Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemistry of coal
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-108-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This module gives deep inview on structure, physico-chemical properties and application of carbonaceous materials. Students experimentally evaluate some of properties of coal and active carbons.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to define chemical composition and physicochemical and functional properties of carbonaceous materials TCH2A_W01 Sprawozdanie
M_W002 Student is able to explain of gaining, technology of processing and use of fossil fuels and carbon based materials TCH2A_W02 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to carry out experiments in the physico-chemical laboratory, interpret the obtained results and formulate conclusions TCH2A_U02 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence TCH2A_K01 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to define chemical composition and physicochemical and functional properties of carbonaceous materials + - + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to explain of gaining, technology of processing and use of fossil fuels and carbon based materials + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to carry out experiments in the physico-chemical laboratory, interpret the obtained results and formulate conclusions - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Lectures content are:

• Introduction to coal technology, nomenclature and classification
• Theory of coal and organic derivatives genesis and metamorphism.
• Modern models of coal structure.
• Lignite and hard coal structure and microstructure.
• Carbonaceous natural fuels classification and sources.
• Texture and chemistry of coal surface.
• Carbo-chemistry of coal (coal treatment).
• Introduction to coal liquefaction and gasification.
• Review of coal derivatives and semi-products. Modern carbon materials.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

The determination of:
• Density of hard coal by pycnometry.
• Decolouring properties of hard and active coals.
• Wetability of hard coal.
• Specific surface area of hard coal.
• Elemental analysis of hard coal.
• Surface groups of hard coal.
• Self-ignition of hard coal.
• Heat of surface wetting
• Solvolysis of coal

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading formula: FG=PMWFlabwork*PMGlabwork+PMWFlabtest*PMGlablabtest+PMWFlabrep*PMGlabrep-
Where:
• FG-final grade
• PMWFlabwork– Labolatory works part weighting factor – 0,2
• PMWFlabtest– Labolatory test part weighting factor – 0,5
• PMWFlabrep– Labolatory reports part weighting factor – 0,3
• BPiG – Grade of achieved LOs relevant to Labolatory classes
• PMGlabwork- Grade of achieved LOs relevant to laboratory works
• PMGlablabtest-Grade of achieved LOs relevant to Labolatory test
• PMGlabrep Grade of achieved LOs relevant to Labolatory reports
Report contains: short introduction, list of chemicals and apparatuses, set of operations, calculations,
comments (problems, improvements, etc.), conclusions.
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Fundamental knowledge on organic chemistry

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D.W. van Krevelen, “Coal, Third Edition: Typology – Physics – Chemistry – Constitution”, Elsevier Science Publisher, Amsterdam, 1993
2. James G. Speight, “The Chemistry and Technology of Coal, Third Edition”, CRC Press, Boca Raton (New York) 2012
3. James G. Speight ,“The Chemistry and Technology of Coal, Second Edition”, Taylor&Francis, 1994
4. http://www.iea.org/
5. http://www.worldcoal.org/resources/wca-publications/
6. http://www.coalonline.info/site/coalonline/content/home

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

“Theoretical analysis of methane and carbon dioxide sorption in hard coal from Polish mines”, G. S. JODŁOWSKI, P. BARAN, M. WÓJCIK, Documenta Geonica 2013/1: 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9th Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” 15.–17.10.2013, Ostrava, eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013, s. 182
“Identyfikacja struktury węgla kamiennego z wykorzystaniem sorpcji wielu sorbatów —Identification of bituminous coal structure by using many sorption data”, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Marta WÓJCIK, Przemysł Chemiczny 2014 t. 93 nr 12, s. 2038–2041.
“Identifaction of the coal structure using polar and apolar small molecule substances”, Grzegorz JODŁOWSKI, Marta WÓJCIK, ISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław, proceedings. — Lublin, 2015, s. 180–181

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs