Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia ceramiki budowlanej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-330-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres modułu obejmuje wiedzę dotyczącą produkcji, właściwości i metod badań ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych i nie wypalanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, właściwości i warunków użytkowania ceramicznych materiałów budowlanych: wypalanych (elementy murowe, klinkierowe, dekarskie, stropowe, kamionkowe, sztuczne kruszywa lekkie) oraz niewypalanych (wyroby wapienno-piaskowe). TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę o surowcach stosowanych w technologiach ceramicznych materiałów budowlanych oraz o odpadach przemysłowych wykorzystywanych w tych technologiach TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi scharakteryzować technologie ceramicznych materiałów budowlanych oraz zastosować je do wytwarzania poszczególnych rodzajów wyrobów TCH2A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi zbadać przydatność surowców oraz zaprojektować warunki technologiczne produkcji ceramicznego materiału budowlanego o wymaganych parametrach użytkowych TCH2A_U05 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie ceramicznych materiałów bodowlanych TCH2A_K02 Udział w dyskusji,
Egzamin
M_K002 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii nowej generacji ceramicznych materiałów budowlanych TCH2A_K02 Egzamin,
Prezentacja,
Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
180 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, właściwości i warunków użytkowania ceramicznych materiałów budowlanych: wypalanych (elementy murowe, klinkierowe, dekarskie, stropowe, kamionkowe, sztuczne kruszywa lekkie) oraz niewypalanych (wyroby wapienno-piaskowe). + - + - - + - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę o surowcach stosowanych w technologiach ceramicznych materiałów budowlanych oraz o odpadach przemysłowych wykorzystywanych w tych technologiach + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi scharakteryzować technologie ceramicznych materiałów budowlanych oraz zastosować je do wytwarzania poszczególnych rodzajów wyrobów + - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać przydatność surowców oraz zaprojektować warunki technologiczne produkcji ceramicznego materiału budowlanego o wymaganych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie ceramicznych materiałów bodowlanych + - + - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii nowej generacji ceramicznych materiałów budowlanych + - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 240 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 180 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Program wykładów:
Rodzaje ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych i niewypalanych.
Surowce ceramiki budowlanej: klasyfikacja technologiczna i właściwości surowców ilastych; dodatki technologiczne (schudzające, poryzujące, topniki).
Formowanie plastyczne w technologii ceramicznych materiałów budowlanych; układ surowce ilaste-woda; metody przerobu surowców i homogenizacji mas; urządzenia; wady formowania.
Suszenie ceramiki budowlanej, zjawiska fizykochemiczne zachodzące podczas suszenia; suszarnie stosowane w przemyśle ceramiki budowlanej; wady suszenia.
Wypalanie: zjawiska fizykochemiczne w procesie wypalania, wady wypalania, piece stosowane w przemyśle ceramiki budowlanej.
Formowanie półsuche ceramicznych materiałów budowlanych: surowce, urządzenia, wady wyrobów.
Nowe technologie w przemyśle ceramiki budowlanej wykorzystujące surowce wtórne.
Technologia wyrobów kamionkowych: surowce i metody produkcji.
Technologia wyrobów klinkierowych: surowce i metody produkcji.
Technologia sztucznych kruszyw lekkich: klasyfikacja i właściwości; metody produkcji kruszyw spęcznianych.
Technologia wyrobów sylikatowych: surowce; zjawiska zachodzące w procesie autoklawizacji; właściwości wyrobów wapienno-piaskowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (90h):

Program laboratorium:
Badanie surowców ilastych i dodatków technologicznych: opis makroskopowy, oznaczanie składu granulometrycznego, obecności węglanów i siarczanów rozpuszczalnych.
Laboratoryjne badania technologicznej przydatności surowców dla ceramiki budowlanej produkowanej metodą plastycznego formowania – przygotowanie mas z surowca ilastego modyfikowanego dodatkami technologicznymi i domieszkami szkodliwymi (“margiel”, siarczany); badanie właściwości kształtek po formowaniu, suszeniu i wypalaniu.
Formowanie metodą półsuchego prasowania – przygotowanie mas i prasowanie kształtek; badanie właściwości tworzyw po wypaleniu i ocena technologicznej przydatności mas do produkcji ceramiki budowlanej o czerepie spieczonym.
Ocena przydatności surowców do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych.
Badanie właściwości użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych zgodnie z wymaganiami norm europejskich.

