Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mikroskopia Optyczna w badaniach materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-323-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie określania i opisu mikrostruktury materiałów oraz budowy i użytkowania mikroskopów do światła widzialnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawy mikroskopii optycznej oraz jej wykorzystanie do badań materiałów TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę mikroskopową do badania materiałów TCH2A_U04 Prezentacja
M_U002 Potrafi analizować otrzymane wyniki i wyciągać logiczne wnioski TCH2A_U04 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma wysoką świadomość pracy zepołowej TCH2A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawy mikroskopii optycznej oraz jej wykorzystanie do badań materiałów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę mikroskopową do badania materiałów - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi analizować otrzymane wyniki i wyciągać logiczne wnioski - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma wysoką świadomość pracy zepołowej - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. Wstęp teoretyczny

  Rys historyczny. Co to jest fala świetlna?

 2. Przyrządy optyczne

  Oko. Lupa. Mikroskop. Luneta. Teleskop. Lornetka.

 3. Metody obserwacji mikroskopowych

  Mikroskopia w świetle odbitym i przechodzącym.
  Mikroskopia polaryzacyjna, interferencyjna, interferencyjno-polaryzacyjna, fazowo-kontrastowa

 4. Zastosowanie mikroskopii optycznej

  W biologii do obserwacji drobnoustrojów i budowy tkanek.
  W chemii i fizyce sdo obserwacji np.: przemian krystalicznych. W geologii do obserwacji budowy skał.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na temat wcześniej uzgodniony z prowadzącym zajęcia, uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji oraz kolokwium.
Ocena z zaliczenia jest średnią z ocen cząstkowych z prezentacji oraz kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z oceny z zajęć seminaryjnych oraz aktywność na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu fizyki, chemii oraz optyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pluta M. “Mikroskopia Optyczna”; PWN; Warszawa 1982.
2. Appel L., Kowalczyk R. “Mikroskop. Budowa i Użytkowanie”; WNT, Warszawa 1966.
3. Staub F., Olewicz E. “Mikroskop metalograficzny. Budowa i zastosowanie”; PWT, Warszawa 1956.
4. Antoni Wala „Mikroskopowe badania metalograficzne”
5. Encyklopedia Fizyki PWN – tom II i III – Warszawa 1976
6. Andrzej Pluta “Podstawy technik mikroskopowych”, 1999
7. Piotr Kawalerowicz „MIKROSKOP, Mikroświat, jak zobaczyć niewidzialne”, Młody Technik 2 (2005).
8. Internetowe bazy danych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak