Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Unconventional Hydrocarbons
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-106-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (stanislaw.nagy@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course covers methods and workflows for identifying, characterizing, and developing shale gas reservoirs. Instruction includes examples that deliver important key elements for understanding the exploration, appraisal, and location of sweet spots. The teaching program covers lectures: definition of unconventional gas reservoirs (tight, shale, CBM, hydrates); fundamentals of the geology of unconventional reservoirs; fundamentals of rock mechanics; physics and reservoir engineering;

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Has the knowledge of methods of winning, preparation and application of fuel-energy raw materials, especially can explain (discuss?) basics of unconventional gas & oil extraction technology Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can carry out assessment of the functioning of fuel-energy sector and forecast production of gas from shale gas reservoir and economics of gas production Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from scientific databases, and other properly chosen sources, also in English TCH2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Has the knowledge of methods of winning, preparation and application of fuel-energy raw materials, especially can explain (discuss?) basics of unconventional gas & oil extraction technology + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can carry out assessment of the functioning of fuel-energy sector and forecast production of gas from shale gas reservoir and economics of gas production + - - + - - - - - - -
M_U002 is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from scientific databases, and other properly chosen sources, also in English + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Introduction to Unconventional Energy Resources: What are unconventional resources and where do they occur? Economic significance of each type of resources Petroleum Systems (review); Systematic approaches to resource assessment; Hydrocarbon origin, migration and entrapment Natural Fractures (review); Importance in unconventional reservoirs; Origin, occurrence, and predictability; Fracture effects on HC storage, porosity, and permeability; Roles in exploration; Roles in reservoir management – primary and enhanced recovery; In-situ stress – importance in unconventional reservoir performance; Low-permeability (Tight) Sands: Occurrences, resources, reservoir characteristics; Drilling and completion methods; Facilities, reservoir management, limitations on development, present activity;

Coal-bed Gas: Occurrences, resources, reservoir characteristics; Drilling and completion methods; Facilities, reservoir management, limitations on development, present activity; Water and environmental issues;

Shale Reservoirs (Gas and Oil): Occurrences, resources, reservoir characteristics; Drilling and completion methods; Facilities, reservoir management, limitations on development, present activity; Water and environmental issues

Heavy Oil: Occurrences, resources, reservoir characteristics; Drilling and completion methods; Facilities, reservoir management, limitations on development, present activity; Environmental issues

Gas Hydrates: Occurrences, resources, reservoir characteristics; Recovery methods; Limitations on development, present activity; Technical, economic, political, and environmental constraints on development; Environmental risk minimization; Environmental Impact Assessment; Best engineering practice Elements of environmental regulation

Ćwiczenia projektowe (15h):

Forecasting of production of gas from shale gas reservoir and economics of gas production

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Colloquium for theoretical part and perform of numerical project

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation is a shared responsibility between the teacher and the student. The purpose of the
evaluation is to demonstrate how well the student has learned specific course materials, the principles, concepts and terms relevant to the fluidization field, and to determine the students’ ability to apply that knowledge to specific engineering problems.

Grading formula: FG=PMWFlec*w*PMGlec + PMWFproj*w*PMGproj
Where:
• FG-final grade
• PMWFlec – Lecture part weighting factor – 0,5
• PMGlec – Grade of achieved LOs relevant to lecture part
• PMWFproj – Project part weighting factor – 0,5
• PMGproj – Grade of achieved LOs relevant to project
w – student’s activity; w =1; attending at least 80% of lectures, w = 0,7 more than 50% and less than 80%, w = 0,3 for more than 50% unjustified absences.
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

only during consulting time

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Mathematics, Physics, Chemistry, Mechanics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A Guide to Coalbed Methane Operations, Gas Research Institute, GRI, Chicago, 1992.
2. Arthur et al., 2008, AN OVERVIEW OF MODERN SHALE GAS DEVELOPMENT IN THE UNITED STATES, ALL Consulting (http://www.all-llc.com accessed Nov.5, 2011)
3. EIA, 2011: World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, April 2011
4. Gas Hydrate Resources of the United States, U.S. Geological Survey, Denver.
5. Holditch S., Madani H., Global Unconventional Gas – It Is There, But Is It Profitable?, Journal of Petroleum Technology, December 2010.
6. Ilk D., et al., 2010, Hybrid Rate-Decline Models for the Analysis of Production Performance in Unconventional Reservoirs SPE 135616
7. King G., 2012: Hydraulic Fracturing 101: What Every Representative, Environmentalist, Regulator, Reporter, Investor, University Researcher, Neighbor and Engineer Should Know About Estimating Frac Risk and Improving Fracturing Performance in Unconventional Oas & Oilwells, SPE 152596, presented at SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference held in The Woodlands, Texas, USA, 6–8 February 2012.
8. Kuuskraa,V. 2009, worldwide gas shales and unconventional gas:A Status Report, ARI & RPSEA
9. MIT, 2011: Future of Natural Gas, An Interdisciplinary MIT Study, Massachusetts Institute of Technology, Boston
10. MSHGD, 2009: Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer. Work Performed Under DE-FG26-04NT15455 for US DOE, Ground Water Protection Co., Oklahoma,
11. Nagy S., J. Siemek, 2011, Shale Gas in Europe: the state of the technology – challenges & opportunities, Arch. Min. Sci, Vol. 56, No. 4
12. Rogner H.H.., 1997, AN ASSESSMENT OF WORLD HYDROCARBON RESOURCES. Nov 1997. Annual Review of Energy and the Environment 1997, Vol. 22, p217. Via EBSCO host.
13. Siemek S., S. Nagy, 2012: Energy Carriers Use in the World: Natural Gas – Conventional and Unconventional Gas Resources, Arch. Min. Sci, Vol. 57, No.2
14. TOPIC PAPER #19 CONVENTIONAL OIL AND GAS(Including Arctic and Enhanced Oil Recovery, Working Document of the NPC Global Oil & Gas Study Made Available July 18, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Nagy ., J. Siemek, Estimation of natural-gas consumption in Poland based on the logistic-curve interpretation – Applied Energy 2003 vol. 75iss.1

2. Nagy, S, J Siemek, Shale gas in Europe: the state of the technology-challenges and opportunities, Archives of Mining Sciences 56, 727-760

3. Siemek J., S Nagy, Energy Carriers Use in the World: Natural Gas–Conventional and Unconventional Gas Resources, Archives of Mining Sciences 57 (2), 283-312

4. Siemek J, S Nagy, Estimation of uncertainties in gas—condensate systems reserves by Monte Carlo
simulation, Acta Montanistica Slovaca 9 (3), 289-293

5. Nagy S, Capillary adsorption effects in gas condensate systems in tight rocks, Archives of Mining Sciences 47 (2), 205-253

6. Nagy S,, J Siemek, Confined phase envelope of gas-condensate systems in shale rocks, Archives of Mining Sciences 59 (4), 1005-1022

7. Klimkowski L., Nagy S. (2014), Key Factors in Shale Gas Simulation. Archives of Mining Sciences, vol. 59, No. 4, s. 987–1004.

8. Siemek J., S.Nagy, P.Siemek: Challenges for Sustainable Development: The Case of Shale Gas Exploitation in Poland, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 2013, Vol. 8, No. 1, 91-104

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)

The Method of assessments indicated in point escription of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs