Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Carbon dioxide mitigation technologies
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-205-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Research subject. Students have to find and critically evaluate literature on CO2 mitigation technologies & prepare a presentation based on it.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Is able to discuss advances in the field of the implementation of typical carbon mitigation processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor TCH2A_W01, TCH2A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources in English TCH2A_U06, TCH2A_U01 Prezentacja
M_U002 Is able to prepare and present an oral presentation in English on issues related to carbon dioxide technological sources and emission, particularly on carbon capture and storage technology TCH2A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can discuss the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and can communicate in a meaningful and attractive way information on the achievements of applied chemistry and its effects on development of modern technologies, especially in the fuel – energy sector TCH2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Is able to discuss advances in the field of the implementation of typical carbon mitigation processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources in English - - - - - + - - - - -
M_U002 Is able to prepare and present an oral presentation in English on issues related to carbon dioxide technological sources and emission, particularly on carbon capture and storage technology - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can discuss the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and can communicate in a meaningful and attractive way information on the achievements of applied chemistry and its effects on development of modern technologies, especially in the fuel – energy sector + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

World needs to develop a balanced portfolio of energy generation mix that will address climate change concerns. The knowledge of “climate portfolio” needs to be developed by better understanding the science and the potential impacts, developing technological responses for adaptation and mitigation, and formulating policies that take into account the economic costs. The purpose of this course is to discuss an important opportunity which we should consider as part of technological response, namely the capture and sequestration of CO2 from large stationary sources.
The motivation for developing CO2 capture and sequestration technologies will be discussed and some background information provided. The major technological components will be discussed- capture technology, geological storage, and direct utilization. Paticular attention will be paid to carbon dioxide direct utilization in chemical processes.
The fossil fuel power plants development strategy and technologies will be evaluated including:
Options of CO2 reduction. The methods of separation of CO2 from combustion gases – the state-of-art and emerging technologies: chemical absorption, physical absorption, adsorption, cryogenic separation, membrane methods. Industrial examples of coal-fired plants with CO2 capture. CO2 transport. CO2 storage: maturity of technologies. Dangers of storage. Direct and indirect industrial utilization of carbon dioxide. New technologies of CO2 chemical utilization under study.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Students will be provided with related papers and books on the subject. Students will be required to prepare and deliver short writing and/or presentation on the subject of carbon capture technologies integrated with energy generation or technologies used for chemicals production. The following topics will be researched:
• Post – combustion technological concept of carbon dioxide capture; efficiency penalty; energy generation cost
• Pre – combustion technological concept of carbon dioxide capture; efficiency penalty; energy generation cost
• Oxy – combustion technological concept of carbon dioxide capture; efficiency penalty; energy generation cost
• Chemical use of carbon dioxide – polygeneration of energy and chemicals
Solving problem situations – problem proposed by the teacher. Students propose a solution and discuss it. E.g. you are an expert and have to propose a method of CO2 capture & sequestration to a company.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading:
Grading formula: FG=PMWFltest*w*PMGltest + PMWFpssem*PMGpssem
Where:
• FG-final grade
• PMWFltest – Lecture test weighting factor – 0,5
• PMGltest – Grade of achieved LOs relevant to lecture test
• PMWFpssem– Problem solving seminar weighting factor – 0,5
• PMGpssem – Grade of achieved LOs relevant to problem solving seminar

For activity during lectures student may obtain addionally 0.5 grade.
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Seminar is compulsory; only one justified absence may be tolerated.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basics of chemistry

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Borowiecki, T. Sciazko M. i in. Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego. IChPW, Zabrze, 2008.
• Journal Elsevier Publishing – Fuel
• Journal Elsevier Publishing – Fuel processing Technology
• http://www.globalccsinstitute.com/publications?page=1, Global CCS Institute Publications
• http://www.zeroemissionsplatform.eu/carbon-capture-and-storage.html, Zero Emission Technology Platform EU
• http://www.netl.doe.gov/technologies/carbon_seq/overview.html, DOE USA Publications

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Viable ${CO_{2}}$ chemical sequestration applications / Marian Taniewski, Teresa GRZYBEK, Jerzy CETNAR // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 99–150. — Bibliogr. s. 146–150

Novel Ni-La-hydrotalcite derived catalysts for CO2 methanation / Dominik WIERZBICKI, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Maria Elena Gálvez, Patrick Da Costa // Catalysis Communications ; ISSN 1566-7367. — 2016 vol. 83, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-27. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universités. — tekst: http://goo.gl/RCcczl

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)

• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)

The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs