Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Low emission combustion
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-210-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Klimanek Adam (adam.klimanek@polsl.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to explain noxious substances formation as well as primary and secondary emission reduction techniques TCH2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student is able to define the design and operation of devices used for emission control Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to identify conditions (type of boiler, fuel, operating conditions) which cause a risk of pollutants formation TCH2A_U04, TCH2A_U01 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student is able to select and design primary and secondary technologies for emission reduction of noxious compounds typical for energy sector Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to explain noxious substances formation as well as primary and secondary emission reduction techniques + + + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to define the design and operation of devices used for emission control + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to identify conditions (type of boiler, fuel, operating conditions) which cause a risk of pollutants formation + + + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to select and design primary and secondary technologies for emission reduction of noxious compounds typical for energy sector - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

• Ecological noxiousness of combustion, importance of combustion, primary and secondary contamination, main pollutants and emission sources, emission factors, regulations
• Mechanisms leading to formation and emission of nitrogen oxides, sulphur oxides, carbon monoxide, hydrocarbons and particulate matter in the course of combustion
• In-situ methods of emission reduction of noxious substances
• Secondary methods of reduction of nitrogen oxides, sulphur oxides and particulate matter

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Problems solving classes are carried out by students. They are instructed by assistant professor how to design devises of noxious substances reduction. Then students are expected to undertake a number of small individual projects.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

The laboratory exercises are based on a series of experiments carried out by students. The experiments are carried out in small groups. Students need to acquire knowledge about the processes, experimental facilities and procedures prior to the lab, based on materials prepared by the instructors. Then students are expected to prepare reports from each experiment.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade from a written colloquium (T) and evaluation of problems solving classes © is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH

Grading formula: FG= w*PMWFcoll * PMGcoll w* PMWFclass * PMGclassw* PMWFlab* PMGlab +PMWFAC
Where:
• FG-final grade
• PMWFcoll – colloquium part weighting factor – 0,33
• PMWFclass – problems solving classes part weighting factor – 0,33
• PMWFlab – laboratories part weighting factor – 0,33
• PMGcoll – Grade of achieved LOs relevant to colloquium
• PMGclass – Grade of achieved LOs relevant to problems solving classes
• PMGlab – Grade of achieved LOs relevant to laboratory
• PMWFAC– For activity during lectures, problems solving classes and laboratories student may obtain AC (points for activity). AC = 0 – 0.5
W = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of thermodynamics, heat and mass transfer, chemistry and fluid mechanics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R.K. Wilk, Low emission combustion, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2002
2. L.D. Smoot, Fundamentals of coal combustion for clean and efficient use, Elsevier, 1993
3. J. Jarosiński, Techniki czystego spalania, WNT, 1996
4. W. Kordylewski (red) Spalanie i paliwa, I, II, III, IV wydanie, Pol. Wroc., 2005
5. S.R. Turns, An Introduction to Combustion: Concepts and Applications, 2nd Edition, Mc Graw Hill, 2000
6. J. Konieczyński, Oczyszczanie gazów odlotowych, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 1993
7. J. Kuropka, Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych, Pol. Wroc., 1996
8. J. Więckowska, Katalityczno-adsorpcyjne odsiarczanie gazów, Pol. Wroc., 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs