Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały budowlane a środowisko człowieka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-225-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów izolacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie warunków zdrowotnych w konstruowanych z nich obiektach TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W002 zna zasady zrównoważonego rozwoju, posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada wiedzę o wpływie niektórych właściwości materiałów budowlanych - zwłaszcza ceramicznych- na kształtowanie środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych i otoczeniu TCH2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko TCH2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej TCH2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów izolacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie warunków zdrowotnych w konstruowanych z nich obiektach + - - - - + - - - - -
M_W002 zna zasady zrównoważonego rozwoju, posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada wiedzę o wpływie niektórych właściwości materiałów budowlanych - zwłaszcza ceramicznych- na kształtowanie środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych i otoczeniu + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej + - - - - + - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Program wykładów:
Promieniotwórczość naturalna surowców i materiałów budowlanych. Jonizacja powietrza i jej wpływ na zdrowie człowieka.
Komfort cieplny pomieszczeń – właściwości termoizolacyjne materiałów, mikroklimat; paroprzepuszczalność; wymagania; sposoby doskonalenia.
Zagrożenia mykologiczne -przyczyny,skutki i przeciwdziałania.
Odporność ogniowa elementów budynku – reakcje materiałów na ogień, przenoszenie ognia, promieniowanie cieplne, emisja toksycznych produktów rozkładu materiałów podczas pożaru.
Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych; szkodliwość hałasu i ochrona przed nim.
Wymywalność z elementów budowlanych metali ciężkich i innych substancji szkodliwych dla zdrowia.
Możliwości zapobiegania oraz likwidowania szkodliwego oddziaływania wymienionych wyżej czynników na zdrowie i środowisko człowieka.
Regulacje prawne: odnośne wymagania Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska.

Zajęcia seminaryjne (30h):

Program seminarium:
Wymagania normowe i metody badania promieniotwórczości materiałów – analizy porównawcze różnych wyrobów budowlanych oraz materiałów wyposażenia pomieszczeń.
Badania higieniczne materiałów stosowanych w budownictwie – warunki dopuszczenia materiału do stosowania.
Porównanie warunków zdrowotnych w pomieszczeniach budynków o różnych konstrukcjach.
Metody badania wymywalności substancji szkodliwych z materiałów.
Sposoby poprawy zdrowotności materiałów budowlanych – dostosowywanie do wymagań norm europejskich.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,6E + 0,4S

E – ocena z egzaminu
S – ocena z seminarium

Uzyskana wartość liczbowa OK jest przeliczana na ocenę końcową zgodnie z regulaminem AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli; Arkady W-wa 1979
2. Brunarski L.: Promieniotwórczość naturalna wyrobów budowlanych; SBPB W-wa 1997
3. Szudrowicz B.: Izolacyjność akustyczna ścian; CB 2001;2008
4. Ustawa – Prawo budowlane
5. Aktualne przepisy normatywne odnośnie wymaganych warunków zdrowotnych w budowlach
i pomieszczeniach mieszkalnych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak