Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy policy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-115-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student can apply the knowledge and understanding of the basics of the theoretical background of energy policy development (including principles, objectives, legal aspects, entities responsible for energy policy). The student can use the knowledge on how energy policy instruments contribute to the development of energy systems. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student can: - justify the need for energy policy development; - list and describe the functioning of key energy policy instruments; - describe key objectives of the Polish Energy Policy until 2030, justify the selection of energy policy instruments to achieve these objectives; - list and describe the renewable energy development support schemes; - calculate selected indicators of energy security and energy intensity of GDP and interpret the results; - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of energy policy. TCH2A_U06, TCH2A_U01, TCH2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the energy policy of the selected country. TCH2A_K02, TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Prezentacja
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in classes and logically formulates arguments. TCH2A_K02, TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student can apply the knowledge and understanding of the basics of the theoretical background of energy policy development (including principles, objectives, legal aspects, entities responsible for energy policy). The student can use the knowledge on how energy policy instruments contribute to the development of energy systems. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can: - justify the need for energy policy development; - list and describe the functioning of key energy policy instruments; - describe key objectives of the Polish Energy Policy until 2030, justify the selection of energy policy instruments to achieve these objectives; - list and describe the renewable energy development support schemes; - calculate selected indicators of energy security and energy intensity of GDP and interpret the results; - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of energy policy. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the energy policy of the selected country. - - - + - - - - - - -
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in classes and logically formulates arguments. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Lectures:

1. Theoretical background of energy policy development – definitions, objectives, principles, legal aspects, entities responsible for development of energy policy
2. Energy policy instruments
3. Energy security and key energy security indices
4. Energy intensity of GDP
5. Energy policy aimed to support the development of Renewable Energy Sources
6. Energy policy aimed to liberalise energy markets

Ćwiczenia projektowe (30h):
Project:

Development of a project on the energy policy of a given country. Geopolitical situation that determines the national energy policy is analysed. The student analyses the instruments of energy policy that are introduced in a given country and calculates energy security and energy intensity indices. Then author’s evaluation of the national energy policy is carried out. Students present main findings and results of their study.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading:
Grading formula: FG= PMWFfexam*w*PMGfexam + PMWFcmark*w*PMGcmark
Where:
• FG-final grade
• PMWFcmark – Classes mark weighting factor – 0,4
• PMGcmark – Grade of achieved LOs relevant to classes part
• PMWFfexam– Final exam weighting factor – 0,6
• PMGfexam – Grade of achieved LOs relevant to final exam

w = 1 for the 1st term, w = 0,9 for the 2nd term, w = 0,8 for the 3rd term

All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Energy Policies of IEA Countries. International Energy Agency (IEA/OECD). Paris 2011. (www.iea.org)
2. Energy Policy of Poland until 2030 – Document approved by the Government. Ministry of Industry. Warsaw 2009.
3. National Renewable Energy Action Plan 2009-2012. Minister of Economy, Warsaw 2010.
4. Radetzki M., 2004. How to Determine the Reach of a Socially Optimal Energy Policy? Minerals and Energy. Vol. 19, No 3, 2004; 15-24.
5. Helm D., 2002. Energy policy: security of supply, sustainability and competition. Energy Policy 30 (2002) 173–184.
6. Egmond C., Jonkers R., Kok G., 2006. One size fits all? Policy instruments should fit the segments of target groups. Energy Policy 34 (2006) 3464–3474.
7. Energy Policy, international journal, available at sciencedirect.com
8. Energy, international journal, available at sciencedirect.com
9. Applied Energy, international journal, available at sciencedirect.com
10. Bartodziej G., Tomaszewski M., 2009. Energy policy and energy security (in Polish). (Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne). Wydawnictwo Nowa Energia. Racibórz 2009.
11. Łucki Z., 2010. Energy policy instruments (in Polish). (Instrumenty polityki energetycznej). Polityka Energetyczna, Tom 13, Zeszyt 1. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs