejsze technologie pozyskiwania surowców ceramicznych z kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych. TCH2A_U01, TCH2A_U07, TCH2A_U05, TCH2A_U02 Egzamin,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje ustną dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu najważniejszych technologii pozyskiwania surowców ceramicznych i odpadowych. TCH2A_U07, TCH2A_U08, TCH2A_U09, TCH2A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wpływ rodzaju surowców ceramicznych i odpadów przemysłowych na wybór technologii ich przetwarzania. TCH2A_K02, TCH2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomość znaczącej roli technologii chemicznych w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pozyskiwaniem surowców ceramicznych i odpadowych. TCH2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych metod wzbogacania kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych w aspekcie pozyskiwania surowców ceramicznych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych technologii, ich kompleksowego i bezodpadowego przetwarzania. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać najważniejsze technologie pozyskiwania surowców ceramicznych z kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje ustną dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu najważniejszych technologii pozyskiwania surowców ceramicznych i odpadowych. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ rodzaju surowców ceramicznych i odpadów przemysłowych na wybór technologii ich przetwarzania. + - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczącej roli technologii chemicznych w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pozyskiwaniem surowców ceramicznych i odpadowych. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Program wykładów

Rodzaje i forma występowania zanieczyszczeń w surowcach mineralnych oraz ich wpływ na właściwości użytkowe. Czynniki determinujące podstawowe właściwości surowców mineralnych. Wzbogacanie kopalin i odpadów przemysłowych w celu otrzymania surowców mineralnych. Modyfikowanie właściwości surowców mineralnych (stabilizacja i aktywacja przemian fazowych, kalcynacja, spiekanie, modyfikowanie właściwości powierzchniowych, aglomerowanie i in.). Wybrane technologie kompleksowego i bezodpadowego przetwarzania kopalin i odpadów przemysłowych (m.in. na przykładzie produkcji kaolinu szlamowanego, iłów jasnowypalających się, surowców skaleniowych, surowców węglanowych i materiałów ogniotrwałych). Odpady przemysłowe jako pełnowartościowe substytuty surowców mineralnych oraz perspektywiczne źródła pierwiastków ziem rzadkich. Podstawy otrzymywania niektórych surowców syntetycznych metodą kalcynacji i spiekania (kaolin prażony, boksyt kalcynowany, magnezja z wody morskiej i solanek, dolomit spieczony, wollastonit). Wytwarzanie surowców syntetycznych poprzez topienie w piecach elektrycznych (magnezja topiona, korund topiony, mullit topiony, spinele topione).

Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. Zagadnienia seminaryjne

  Zajęcia seminaryjne obejmują przygotowanie przez studentów wybranych tematów stanowiących rozwinięcie zagadnień omawianych na wykładach – na podstawie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia oraz stanowiącej wynik własnych poszukiwań – i ich prezentacja.

 2. Wyjazdy technologiczne

  W ramach zajęć studenci uczestniczą w obowiązkowych zajęciach terenowych odbywających się w zakładach/firmach wykorzystujących nowoczesne technologie w produkcji wysokiej jakości surowców mineralnych/ceramicznych, jak również przeróbce/wzbogacaniu odpadów przemysłowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

WYKŁAD
Obecność studenta jest obowiązkowa.

ZAJĘCIA SEMINARYJNE:
Udział studentów we wszystkich zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowy.
Każda nieobecność na zajęciach seminaryjnych musi zostać usprawiedliwiona.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na więcej niż trzech zajęciach o sposobie odrobienia zaległości i uzyskania zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie student jest zobowiązany do przystąpienia do kolokwium w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Podstawą uzyskania zaliczenia jest: obecność na zajęciach seminaryjnych oraz pozytywne oceny uzyskiwane na tych zajęciach i sprawdzianach. Zaliczenia zajęć seminaryjnych dokonuje osoba prowadząca te zajęcia.
Zaliczenie może być przepisane, w przypadku studenta powtarzającego rok, jedynie w przypadku, gdy ocena na zaliczenie to co najmniej ponad dostateczny (3,5).
Ocena końcowa z zajęć seminaryjnych stanowi średnią arytmetyczną ocen z wszystkich przeprowadzonych przez prowadzącego kolokwiów, wygłoszonych przez studenta referatów oraz materiałów przygotowywanych na zajęcia (szczegółowy opisz tematyki wygłoszonego referatu(-ów), sprawozdanie z zorganizowanych przez prowadzącego zajęć terenowych) z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.

EGZAMIN:
Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu jest uzyskanie przez niego oceny pozytywnej z zajęć seminaryjnych (co najmniej 3.0)
Egzamin będzie przeprowadzony w formie ustnej i będzie obejmował zagadnienia poruszane na wykładach oraz seminariach.
Ocena z egzaminu stanowi średnią arytmetyczną ocen z wszystkich terminów egzaminów, do których przystąpił student, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,3 * ocena z seminarium + 0,7 * ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

O sposobie i trybie wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach decyduje prowadzący zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej, chemii krzemianów oraz wiedza z zakresu surowców mineralnych (naturalnych i syntetycznych) ważnych dla przemysłu chemicznego i ceramicznego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P.: Surowce ceramiczne. Wyd. Geol., Warszawa, 1991.
Galos K. – O potrzebie uwzględnienia przydatnych gospodarczo mineralnych surowców odpadowych w krajowym bilansie gospodarki surowcami mineralnymi. Sympozja i Konferencje nr 60, 2003. IGSMiE PAN Kraków (materiały XIII konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi).
Laskowski J., Łuszczkiewicz A., – Przeróbka kopalin. Wzbogacanie surowców mineralnych. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1989 (wybrane zagadnienia).
Ney R. [red.]: Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Wyd. Instytutu GSMi E PAN. Kraków (wybrane zagadnienia opublikowane w tomach z lat 2000-2005).
Wyszomirski P. – Wybrane pierwiastki śladowe w krajowych kaolinach i iłach ceramicznych. Ceramika 54, 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Dynamic study of ammonium dawsonite doped with yttrium transformation at elevated temperatures / R. LACH, M. M. BUĆKO, K. HABERKO, M. SZUMERA, R. GAJERSKI // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2013 vol. 112 iss. 2, s. 727–730
Influence of surface-modified montmorillonites on properties of silicone rubber-based ceramizable composites / R. Anyszka, D. M. Bieliński, Z. PĘDZICH, M. SZUMERA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2015 vol. 119 iss. 1, s. 111–121
Reactivity of silicate-phosphate glasses in soil environment / I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA // Journal of Alloys and Compounds; 2009 vol. 468 iss. 1–2, s. 246–253
Swelling pressure of natural and modified smectite-bearing clay raw materials / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Magdalena SZUMERA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; 0137-1282. — 2015 vol. 51 iss. 1, s. 127–135
The impact of modifications of the smectite-bearing raw materials on their thermal expansion ability / Wojciech PANNA, Magdalena SZUMERA, Piotr WYSZOMIRSKI // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016 vol. 123 iss. 2, s. 1153–1161

Informacje dodatkowe:

Brak