Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer modelling of technological processes
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-103-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Module introduce students to basic methods of building of GUI for process simulation models and construction of the calculation in the background.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to define the mathematical methods used to describe chemical processes and to solve problems in technological practice TCH2A_W06 Projekt
M_W002 Student is able to explain how to implement computer methods for typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical, economic factor as well as quality impact TCH2A_W02 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to process information from the scientific literature databases and using it creates his/her own computational and mathematical models of analyzed processed TCH2A_U04, TCH2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student can describe analytically and numerically physical and chemical aspects in chemical technology TCH2A_U04, TCH2A_U01 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence TCH2A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to define the mathematical methods used to describe chemical processes and to solve problems in technological practice - - + - + - - - - - -
M_W002 Student is able to explain how to implement computer methods for typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical, economic factor as well as quality impact - - + - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to process information from the scientific literature databases and using it creates his/her own computational and mathematical models of analyzed processed - - + - - - - - - - -
M_U002 Student can describe analytically and numerically physical and chemical aspects in chemical technology - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

Drawing of the process diagram (flowcharting),
Elemental operation description in classical sheeting program (MS Excel, Origin, etc.),
The chosen methods of calculation programming (iteration, approximation etc.),
Approximation, interpolation or extrapolation of the data,
Filling of flowchart to flowsheet,
Design of the complete process model.

Konwersatorium (10h):

Optimization and simulation,
Linear and nonlinear regression,
Data feasibility,
Data acqusition,
Model stability and evaluation

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading:
Grading formula: FG= PMWFftest *PMGftes+ PMWFdmodel * PMGdmodel
Where:
• FG-final grade
• PMWFftest – final test part weighting factor – 0,5
• PMGftest– Grade of achieved LOs relevant to final test
• PMWFdmodel – designing of the model part weighting factor – 0,5
• PMGdmodel – Grade of achieved LOs relevant to designing of the model

All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

knowledge on programing in C or MATLAB, exceptionally use of spreadsheets, average knowledge on chemical enginnering

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Westerberg A. W., Hutchinson H. P., Motard R. L., and Winter P., (1979), “Process Flowsheeting”, Cambridge
Universities Press
Rhodes C.L., “The Process Simulation Revolution: Thermophysical Property Needs and Concerns”,
J.Chem.Eng.Data, 41, 947-950, 1996
Veverka V. V., and Madron, F. (1997), “Material and Energy balancing in the Process Industries”, Elsevier
Gani R., Pistikopoulos E.N., “Property Modelling and Simulation for Product and Process Design″, Fluid Phase
Equilib., 194-197, 43-59, 2002
Babu, B. V.(2004), „Process Plant Simulation" , Oxford Universities Press
McCabe, W., Smith, J. and Harriott, P. (2004). Unit Operations of Chemical Engineering (7th Edition ed.).
McGraw Hill

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

“Simulation of CH4 and CO2 gaseous mixtures sorption isotherms in Polish hard coals”, G. S. JODŁOWSKI, ISSHAC-8 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : eight International Symposium : [Poland, Kraków 2012, 27th August – 31st August]: proceedings / Faculty of Chemistry. Maria Curie-Skłodowska University, Polish Chemical Society, Jerzy Haber Institute for Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Sciences. [Lublin : s. n.], 2012, s. 317–318.
“Application of Multiple Sorption Model to estimation of CO2 sequestration capacity or CH4 recovery in Polish hard coals”, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Natalia FLORENCKA, Elżbieta VOGT, Marta WÓJCIK, Magda ZIÓŁKOWSKA, Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering, 2016, s. 107.
“Determination of multiple sorption model parameters, for hard coals properties characterization, applying qualitative approach to adsorption mechanism identification”, Grzegorz JODŁOWSKI, Magda ZIÓŁKOWSKA, FOA12 [Dokument elektroniczny]: 12th international conference on the Fundamentals of Adsorption: 29 May – 3 June 2016, Friedrichshafen, Germany : book of abstracts. 2016, s. 383.

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point escription of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs