Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Environmental Protection in Energy Sector
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-102-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students learn basics of environemental protection and appropriate analytical methods. Relevant industrial case studies are discussed. Field study is provided.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to define and explain environmental issues, both general and specific for energy sector, with special stress laid on coal-based energy systems TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W002 Student is able to describe basic chemical analysis methods in the field of environmental protection TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to assess the usefulness of the latest developments in environmental protection in fuel-energy sector; Student can perform critical analysis of existing technologies, especially in the field of environmental protection in coal-based energy sector TCH2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of his/her responsibity for the implementation of tasks realized in a team TCH2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to define and explain environmental issues, both general and specific for energy sector, with special stress laid on coal-based energy systems + - + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to describe basic chemical analysis methods in the field of environmental protection - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to assess the usefulness of the latest developments in environmental protection in fuel-energy sector; Student can perform critical analysis of existing technologies, especially in the field of environmental protection in coal-based energy sector + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of his/her responsibity for the implementation of tasks realized in a team - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

During the course the students get fundamental knowledge on main components of the environment and their chemical composition. Biosphere, its role and range. The course gives the foundation to understanding of the behaviour and the migration of chemical substances in the environment, chemical correlations between main components of the environment and chemical cycles of elements. Groups of
contaminants both organic and inorganic, main sources of their emission and chemical effects of their presence in the environment are discussed. Phenomena of acid
rain, greenhouse effect, smog and ozone layer are presented. Hydrosphere. Water and aqueoussolutions. Composition of soil, sediments and atmosphere. Chemistry of bioprocesses like respiration and photosynthesis. Fuels and their sources. Environmental consequences of energy production and consumption. Noise and its limitations. Municipal and industrial sewage. Classification of fuels and energy resources. Biomass and its role in energy production. Nuclear power sources and their impact on environment. The methods of reduction of pollutants in energy sector. Particulate removal devices; primary and secondary methods of SO2 control; primary and secondary methods of NOx control.
Water requirements for power stations. Water treatment for fossil fuel power generation. Waste water treatment. Solid waste created by power plants. Fly ash and its utilization.
During lectures industrially relevant cases are discussed. Problems are given to the students. The solutions are proposed by students and discussed during the lectures e.g. The company would like to install a modern DeSOx installation – they do not want, however, to build waste water treatment installation. Propose a solution. Discuss the advantages and disadvantages of your proposal.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Basic parameters of water analyses and standards for waters and sewage: determination of nitrate (V),
nitrate (III), phosphate (V),ammonium, Fe, carbon dioxide, ammonia. Total and carbonate hardness of water, pH. Comparison to
environmental standards. Odour, Eh, electrical conductivity, oxygenation
2. Determination of ash content in selected grain classes of coal.
3. Heavy metals in environment: analysis of total mercury in wastes, dusts and fly ashes
4. Field trip to Electrical Power Plant
5. Field trip to Sewage Treatment Plant of Municipal Sewage and Water Company

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading formula: FG= w*PMWFexamtest * w*PMGexamtest + PMWFlabex * PMGlabex+ PMWFAC
Where:
• FG-final grade
• PMWFexamtest – written exam (test) part weighting factor – 0,6
• PMWFlabex – laboratory exercises part weighting factor – 0,4
• PMGexamtest – Grade of achieved LOs relevant to written exam (test)
• PMGlabex – Grade of achieved LOs relevant to laboratory exercises
• PMWFAC– activity student during lectures and laboratories part weighting factor – 0-0,5
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.
Grade from colloquium from Term 1 and both re-takes have the same weight (W=1).

Laboratories are obligatory. Pass the subject is possible only on one, justified, absence.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of chemistry and physical chemistry

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Environmental Chemistry, Peter OÕNeill, Chapman & Hall, UK, 1993 ( second edition or later editions)
2) Elements of Environmental Chemistry, Ronald A. Hites, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons,Inc.,
Publications, 2007
3) Environmental Chemistry, A Modular Approach, Ian Williams, John Wiley & Sons,Ltd, 2005
Additionally:
4) An Introduction to Environmental Chemistry, J.E.Andrews, P.Brimblecombe,T.D.Jickells, P.S.Liss,
3 / 4
Module card – Environmental protection in energy sector
B.J.Reid,
Blackwell Publishing, Second Edition 2004,
5) Chemistry, Linus Pauling, Peter Pauling
6) Chemistry, Raymond Chang, McGraw-Hill 1998 or later editions

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Nitrogen-promoted active carbons as {DeNO_{x}} catalysts. [Pt.] 1, The influence of modification parameters on the structure and catalytic properties / T. GRZYBEK, J. KLINIK, B. SAMOJEDEN, V. Suprun, H. Papp // Catalysis Today ; ISSN 0920-5861. — 2008 vol. 137 iss. 2–4 s. 228–234. — Bibliogr. s. 233–234, Abstr.. — AWPA Symposium 2007 / guest eds. Mieczysława Najbar, Andrzej Kotarba, Teresa Grzybek, Dobiesław Nazimek. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2008 Interpreting Hg capture within a utility ESP trough analyses of hopper segregated fly ash samples / Clack Herek, GÓRECKI Jerzy, MACHERZYŃSKI Mariusz, GOŁAŚ Janusz, Sherman Laura // W: ICMGP 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on Mercury as a Global Pollutant : Edinburgh, Scotland, 28th July – 2nd August, 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Edingburgh : [s. n.], 2013. — Conf. ID K2-0845. — Tryb dostępu: http://www.mercury2013.com/view-abstract.php?id=1167 [2013-12-04].
Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs