Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Students Research Group
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-109-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sztekler Karol (sztekler@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the course, students carry out research projects under the supervision of the project supervisor.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student can categorise the method to solve the problem and choose the optimal one in connection with a project given by a Research Group Supervisor or chosen by the student after disscusion with the Supervisor TCH2A_W04, TCH2A_W02, TCH2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can prepare a presentation in English on a given technological subject TCH2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student can prepare the plan and schedule of the project research TCH2A_U08, TCH2A_U07, TCH2A_U06, TCH2A_U05 Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student can propose the optimal solution to the problems met during the work on the project for research group TCH2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of his/her responsibity for the implementation of tasks realized in a team TCH2A_K01, TCH2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student can categorise the method to solve the problem and choose the optimal one in connection with a project given by a Research Group Supervisor or chosen by the student after disscusion with the Supervisor - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can prepare a presentation in English on a given technological subject - - - - - - + - - - -
M_U002 Student can prepare the plan and schedule of the project research - - - - - - + - - - -
M_U003 Student can propose the optimal solution to the problems met during the work on the project for research group - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of his/her responsibity for the implementation of tasks realized in a team - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 157 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 107 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (45h):

Laboratory or project depending on Research Group chosen by the student.
Depending on the chosen Research Group, the students will have to carry out short research projects either in laboratory, computer laboratory or by preparing a project.
There are several Student Research Groups at Faculty of Fuels and Energy: Solaris, Feniks, RedoX, Ignis, Green Energy, EcoEnergy, Coal&Clay. Depending on the field of their interest students may carry out chemical/physical experiments and computer/model calculations. Each professor may offer a subject for students to study within one of Research Groups.

A group of students prepare a final report of experiments or calculations and a short presentation reporting the results. The group chooses a leader who is responsible for allocating and controlling tasks of other members of the groups.The group a students choose a leader, to, afetr disscusion with workmate, choose a partial task for any of them. The leader is also responsible for one task.
Each of the students in a group is responsible for the definite part of the report and the presentation. The presentation is accompanied by the discussion with other students. The students give an opinion on technological maturity of the researched problem and discuss the possibility of industrial implementation of project. The students have to give their opinion on ethical and ecological consequences of possible industrial implementation.
The list of Student Research Groups and responsible people:

 • Solaris: Dr. Artur Wyrwa, E-mail: awyrwa@agh.edu.pl
 • Feniks: Dr. Monika Motak, E-mail: motakm@agh.edu.pl
 • RedoX: Dr. Katarzyna Styszko,E-maiL: styszko@agh.edu.pl
 • Ignis: MSc eng. Tomasz Siwek, E-mail:siwek@agh.edu.pl
 • Green Energy: Dr. Mirosław Kwiatkowski, E-mail: kwiatkow@agh.edu.pl
 • Eco-Energy: Dr. Tomasz Mirowski, E-mail: mirowski@agh.edu.pl
 • Coal&Clay: Dr. hab. Danuta Olszewska, E-mail: dolszew@agh.edu.pl

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia praktyczne: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method as well as the final result are evaluated. Students carry out the project themselves, with the support of the teacher. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The prerequisite is to complete the project and present it in groups. The project is related to themes reese in reserch grups. The evaluation method is subject to presentation, calculation, presentation of conclusions, correctness of calculations, student’s involvement in the reserch group’s . If the project is not prepared within a specified time, the instructor sets a new date.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia praktyczne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading formula: FG= PMWFreport *PMGreport+ PMWFpres * PMGpres
Where:
• FG-final grade
• PMWFreport – report part weighting factor – 0,6
• PMGreport– Grade of achieved LOs relevant to report
• PMWFpres – presentation part weighting factor – 0,4
• PMGpres – Grade of achieved LOs relevant to presentation

All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One non-attendance is allowed in obligatory classes, which requires the student to independently master the material processed at that time. In the case of a student’s absence two times, the student is required to independently master the material being taught during the class and pass it in the form and date specified by the teacher (latest in the last week of the course). A student who, without justification, missed more than two compulsory classes and his partial learning results were negative may not be included.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Depending on the research topic.
Basic knowledge of chemical and energy engineering and basic English.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Depending on the research topic. For example:
Cogeneration
1. B.G.Miller, “Clean Coal Engineering Technology”, Butterworth-Heinemann, 2010
2. A.Williams at al, “Combustin and Gasification of Coal”, Taylor & Francis, 2000
3. J.G.Speight, “Chemical and Process Design Handbook”, McGraw-Hill, N.Y. 2002
4. E.Yantovski, J.Górski, M.Shokotov, “Zero Emisssion Power Cycles”, CRC Press, 2009
5. Annon, “The Future of Coal”, MIT Report, 2007 (online at: htttp://web.mit.edu/coal/)
6. K.C.Weston, “Energy Conversion. The Ebook” (online at: www.personal.utulsa.edu/-kenneth-weston/)
Boiler
1.P. Orłowski, W. Dobrzański, E. Szwarc: “Kotły parowe, konstrukcja i obliczenia”, WNT.
2.S. Kruczek: “Kotły, konstrukcja i obliczenia”, Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej.
3.T. Wróblewski, W. Sikorski, K. Rzepa: “Urządzenia kotłowe”, WNT.
4.T. Hobler: „Ruch ciepła i wymienniki”, WNT

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza numeryczna układów kogeneracyjnych bazujących na instalacjach z turbinami gazowymi —
[Numerical analysis of cogeneration systems based on installations with gas turbines] / Karol SZTEKLER,
Tomasz SIWEK, Maciej KOMOROWSKI, Paweł Oleś, Wojciech KALAWA // W: Energetyka i ochrona
środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony
Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Power Systems and
Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ;
(Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie
Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 4). — ISBN: 978-83-938602-6-5. —
S. 59–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz.
2. n influence of low-stability region on dense gas phenomena and their peculiarities in the ORC fluids /
Dominika MATUSZEWSKA, Karol SZTEKLER, Jan GÓRSKI // MATEC Web of Conferences [Dokument
elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2261-236X. — 2014 vol. 18 art. no. 03005, s. 1–8. —
Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.matecconferences.
org/articles/matecconf/pdf/2014/09/matecconf_heat2014_03005.pdf [2015-04-08]. —
Bibliogr. s. 8, Abstr.. — 101 EUROTHERM seminar – Transport phenomena in multiphase systems :
Krakow, Poland, June 30–July 3, 2014 / eds. T. M. Wójcik, R. Pastuszko
3. Modelling of the energy use of ventilation air from the mines / Karol SZTEKLER, Maciej KOMOROWSKI,
Dawid Kot // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment
Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of
abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo
Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 143
4. Potencjalne możliwości zastosowania powietrza o niskiej koncentracji metanu na potrzeby układów
energetycznych — [Potential possibilities the use of air with low concentration of methane in power
systems] / Karol SZTEKLER, Tadeusz Michał WÓJCIK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów
konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września
2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. —
[Kraków : s. n.], 2014. — S. 44. — Toż s. 8
5. he thermoelectric generators use for waste heat utilization from cement plant / Karol SZTEKLER,
Krzysztof WOJCIECHOWSKI // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of
abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała,
Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels,
Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków
: AGH University of Science and Technology], 2016. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 69

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in subject:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs
Attendance in subject is determined individually