Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eco-Innovation in Industry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-214-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module presents issues in the field:
- eco-innovation rules,
- methods of assessment,
- supporting ecological friendly projects

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows and understands the idea of eco-innovation, knows name of activities and how to describe the activities in that areaStudent zna i rozumie idee ekoinnowacji, zna działania i wie jak je opisać TCH2A_W05, TCH2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 The student knows the role of eco innovation in sustainable development policyStudent zna rolę ekoinnowacji w polityce zrównoważonego rozwoju TCH2A_W05, TCH2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student can assess eco-innovation solutions using indicators and different programmes TCH2A_U03, TCH2A_U06, TCH2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The students can create and present the final conclusion based on prepared report TCH2A_K01, TCH2A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows and understands the idea of eco-innovation, knows name of activities and how to describe the activities in that areaStudent zna i rozumie idee ekoinnowacji, zna działania i wie jak je opisać - - - - + - - - - - -
M_W002 The student knows the role of eco innovation in sustainable development policyStudent zna rolę ekoinnowacji w polityce zrównoważonego rozwoju - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can assess eco-innovation solutions using indicators and different programmes - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The students can create and present the final conclusion based on prepared report - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 50 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
 1. The student acquires experience through project preparation (case study of the enterprise) inclusive:
  1. Recognise and identification of eco-innovative solution within EU industry
  2. UE and Polish environmental policy and its impact on application eco-innovative solutions by industry
  3. Quantification of ecological effect of products and investment projects
  4. Cradle to Cradle, Life cycle assessment and Carbon Footprint – business model and methods for environmental product assessment
  5. Corporate Social Responsibility, and eco-innovation
  6. Presentation case studies of different eco-innovative solution applied by industry
  7. Possibilities of financial support for eco-innovative solutions – eco-innovation project management
  8. Management of eco-innovative projects

 2. The student acquires experience through project preparation (case study of the enterprise) inclusive:
  1. Recognise and identification of eco-innovative solution within EU industry
  2. UE and Polish environmental policy and its impact on application eco-innovative solutions by industry
  3. Quantification of ecological effect of products and investment projects
  4. Cradle to Cradle, Life cycle assessment and Carbon Footprint – business model and methods for environmental product assessment
  5. Corporate Social Responsibility, and eco-innovation
  6. Presentation case studies of different eco-innovative solution applied by industry
  7. Possibilities of financial support for eco-innovative solutions – eco-innovation project management
  8. Management of eco-innovative projects

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Conditions for participation in classes:
- lectures are optional;
- exercises are obligatory;
- the conditions for the homework are determined by the teacher.

The lecturer allows for 2 amendments and a commission exam.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading formula: FG= PMWFftest*w*PMGftest + PMWFcmark*w*PMGcmark
Where:
• FG-final grade
• PMWFcmark – Classes mark weighting factor – 0,4
• PMGcmark – Grade of achieved LOs relevant to classes part
• PMWFfexam– final test weighting factor – 0,6
• PMGfexam – Grade of achieved LOs relevant to final test

w = 1 for the 1st term, w = 0,9 for the 2nd term, w = 0,8 for the 3rd term

All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The conditions of homework are set individually by the lecturer (eg seminars, participation in classes with other groups, own work).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Conditions for participation in classes:
- lectures are optional;
- exercises are obligatory;
- the conditions for the homework are determined by the teacher.

2. The other general conditions for participation and passing are set out in the Study Regulations.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Business Models for Systemic Eco-innovations, Technolpolis 2012 http://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2014/04/1524_EcoBM-Eco-Innovation-Business-Models-assessment.pdf
2. http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/multimedia/F59DADC5D59743378C09DC3E0E94CC4E/20120309_110904%20Ekoinnowacje%20w%20Polsce.pdf
3. Corporate author(s): European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, EACI ─ Executive Agency for Competitiveness and Innovation “Eco-innovation: Greener business through smart solutions” ISBN: 978-92-9202-101-6 DOI: 10.2826/29896
4. OECD/European Commission/Nordic Innovation Joint Workshop THE FUTURE OF ECO -INNOVATION: The Role of Business Models in Green Transformation http://www.oecd.org/innovation/inno/49537036.pdf
5. EIO and CfSD (2013) “Eco-innovate! A guide to eco-innovation for SMEs and business coaches”. Eco-Innovation Observatory. Funded by the European Commission, DG Environment, Brussels
6. Report on results of eco-innovation market replication projects “Analysing and reporting the results achieved by the CIP Eco-innovation market replication projects” commissioned by the Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) on behalf of DG Environment, undertaken by ICF GHK.http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/files/docs/publi/executive_summary_eco-innovation
results.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

1. Method to verify the effects of education:
- The effects of knowledge will be tested on the exam;
- The effects of social skills and competences will be verified on exercises and colloquiums
2. Conditions for participation in the classes:
- Lectures are optional;
- Exercises are mandatory;
- Conditions for doing sets of classes by the teacher
3. Marks:
- Taking the exam requires a positive mark from the final graduation course
-Correcting a fail mark is only possible once
- Assessment of the course, if you receive a negative assessment in
regular term is calculated as the arithmetic mean.
4. Other terms and conditions of participation and credits specified in the regulations
studies.

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs