Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Akustyczne badania materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-324-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania ultradźwięków oraz doboru aparatury.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawy akustyki oraz ich zastosowanie w badaniach materiałów TCH2A_W02, TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawy akustycznych metod badań TCH2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać aparaturę ultradźwiękową oraz oprzyrządowanie. TCH2A_U04 Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie pracę zespołową oraz potrzebę dokształcania się TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawy akustyki oraz ich zastosowanie w badaniach materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawy akustycznych metod badań - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać aparaturę ultradźwiękową oraz oprzyrządowanie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie pracę zespołową oraz potrzebę dokształcania się - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. Wstęp

  Historia. Czym jest akustyka? Zakres słyszalności.

 2. Zastosowanie ultradźwięków

  Głowice ultradźwiękowe. Defektoskopia, nieniszczące metody badań. Określanie sprężystych właściwości materiałów. Przetworniki piezoelektryczne

 3. Obróbka ultradźwiękowa

  Obróbka udarowo-ścierna. Grawerowanie. Homogenizacja.
  Grzejnik. Odemglanie. Sonoluminescencja. Zgrzewanie.
  Usuwaniu zanieczyszczeń wód. Obróbka erozyjna. Płuczki i łaźnie ultradźwiękowe. Myjki ultradźwiękowe.
  Spawanie.

 4. Ultradźwięki w medycynie

  Ultrasonografia, fetografia, ultrasonoterapia, litotrypsja, inhalatory (nebulizator), mgielnik, nefroskop, fakoemulsyfikacja, echokardiografia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na temat wcześniej uzgodniony z prowadzącym zajęcia, uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji oraz kolokwium.
Ocena z zaliczenia jest średnią z ocen cząstkowych z prezentacji oraz kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zajęć seminaryjnych oraz aktywności studenta

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu fizyki, chemii oraz metodach ich badań materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Śliwiński A. “Ultradźwięki i ich zastosowania”; WNT, Warszawa 1993.
2. Matauschek J. “Technika ultradźwięków”; WNT, Warszawa 1961.
3. Wehr J. „Pomiary prędkości i tłumienia fal ultradźwiękowych”; PWN, Warszawa 1972.
4. Obraz J. „Ultradźwięki w technice pomiarowej”; WNT, Warszawa 1983.
5. Deputat J. “Badania ultradźwiękowe”; Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice 1979.
6. Filipczyński L. i inni. “Ultradźwiękowe metody badania materiałów”; WNT, Warszawa 1963.
7. Ranachowski J. i inni “Problemy i metody współczesnej akustyki”; PWN, Warszawa – Poznań 1989.
8. Internetowe bazy danych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak