Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bussiness planning in energy sector
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-105-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim is to develop business plans. Students propose projects, define needs and challenges addressed, make critical review of the literature and carry out the market research.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to explain the steps of the development of a business plan. TCH2A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can make a preliminary economic analysis of his/her proposal for a business in the fuel – energy sector. Student can determine the value that business brings to clients. He/she is able to analyse the market for the product/service and the competition. TCH2A_U07, TCH2A_U03 Projekt
M_U002 Student is able to write a business plan and to make an oral presentation in English for potential investors; can demonstrate his/her own contribution to the team work. TCH2A_U06, TCH2A_U09 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can demonstrate her/his ability for thinking creatively by generating new ideas and solutions. TCH2A_K02 Prezentacja,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to explain the steps of the development of a business plan. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can make a preliminary economic analysis of his/her proposal for a business in the fuel – energy sector. Student can determine the value that business brings to clients. He/she is able to analyse the market for the product/service and the competition. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student is able to write a business plan and to make an oral presentation in English for potential investors; can demonstrate his/her own contribution to the team work. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability for thinking creatively by generating new ideas and solutions. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 55 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Introduction to business planning. Scope and evaluation rules. The role of the business. Corporate social responsibility.
2. What is the business plan and what it is used for. Functions of the business plan. Discussion of the golden rules to keep in mind in writing a business plan.
3. Introduction to the business model. Determination of the value chain, vision and targets.
4. Description of the business. Competitive advantage. The product/service. Positioning in the value chain.
5. Market description. Market segmentation and targeting.
6. Determination of actors in a game – direct/indirect competitors and allies.
7. Economic analysis. Revenue and cost models. Cash flow calculation.
8. Presentation and analysis of the case studies.
9. Presentation of templates for preparation of the project of the business plan and financial calculations.
During lectures students will be involved in analysis of case studies and will be encouraged to interact with each other and with the lecturer.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Students will prepare and defend a business plan. At first students will be asked to prepare a number of different ideas for their business. They will present them and after brainstorming presentation of ideas they will select one that they will work on in groups.
During preparation period, the students will be given consultations (on campus or, on demand by distance learning). The teaching material will be available at the Subject website. The course will be finalized by two meetings. During the meetings all students will present and defend the prepared business plans in front of the committee consisting of invited professors and possibly industrial representatives. Additionally, they will be asked to write a personal short paper on their experiences of the team work and giving own examples of their taking the responsibility.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The maximum number of unjustified absences from classes is 20% of all scheduled classes rounded up. In order to pass the classes it is necessary to obtain positive partial marks (at least 3.0).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading formula: FG= w*PMWFproject*PMGproject+ w*PMWFpres*PMGpres
Where:
• FG-final grade
• PMWFproject – Project part weighting factor – 0,7
• PMGproject – Grade of achieved LOs relevant to Project
• PMWFpres – presentation part weighting factor – 0,3
• PMGpres – Grade of achieved LOs relevant to presentation
• W = 1 for first evaluation deadline and 1st retake and w =0.9 for 2nd retake.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Submitting overdue work and writing overdue colloquia, reports, papers.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Fundamentals of economic calculations.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. NEEG, “Business Plan” Training Materials, Riga, 2003
2. M. S. Mulak, “Jak opracować business plan”, Wydaw. M & A Communications Polska, 1995
3. A. Vafeas, “Building the business plan”, Teaching materials for ALEF students, Technofi, 2007
4. Prepared teaching material, which will be available at the Subject website.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Modeling the mid-term development of the energy system in Poland with the use of TIMES-PL model / Artur WYRWA, Marcin PLUTA, Janusz ZYŚK // W: ENERDAY : 8\textsuperscript{th} conference on Energy economics and technology : energy policies and market design in Europe : 19\textsuperscript{th} April 2013, Dresden : book of abstracts / Technische Universität Dresden. Faculty of Business and Economics. Chair of Energy Economics.
Establishing international links to foster the development of power engineering skills in Africa EPPEI and SELECT Masters’ programmes, Artur Wyrwa, Louis Jestin,Titus Mathe, Thomas Nordgreen, 4th POWER-GEN AFRICA Conference, July 2016

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs