Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy biotechnologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-301-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zaznajamiani są z najważniejszymi zasadami prowadzenia procesów biotechnologicznych i zagadnieniami praktycznego wykorzystania biotechnologii w nauce, technice i wielu gałęziach przemysłu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada podstawową wiedzę dotyczącą wykorzystania mikroorganizmów i komórek w procesach biotechnologicznych TCH2A_W01 Kolokwium
M_W002 posiada wiedzę na temat wykorzystania biotechnologii w różnych dziedzinach nauki i w przemyśle TCH2A_W03 Kolokwium
M_W003 zna sposoby wytwarzania materiałów w procesach biotechnologicznych oraz mechanizmy biodegradacji materiałów TCH2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe konstrukcje bioreaktorów i stosowane w nich materiały TCH2A_U01 Kolokwium
M_U002 potrafi omówić operacje jednostkowe w biotechnologii TCH2A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość roli procesów biotechnologicznych w gospodarce oraz ich wpływu na ludzkość i środowisko TCH2A_K02, TCH2A_K01 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada podstawową wiedzę dotyczącą wykorzystania mikroorganizmów i komórek w procesach biotechnologicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat wykorzystania biotechnologii w różnych dziedzinach nauki i w przemyśle - - - - - + - - - - -
M_W003 zna sposoby wytwarzania materiałów w procesach biotechnologicznych oraz mechanizmy biodegradacji materiałów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe konstrukcje bioreaktorów i stosowane w nich materiały - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi omówić operacje jednostkowe w biotechnologii - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli procesów biotechnologicznych w gospodarce oraz ich wpływu na ludzkość i środowisko - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1.Wprowadzenie do klasycznej i nowoczesnej biotechnologii
2.Budowa i funkcje mikroorganizmów, komórek roślinnych i zwierzęcych
3.Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej (DNA, RNA, replikacja, ekspresja genów)
4.Metody modyfikacji genetycznej organizmów i inżynieria genetyczna, organizmy transgeniczne (GMO)
5.Kultury komórkowe i tkankowe i ich wykorzystanie
6.Kataliza enzymatyczna
7.Podstawowe operacje i procesy w biotechnologii, optymalizacja bioprocesów
8.Bioreaktory – klasyfikacja i dobór
9.Zastosowanie mikroorganizmów do pozyskiwania surowców mineralnych – biohydrometalurgia
10.Biotechnologia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym
11. Materiały ze źródeł odnawialnych (wytwarzane z surowców odnawialnych i w oparciu o procesy biotechnologiczne), materiały zrównoważone (sustainable materials)
12.Biotechnologia w ochronie środowiska (oczyszczanie ścieków, bioremediacja gleb)
13.Ekoenergia (biogaz, biomasa, biopaliwa)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć seminaryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z odpowiedzi i kolokwiów.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z kolokwiów i ocen za odpowiedzi ustne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach seminaryjnych należy jak najszybciej skontaktować się z prowadzącymi, którzy ustalą zasady i termin odrabiania zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony podstawowy kurs fizyki, chemii ogólnej i chemii organicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Podstawy biotechnologii, red. naukowa Colin Ratledge, Bjorn Kristiansen, Wyd. Naukowe PWN, 2013
2.E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2004.
3.J. Buchowicz, Biotechnologia molekularna, Wyd. PWN, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Wojak-Ćwik, I.M., Rumian, Ł., Krok-Borkowicz, M., [et al.], Scharnweber, D., Pamuła, E. Synergistic
effect of bimodal pore distribution and artificial extracellular matrices in polymeric scaffolds on
osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells Materials Science and Engineering C 97,
2019, 12-22.
2. Małgorzata Krok-Borkowicz, Elena Filova, Jaroslav Chlupac, Jan Klepetar, Lucie Bacakova, Elżbieta
Pamuła, Influence of pore size and hydroxyapatite deposition in poly(l-lactide-co-glycolide) scaffolds on
osteoblast-like cells cultured in static and dynamic conditions, Materials Letters 241, 2019, 1-5.
3. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamula,
Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for
bone defects treatment, Materials Letters 190, 2017, 67-70.
4. T. E. L. Douglas, G. Krawczyk, E. Pamula, [et al.], Generation of composites for bone tissueenginnering
applications consisting of gellan gum hydrogels mineralized with calcium and magnesium
phosphate phases by enzymatic means, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine
10(11), 2016, 938–954.

Informacje dodatkowe:

Brak