Zajęcia seminaryjne (60h):

Program seminarium :
Przemiany nisko- i wysokotemperaturowe surowców ilastych i nieilastych stosowanych w technologii ceramiki budowlanej – interpretacja wyników kompleksowych badań.
Skład fazowy ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym i porowatym (metody jego identyfikacji) w zależności od składu mineralnego surowców wyjściowych.
Korozja wyrobów ceramiki budowlanej: przyczyny (czynniki wewnętrzne i zewnętrzne); sposoby unieszkodliwiania “domieszek szkodliwych ceramiki budowlanej” w procesie technologicznym, w wyrobie i w budynku.
Właściwości promieniotwórcze surowców i materiałów budowlanych.
Teoria a praktyka – zajęcia w zakładach produkujących ceramiczne materiały budowlane – porównywanie sposobów realizacji i doskonalenia procesów produkcji w zakładach ceramiki budowlanej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wszystkich formach zajęć.
Zaliczenie kolokwiów cząstkowych w ramach zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych.
Opracowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat w ramach zajęć seminaryjnych.
Wykonanie zadań praktycznych zadanych przez prowadzącego oraz opracowanie wyników w formie sprawozdania w ramach zajęć laboratoryjnych.
Dopuszczenie do egzaminy następuje na podstawie uzyskania pozytywnych ocen z zaliczenia wszystkich form zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,5E*+0,3l*+0,2S

E-ocena z egzaminu
L*=L1+L2…Ln -średnia ocen z wszystkich zajęć laboratoryjnych
S-ocena z seminarium

Uzyskana wartość liczbowa OK przeliczana jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie w formie ustnej lub pisemnej materiału z zakresu zajęć, na których była nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zalecana:
1.Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Brylicki W., Łagosz A., Malata G., Małolepszy J. (red)., Nocuń-Wczelik W.
Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J., Reben M.– Podstawy technologii materiałów budowlanych
i metody badań; Wyd.AGH, Kraków 2013
2. Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane-metody badań surowców
i wyrobów;Wyd.AGH,Kraków 2014
3.Tokarski Z.,Kałwa M.,Przybyłek A.,Ropska H.,Wolfke S.-Surowce ceramiki budowlanej; Zeszyty PAN,
Ceramika 1; Warszawa 1964
4.Bolewski A. Budkiewicz M. Wyszomirski P.-Surowce ceramiczne; Wyd.Geolog.Warszawa 1991
5.Stoch L. Minerały ilaste; Wyd. Geolog. Warszawa 1974
6.Tokarski Z. Wolfke S. – Korozja ceramicznych materiałów budowlanych; Arkady,W-wa1969
7.Wolfke S. – Rozpuszczalne związki siarki występujące w typowych surowcach ilastych ceramiki
budowlanej; Zeszyty PAN, Ceramika 12; Kraków 1969
8.Awgustinik A.J. – Ceramika; Arkady, Warszawa 1980;
9.Praca zbiorowa -Poradnik pracownika cegielni; Arkady, Warszawa 1978;
10.Rusiecki A. Raabe J.-Pracownia technologiczna ceramiki; Warszawa 1972;
11.Janiak M.i in.-Maszyny i urządzenia w przemyśle ceramiki budowlanej; Arkady,
Warszawa 1970;
12.Piech J.-Operacje suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym;SUAGH 1658;Kraków2003
13.Piech J. -Piece ceramiczne i szklarskie; Wyd. AGH, Kraków 1993;
14.Kowalenko W. i in.– Sztuczne kruszywa lekkie– produkcja i zastosowanie; Arkady,
Warszwa 1972
15.Pampuch R. Haberko K. Kordek M. Nauka o procesach ceramicznych; PWN Warszawa 1992
16.Sikora W. Rybicka E. –Surowce ilaste; Skrypt AGH nr 1404, Kraków 1994
17.Langier-Kuźniarowa A. –Termogramy minerałów ilastych; Warszawa 1967
18.Kubisz J. Żabiński W. –Materiały do ćwiczeń z mineralogii; Skrypt AGH
19.Kurdowski W. –Chemia materiałów budowlanych; Kraków 2003

Czasopisma:
•Ceramika Budowlana
•Materiały Budowlane

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane-metody badań surowców
i wyrobów;Wyd.AGH,Kraków 2014

Informacje dodatkowe:

Brak