Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ceramic materials for energy industry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-211-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Dudek Magdalena (potoczek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Is able to explain the chemistry necessary to perform chemical analyses, chemical reactions and processes and associated physicochemical phenomena in chemical technologies Aktywność na zajęciach
M_W002 Is able to explain physics necessary to formulate and solve complex tasks in the field of chemical engineering and technology and the use of chemical products Aktywność na zajęciach
M_W003 Is able to explain typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor Aktywność na zajęciach
M_W004 Is able to discuss analysis of chemical composition and physicochemical and functional properties of materials TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W005 Is able to choose technology of processing and use of raw materials/fuels Aktywność na zajęciach
M_W006 Is able to use of specialized hardware and software in materials chemistry and energy area Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to acquire, evaluate critically and creatively process information from the scientific literature, databases and other carefully selected sources, also in English Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Is able to communicate using a variety of techniques in an engineering and chemical technology and in other environments, also in English Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Compare a preliminary economic analysis of engineering activities undertaken, as well as may conduct a multi-faceted assessment of the functioning of systems - fuel energy and to develop a forecast and plan their development at different levels management TCH2A_U07, TCH2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 He understands the need for further training and upgrading of personal skills Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 is aware of the importance and understanding of non-technical aspects and impacts of engineering, including its impact on the environment and the associated liability decisions, has eco-friendly attitude Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Is able to explain the chemistry necessary to perform chemical analyses, chemical reactions and processes and associated physicochemical phenomena in chemical technologies + - + - - - - - - - -
M_W002 Is able to explain physics necessary to formulate and solve complex tasks in the field of chemical engineering and technology and the use of chemical products + - + - - - - - - - -
M_W003 Is able to explain typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor + - + - - - - - - - -
M_W004 Is able to discuss analysis of chemical composition and physicochemical and functional properties of materials + - + - - - - - - - -
M_W005 Is able to choose technology of processing and use of raw materials/fuels + - + - - - - - - - -
M_W006 Is able to use of specialized hardware and software in materials chemistry and energy area + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to acquire, evaluate critically and creatively process information from the scientific literature, databases and other carefully selected sources, also in English - - + - - - - - - - -
M_U002 Is able to communicate using a variety of techniques in an engineering and chemical technology and in other environments, also in English - - + - - - - - - - -
M_U003 Compare a preliminary economic analysis of engineering activities undertaken, as well as may conduct a multi-faceted assessment of the functioning of systems - fuel energy and to develop a forecast and plan their development at different levels management - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 He understands the need for further training and upgrading of personal skills - - + - - - - - - - -
M_K002 is aware of the importance and understanding of non-technical aspects and impacts of engineering, including its impact on the environment and the associated liability decisions, has eco-friendly attitude - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Lectures

The main objective of the course is to bring to the students the knowledge of the physicochemical properties of ceramic materials and their possible application to energy industry
The course is built of lectures and laboratory.
During lectures students will be acquainted with the most important issues in materials science and technology. Lectures will concern the following subjects: Introduction of ceramic materials, ceramic for turbine engines, thermal barrier coatings, corrosion of selected ceramic materials in hot gas environment, ceramic membranes in carbon dioxide capture applications and potentials, Direct carbon fuel cell, solid oxide fuel cells , ceramic materials for renewable energy

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Introduction to ceramic materials and technology
2. Ceramic materials for building industry
3. Materials and films for gas energy turbines
4. Application of ceramic materials in rewenable energy field
5. Solid Oxide Fuel Cells
6. Direct carbon fuel cells

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading:
The grade from a written test (PMWFwtest ) and evaluation of laboratory excercises (PMWFlexer) is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH
Grading formula: FG= PMWFwtest *w*PMGwtest + PMWFlexer*w*PMGlexer + AC
Where:
• FG-final grade
• PMWFwtest –Written test part weighting factor – 0,6
• PMGwtest– Grade of achieved LOs relevant to written test
• PMWFlexer– Laboratory exercises part weighting factor – 0,4
• PMGlexer – Grade of achieved LOs relevant to laboratory exercises

w = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1 st retake, w = 0.8 for 2nd retake

For activity during lectures, seminars and laboratories student may get AC (points for activity)
AC=0 – 0.5

All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
Basic knowledge chemistry, physics, chemical technology courses
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.F. Ashby, H.Shercliff, D.Cebon, Introduction to materials science
2. Energy-efficient buildings
3 V. Vielstich, H.Yokokawa, H.A. Gasteiger, Handbook of Fuel Cells, Fundamentals Technology and Applications (2009) Wiley

Journals: Journal of Power Sources, Rewenable Energy, International Journal of Hydrogen, Corossion oxidation, Catalysis Today

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point escription of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs